Tre viktiga frågor för pensionssparande i aktiebolag

Enligt min mening är direktpension sedan länge bättre än pensionsförsäkring för företagare med aktiebolag. Och mina beräkningar ger resultatet att en direktpension ger bättre chans till avkastning om pengarna sätts direkt i exempelvis fonder och aktier än i en vanlig kapitalförsäkring på marknaden.

Här är svaren på de tre viktigaste frågorna när du ska pensionsspara i ett aktiebolag.

Jag förutsätter att du driver ditt företag som ett aktiebolag och att du har möjlighet att låta bolaget sätta av ca 70 000 kr om året till ett långsiktigt sparande som du vill placera i aktier/fonder.

 1. Den första frågan är då om du ska spara via pensionsförsäkring eller på egen hand i bolaget.
 2. Jag tycker att du ska spara på egen hand i bolaget och därför bör du fundera över om du behöver koppla sparande till en direktpension.
 3. Sista frågan är om du ska lägga aktierna och fonderna i en kapitalförsäkring eller i en vanlig depå eller motsvarande.

1. Pensionsförsäkring eller eget sparande?

Du tror kanske att pensionssparande är liktydigt med pensionsförsäkring, alltså att sätta in pengarna år för år i en avdragsgill pensionsförsäkring som så småningom ska ge dig en tjänstepension som är lika stor år för år.  

De som säljer försäkringar kommer säkert att ge dig rådet att låta bolaget starta en sådan försäkring med dig som förmånstagare.

Men då låser du in dina pengar i ett alternativ som nästan alltid är sämre än att spara på egen hand. Det är bättre att skatta av vinsten och betala bolagsskatten och sedan spara det beskattade kapitalet i bolaget på egen hand. Det ger både oerhört mycket bättre flexibilitet och mycket lägre skatt. Dessutom behöver du inte betala årliga avgifter och provisioner till försäkringsbolag och banker, som mig veterligen undantagslöst minskar avkastningen drastiskt.

Fördelarna med ett eget sparande i bolaget istället för att teckna tjänstepension med en pensionsförsäkring är stora sedan skattereglerna förändrats på senare år:

 • Du kan då ta ut sparpengarna som en utdelning varje år med 20-procentig utdelningsskatt istället för att göra uttaget som pension.
 • Du har större flexibilitet att utnyttja jobbskatteavdraget och de lägre sociala avgifterna som det blir efter 65 års ålder, vilket ger total skatt på enbart 20-25 procent. På en utbetalning från en pensionsförsäkring får du inget jobbskatteavdrag. Däremot blir det jobbskatteavdrag på ett löneuttag.

De som säljer pensionsförsäkringar kommer säkert att invända att pensionsförsäkringar också kan ge försäkringsskydd, premiebefrielse om du blir sjuk och ersättningar till anhöriga om du avlider inom en viss tid eller blir oförmögen att arbeta vidare. Det är viktigt för en småföretagare att ha ett sådant skyddsnät. Men det kan du lika väl skaffa dig genom att teckna en separat försäkring som träder in vid långvarig sjukdom och dödsfall. 

När du betalat en sådan försäkring, exempelvis en gruppförsäkring , och sedan skattat av vinsten med bolagsskatt har du kvar ungefär 55 000 kr per år av en vinst på 70 000 kr.  

2. Med eller utan direktpension?

Nästa fråga är om du ska nöja dig med att investera det beskattade kapitalet eller om du också ska säkra kapitalet genom att låta bolaget utfästa en s k direktpension. En sådan utfästelse bör du göra om det finns minsta risk för att bolaget kan gå i konkurs.

Då kommer sparbeloppen att reserveras i bolaget som en pensionsskuld till dig själv. Det kostar en engångsslant på kanske 10 000 kr att få hjälp med detta av någon kompetent rådgivare om du inte kan klara det själv. I gengäld är sparpengarna då utom räckhåll för bolagets fordringsägare.

En sådan pensionsutfästelse ger också möjlighet att garantera att hela sparkapitalet i bolaget tillfaller hustru eller sambo om du skulle avlida, även om du har s k särkullsbarn.

Är ni flera delägare i bolaget är pensionsutfästelsen en garanti för att varje delägare själv kan förfoga över sin öronmärkta del av bolagets sparkapital. Med en pensionsutfästelse ökar möjligheterna att försäkra sig mot katastrofer då även en premiebefrielseförsäkring då kan tecknas om det inte räcker med gruppliv.

