Omräkningskurser i euro

Information om de senaste omräkningskurserna får du på Skatteverkets hemsida.

Mervärdesskatt och reklamskatt

Enligt SFS 2000:46 "Lag om omräkningsförfarande vid beskattning för företag som har sin redovisning i euro, m.m." gäller följande. Enligt 15 § ska företag, som har sin redovisning i euro vid redovisningen av uppgifter om mervärdesskatt enligt skattebetalningslagen (1997:483), omräkna uppgifterna till svenska kronor. Enligt 16 § gäller detsamma vid redovisning av uppgifter om reklamskatt enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam.

För momsredovisning gäller att uppgifterna i skattedeklarationen ska räknas om från euro till svenska kronor enligt genomsnittskursen för den aktuella redovisningsperioden.

Samma modell gäller vid redovisning av reklamskatt.

För respektive redovisningsperiod ska följande av Europeiska centralbanken fastställda genomsnittskurs användas.

Inkomstskatt

Självdeklaration m.m.

Enligt 3 § "Lag om omräkningsförfarandet vid beskattning för företag som har sin redovisning i euro m.m." ska företag som har sin redovisning i euro bifoga sin årsredovisning till självdeklarationen. Därvid gäller att balansräkning och resultaträkning ska omräknas till kronor (4 §).

Omräkningen till kronor ska göras enligt 5-7 §§. Det omräknade resultatet ska vara utgångspunkt för den justering av det bokföringsmässiga resultatet som ska göras vid den skattemässiga beräkningen (4 §).

Resultaträkningen

Resultaträkningen ska räknas om enligt beskattningsårets genomsnittliga växelkurs (5 §).

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.