Inkomsträntor och värdepapper

Här skriver du in inkomster av räntor på bankmedel.

Vill du räkna ut din förmögenhet anger du även behållningen vid årets slut.

Som preliminärskatt som banker och andra dragit av föreslår programmet ett belopp som är 30 % av inskrivet räntebelopp när det är 100 kr eller högre (200 kr från år 2012). Denna funktion kan stängas av via menyvalet Arkiv - Programinställningar.

Använd Aktiehanteraren

Uppgifter om utdelningar på aktier eller vinster vid försäljning av marknadsnoterade fordringar, exempelvis privatobligationer, överförs enklast från programmets Aktiehanterare. Även marknadsvärden överförs då automatiskt.

Du kan också skriva in egna belopp i det utfällbara avsnittet Värdepapper som inte angetts i kalkyler. Då anger du även marknadsvärdet vid årets slut på aktier och andra värdepapper m m.

Uppgifterna om marknadsvärden som lämnas används på sidan för Förmögenhet.

Schablonintäkt på investeringsfonder

Den som äger fondandelar i svenska eller utländska fonder ska ta upp en schablonintäkt. Underlag beräknas på värdet av delägarens fondandelar vid kalenderårets ingång och schablonintäktens storlek uppgår till underlaget * 0,4 %. För en fysisk person innebär detta att den faktiska skatten på underlaget blir 0,12 % (0,4 * 30 %). Reglerna gäller för både juridiska och fysiska personer.

Det här innebär att för beskattningsåret kommer underlaget vara värdet den 1 januari beskattningsåret. Schablonintäkten ska redovisas på en kontrolluppgift som lämnas senast den 31 januari året efter beskattningsåret och intäkten ska tas upp i den inkomstdeklaration som lämnas för beskattningsåret.

Via en underdialog kan du specificera schablonintäkten på respektive fond. Motsvarande fält finns i programmets Aktiehanterare och kan överföras hit automatiskt.

Schablonintäkt på investeringssparkonto m m

En skattepliktig schablonintäkt ska beräknas på behållningen på ett investeringssparkonto. Du får en kontrolluppgift på det belopp som ska tas upp i deklarationen som en kapitalinkomst.

Schablonintäkt på uppskovsbelopp

Om du har ett uppskovsbelopp på en privatbostad ska du betala ränta på uppskovet genom att ta upp en schablonintäkt. Underlag för denna schablonintäkt skriver du in på sidan för bostaden som du skapar på sidan Fastigheter. Programmet beräknar en schablonintäkt som anges på denna sida.

Positiv räntefördelning

Till sidan förs uppgift om positiv räntefördelning från kalkylen för näringsverksamhet, eftersom beloppet är en kapitalinkomst.

Utländska kapitalförsäkringar

Längst ner kan du ange underlag för avkastningsskatt på utländska kapitalförsäkringar. Underlaget för avkastningsskatt beräknas genom att ett värdebelopp multipliceras med den genomsnittliga statslåneräntan året före inkomståret. Aktuella uppgifter om statslåneräntan och skattesatser finns i programmets Informationsbank.

Värdebeloppet ska motsvara värdet inklusive avkastning vid inkomstårets början av de premier som betalats 1 januari 1997 och senare. Själva avkastningsskatten beräknas av programmet och visas i fältet Årets skatt. Har utländsk skatt betalts på försäkringen har man rätt till avdrag på den svenska skatten. Inskrivet belopp för utländsk skatt minskar avkastningsskatten som programmet beräknar och visar i skatteuträkningen.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.