En direktpension skyddar sannolikt också kapitalet från förmögenhetsskatt om en sådan skulle återinföras av en vänsterinriktad majoritet i riksdagen.

3. Direktsparande eller kapitalförsäkring?

Kapitalet på 55 000 kr låter du bolaget varje år placera på lämpligt sätt.

Frågan är då om du ska lägga dessa värdepapper i en kapitalförsäkring eller om du ska spara dem i en vanlig depå etc?

På sparandet i en kapitalförsäkring ska aktiebolaget inte betala bolagsskatt på de verkliga vinsterna av sparandet. I stället betalas en årlig avkastningsskatt på försäkringens värde oavsett om placeringarna ger vinst eller förlust. De senaste åren har avkastningsskatten legat under en procent av försäkringskapitalet. Avkastningsskatten stiger dock när räntan så småningom lär gå upp från dagens rekordlåga nivåer. Om räntan stiger med två-tre procentenheter kommer avkastningsskatten vara närmare 1,5 procent per år.

Kapitalförsäkring kan vara gynnsam om bolaget byter värdepapper ofta samtidigt som avkastningen på placeringarna är mycket hög.

Men de fördelarna uppväger oftast inte nackdelarna med de höga avgifterna som de flesta kapitalförsäkringarna har. Därför bör du undvika erbjudanden från försäkringsbolag, banker eller andra rådgivare som vill att ditt bolag ska placera din direktpension via sådana kapitalförsäkringar som t ex har årliga förvaltningsavgifter, insättningsavgifter etc.

Nätmäklarna Avanza och Nordnet har kapitalförsäkringar utan några försäkringsavgifter som både kan innehålla fondsparande och enskilda aktier. De avgifter du betalar är då endast courtage och fondavgifter, men inga avgifter för själva kapitalförsäkringen. Om du är en aktiv placerare och låter bolaget byta placeringar ofta samtidigt som sparandet ger mycket bra avkastning kan detta vara bättre för aktiebolaget än att direktspara utan försäkring.

Men det förutsätter att nätmäklarna inte bestämmer sig för att införa uttagsavgifter när du väl byggt upp ditt sparkapital i försäkringen, något som tyvärr är helt möjligt.

I det finstilta i avtalen om avgiftsfria kapitalförsäkringar har nätmäklarna nämligen förbehållit sig rätten att när som helst ensidigt ändra alla avgiftsvillkor.

En annan nackdel är att du ofta får betala köp- och säljavgifter när du köper andelar i flera av de populäraste fonderna. Du får i regel också högre courtageavgifter.

Men för en passiv placerare räcker inte avgiftsfrihet för att göra nätmäklarnas kapitalförsäkring bättre än att direktspara. Byter du sällan eller aldrig placering under sparperioden finns det särskilt stora fördelar med att slippa den årliga avkastningsskatt som kapitalförsäkringen har. Den lilla fondskatten som ett aktiebolag betalar på sina kapitalplaceringar är däremot försumbar i sammanhanget.

Många företagare har så mycket att göra i sin verksamhet att de inte hinner följa börsen och skaffa sig den information som krävs för att framgångsrikt och ofta byta placeringar. Det är inte ovanligt att de behåller till och med en och samma placering ända fram till att sparpengarna ska tas ut.

Det behöver inte vara en dålig strategi. En placering i rena indexfonder på olika marknader utan några fondbyten kan ge en lika bra långsiktig avkastning som intensiv förvaltning med täta omplaceringar. Och samtidigt blir det mer tid över att ägna åt företagets verksamhet och annat som känns viktigt i livet.

Med ett sparande utan försäkring och utan placeringsbyten kommer du under spartiden inte att behöva betala något mer än den ytterst lilla fondskatten till skillnad från sparandet i kapitalförsäkringar med dess betydligt större årliga avkastningsskatt. Du har således fått avkastning på ett större kapital under många år.

Om du inte byter fonder under spartiden får du skattekredit och en ränta-på-ränta-effekt som blir större än de flesta inser. Det kan det vara en fördel att välja fonder som inte ger årlig utdelning, eftersom den utdelningen måste skattas av år för år även om fonden köper nya fondandelar för utdelningspengarna.

