Import från bokföringen

Med hjälp av funktionen av import av uppgifter från SIE-filer som har skapats i ett bokföringsprogram, kan du lätt hämta bokföringsuppgifter till skatteprogrammet.

I programmet  kan SIE-import ske till näringskalkylen samt till blankett NE samt NEA för enskild firma, till blankett INK2 samt till räkenskapsscheman för blanketterna INK3 och INK4.

Via SIE-import till INK2, INK3 och INK4 kan även uppgifter föras till beräkningsbilagorna för Bokförda, inte avdragsgilla kostnader respektive Bokförda, inte skattepliktiga intäkter och till motsvarande beräkningshjälp i näringskalkyl och NE/NEA-blankett.

När du gjort en SIE-import kommer du åt importerade bokföringsuppgifter via knappen Bokföringsuppgifter på deklarationsblanketterna. I kalkylen för enskild firma når du bokföringsuppgifterna via knappen Justera/kontrollera på sidan Hämta uppgifter.

Relaterade avsnitt

Bokföringsuppgifter

Importera/hämta från Visma Bokslut

Om du i datorn där skatteprogrammet finns även har installerat programmet Visma Bokslut kan du hämta bokföringsuppgifter till skatteprogrammet, utan att ha skapat någon exportfil i Visma Bokslut. Bokslutsprogrammet behöver heller inte vara startat när importen görs. Det enda som krävs är att du, från en lista som visas vid importen, pekar ut det företag som du vill hämta bokföringsuppgifterna ifrån.

Har du inte Visma Bokslut installerat på samma dator kan du istället göra en vanlig filimport och då peka ut den aktuella bokslutsfilen.

Hämta från Visma Administration

Om du i datorn där skatteprogrammet finns även har installerat bokföringsprogrammet Visma Administration kan du hämta bokföringsuppgifter till skatteprogrammet, utan att ha skapat någon SIE-fil i Visma Administration. Bokföringsprogrammet behöver heller inte vara startat när importen görs. Det enda som krävs är att du, från en lista som visas vid importen, pekar ut det företag som du vill hämta bokföringsuppgifterna ifrån.

Har du Visma Administration 200 kan du inte hämta direkt från programmet, utan måste använda SIE-fil.

Har du inte Visma Administration installerat på samma dator kan du istället göra en vanlig SIE-import.

Hämta från Visma Compact

Om du i datorn där skatteprogrammet finns även har installerat bokföringsprogrammet Visma Compact kan du hämta bokföringsuppgifter till skatteprogrammet, utan att ha skapat någon SIE-fil i Visma Compact. Bokföringsprogrammet behöver heller inte vara startat när importen görs. Det enda som krävs är att du, från en lista som visas vid importen, pekar ut det företag som du vill hämta bokföringsuppgifterna ifrån.

Har du inte Visma Compact installerat på samma dator kan du istället göra en vanlig SIE-import.

Importera SIE-fil från bokföringsprogram

Vid SIE-import måste du börja med att låta ditt bokföringsprogram skapa en datafil i det som kallas SIE-format. Detta klarar de allra flesta bokföringsprogram idag.

Importvarianter

Sedan SIE-filen har skapats av bokföringsprogrammet kan du via importera så här:

I näringskalkylen klickar du på knappen Importera på sidan Ange uppgifter från bokföringen.

I deklarationsdelen väljer du menyvalet Arkiv - Import från bokföring/bokslut. Har du skapat mer än blankett som kan emot uppgifter från en SIE-fil i deklarationsdelen av programmet måste du på välja till vilken blankett som uppgifterna ska läsas in.

När du valt Import visas en dialogruta där programmet i regel redan hittat den katalog på hårddisken där dina SIE-filer finns. Var SIE-filen har hamnat har du bestämt redan då du skapade SIE-filen via ditt bokföringsprogram.

Två metoder för SRU-koppling av kontosaldon vid SIE-importen

I alla SIE-filer finns dels uppgifter om saldo per kontonummer från bokföringen, dels en uppgift om till vilket fält som respektive kontosaldo hör. Vid SIE-importen kan du i dialogen Import från bokföringen (SIE-fil) i programmet välja mellan två olika metoder för att ange fältkod per konto:

  • Du kan låta skatteprogrammet avgöra till vilken kod som respektive kontosaldo ska kopplas. Det är den metod vi rekommenderar. Programmet tar då inte hänsyn till SIE-filens koder, utan kopplingen sker enligt Skatteverkets senast publicerade kopplingstabeller mellan BAS-konton och de fält som finns på deklarationsblanketterna. Med valet Låt skatteprogrammet flytta kontosaldon till fältkoder på blanketterna kan du vara säker på att importen blir korrekt, även om bokföringsprogrammet som skapat SIE-filen inte är uppdaterat med de senaste kopplingarna mellan BAS-konton och fältkoder.
  • Du kan även välja att använda det traditionella sättet för SIE-import och låta kontosaldon kopplas till de SRU-koder för respektive konto som angetts i bokföringsprogrammet då SIE-filen skapades och som därför finns registrerade i SIE-filen. Då väljer du kommandot Använd bokföringens uppgifter om fältkoder för respektive konto.