När bolagets placering realiseras efter spartidens slut kan dessutom en del eller kanske hela reavinstskatten i många fall kvittas bort, när man själv kan styra hur utbetalningen av sparpengarna ska göras från bolaget.

Och om sparandet, tvärtemot alla förhoppningar, inte går med vinst blir det en mycket låg skatt om man valt fondsparande utan försäkring. Med sparande via kapitalförsäkring blir den årliga skatten betydligt högre, också när sparandet går med förlust.

Här nedan kan du se vad skillnaden efter skatt kan bli mellan kapitalförsäkring och vanligt sparande.

Så har jag räknat

Jag har räknat på vad som blir kvar efter skatt när du ska ta ut ett sparkapital på 55 000 kr från bolaget som du satte av 20 år tidigare och har varit en passiv sparare.

Mina beräkningar visar att ett sparande utan försäkring på 20 år kan ge 600 000 kr mer i inkomst än sparande i en kapitalförsäkring.

Förutsättningar:

 • Avkastning: 6 procent per år i genomsnitt.
 • Statslåneränta: 5 procent i genomsnitt.
 • Första uttaget sker det år du fyller 66 år.
 • Pensionsinkomst: 180 000 kr.
 • Dina aktier är kvalificerade.
 • Du gör inga omplaceringar under 20 år.
 • Beloppen är beräknade efter de skatteregler och nivåer som gäller för inkomster under 2019.

Beräkning, kapitalförsäkring

Det beskattade kapitalet på 55 000 kr har efter 20 år vuxit till 135 000 kr. De pengarna tas ut så här i form av lön och utdelning, för att på bästa sätt utnyttja jobbskatteavdraget och den 20-procentiga utdelningsskatten:

Löneutbetalning 100 000 kr
Sociala avgifter 16 000 kr
Kvar till utdelning 19 000 kr
Totalt 135 000 kr

Kvar efter skatt för fåmansföretagaren:

Lön +100 000 kr
Inkomstskatt - 15 000 kr
Utdelning + 19 000 kr
Utdelningsskatt - 4 000 kr
Kvar efter skatt 100 000 kr

Beräkning, direktsparande

Värdet på det insatta beskattade kapitalet på 55 000 kr är efter 20 år ca 177 000 kr.

Reavinsten på sparandet blir 122 000 kr, men den beskattas nästan inte alls eftersom du får en lönekostnad på 110 000 kr som är avdragsgill mot värdeökningen. Det blir bara 2 000 kr i bolagsskatt på vinsten varför det finns 65 000 kr kvar för utdelning.

De pengarna fördelas på följande sätt:

Lön som kvittas mot reavinsten 100 000 kr
Sociala avgifter 16 000 kr
Utdelning 61 000 kr
Totalt 177 000 kr

Kvar efter skatt för fåmansföretagaren:

Lön + 100 000 kr
Inkomstskatt - 15 000 kr
Utdelning + 61 000 kr
Utdelningsskatt - 13 000 kr
Kvar efter skatt 133 000 kr

Företagaren får alltså i detta exempel ut drygt 30 000 kr per år mer med direktsparande än med kapitalförsäkring. Den här skillnaden uppstår inte bara en gång, utan varje år. Har du satt av 55 000 kr per år i tjugo år blir skillnaden mer än 600 000 kr totalt.

Fördelen med sparande utan försäkring blir mindre ju högre den genomsnittliga avkastningen är. Men först om den årliga avkastningen ligger kring 15 procent per år blir kapitalförsäkring bättre än direktsparande, när inga fondbyten sker under spartiden.

För den som gör omplaceringar av sitt sparande under spartiden är det mindre fördel med sparande utan försäkring, än vad som visas i exemplet ovan. Vid lika avkastning i sparandet med eller utan försäkring krävs det dock åtminstone 5-10 omplaceringar under spartiden innan nettot efter alla skatter och avgifter blir högst i kapitalförsäkringen.

För uttag som görs innan det år man fyller 66 år kvarstår fördelen med sparande utan försäkring jämfört med kapitalförsäkring, även nettot efter skatt minskar i båda alternativen när man inte kan utnyttja de låga arbetsgivaravgifterna som inträder från det man fyller 66.

JAN-ERIK W PERSSON

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.