Importera resultatreglerande uppgifter från SIE-fil  

Som tillval vid importen av bokföringsuppgifter finns möjlighet att välja att importera resultatreglerande uppgifter från SIE-filen till beräkningsbilagor för INK2 och INK4 samt till underdialog i näringskalkyl och blanketterna NE/NEA enligt följande mall:

 

Kontosaldo i SIE-filen enligt gällande BAS-kontoplan

Förs från SIE-fil till

 

Rad på bilagan Bokförda kostnader som inte ska dras av, alternativt underdialog i näringskalkyl och på NE/NEA, fältkod R13

5099

Övriga lokalkostnader

5199

Övriga fastighetskostnader

6072

Extern repr., ej avdragsgill

6342

Lämnade skadestånd

6982

Föreningsavgifter, ej avdragsgilla

6992

Övrigt, ej avdragsgillt

7622

Sjuk- och hälsovårdskostnader

7632

Intern repr., ej avdragsgill

8423

Kostnadsränta på skattekonto

6993

Lämnade bidrag och gåvor

 

Rad på bilagan Bokförda, inte skattepliktiga intäkter alternativt  underdialog i näringskalkyl och på NE/NEA fältkod R27

8314

Intäktsränta på skattekonto

3997

Intäktsförda ackordsvinster

8080, 8082, 8083, 8086, 8087, 8088, 8180, 8181, 8182, 8280, 8281, 8282, 8283.

Återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar

 

 

 

Till blankett NE

5610-5615, 5619, 5620-5629

Fråga 1 om bilkostnader dragits av markeras med JA-svar om något av kontona har värde större än noll.

5609, 5618

Fråga 2 om milersättning. Bokfört belopp anges.

8400–8429, 8440–8499, dock inte 8423

Fråga 3 om ränteutgifter. Bokfört belopp anges.

 

 

 

 

Till blankett INK1

7400, 7410

Kod 10.7 på sidan 2 för underlag av anställdas pensionskostnader. Bokfört belopp anges.

 

 

 

Till blankett INK2

1470

Kod 892 för uppgift om pågående arbeten. Bokfört belopp anges.

 

 

Importera uppgift av kapitalunderlag för expansionsfond

Från SIE-filen kan du även importera detaljerade uppgifter om tillgångar och skulder vid årets slut till näringskalkylens sida för expansionsfond samt till blankett N6, som är ett hjälpmedel för att beräkna kapitalunderlag för räntefördelning respektive expansionsfond.

Välj import till N6A vid flera verksamheter

Om du ska redovisa inkomster från flera verksamheter så att både blankett NE samt NEA kommer att användas i skattfilen, måste du vid samtliga SIE-importer välja att importera alla uppgifter om kapitalunderlag till blankett N6A och inte N6. I de fallen ska programmet bara använda blankett N6 som en uppsamlingsblankett av olika värden från de olika N6A-blanketterna som skapats.

Importen för beräkning av kapitalunderlag sker på följande sätt:

Mottagande rad i kalkyl resp på N6/N6A

Hämtning från BAS-konto vid SIE-import

Kommentar

Skogskonto

Konto 1972-1973

 

Andelar, aktier

1300, 1330-1339 (

 

Bostadsrätt

 1353

 

Övriga tillgångar

1000-1099, 1291,120-128, 1290, 1292-1299,1301-1639, 165-179, 181-183, 186, 188, 189, 191-198 UTOM 1330-1339, 1353, 1972-1973.

 

 

Skulder

221, 222, 225, 229,2300-2392, 2394-2399, 25, 261-265, 266, 271-273,

244-248, 2491, 241-243, 2490.2499, 274-279, 2800-2892, 2894-2899, 29

 

Ersättningsfonder

2160-2169

Ingen import vid förenklat bokslut

Andra obeskattade reserver

2110-2129, 215, 216-219, UTOM 2160-2169

Ingen import vid förenklat bokslut.

Fältkod B10 för Eget kapital på NE

Vid SIE-import till blankett NE tar programmet inte med något värde för eget kapital. Detta värde vid fältkod B10 på NE-blanketten beräknas istället av programmet. Skillnaden mellan tillgångar och skulder anges då som eget kapital.

Detta innebär att programmet vid överföring till NE-blanketten aldrig tar någon hänsyn till kontona 2010-2099 i en SIE-fil för enskild firma. Uppgifter om egna insättningar (2012-13) samt uttag (2017) som finns i SIE-filen vid kontona används dock av programmets funktion för Kontantberäkning.

Fältkod B11 och B12 på NE

Om du använder förenklat årsbokslut kommer programmet vid SIE-import aldrig att importera några värden för obeskattade reserver eller avsättningar, motsvarande fälten B11 respektive B12 på blankett NE.

Avsnittet Eget kapital på räkenskapsschemat INK4R

På grund av olika metoder för att bokföra ingående och utgående eget kapital har en del användare haft problem med SIE-import till fälten 2.18 respektive 2.22 på räkenskapsschemat INK4R för handelsbolag.

För att så långt möjligt försöka eliminera dessa bekymmer används inte SIE-filens uppgifter för fälten 2.18 respektive 2.22 för ingående respektive utgående kapital vid SIE-importen. Istället anges värdet vid dessa fält på räkenskapsschemat efter beräkningar som utförs av programmet.

Den som själv vill ange värden vid fälten 2.18 respektive 2.22 kan låsa upp de beräknade fälten på vanligt sätt via höger musknapp och skriva in egna belopp.

Programmets beräkning vid fälten 2.18 respektive 2.22 sker på följande sätt:

Beräkning på INK4R av fälten 2.18 respektive 2.22

Utgående kapital (fält 2.22) = Summa tillgångar - summa skulder på INK4R

Ingående kapital (fält 2.18) = Utgående kapital -2.19 - 2.20 + 2.21

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.