Inköpsrätter i aktiehanteraren

Utdelning kan ibland ske genom att aktieägarna får företrädesrätt att köpa aktier i ett annat bolag till ett reducerat pris, d v s ett pris som understiger marknadsvärdet. Sådana företrädesrätter kallas inköpsrätter och värdet av dem beskattas som utdelning, om de utnyttjas för köp eller om de säljs.

För marknadsnoterade aktier utfärdar Skatteverket normalt en rekommendation om värdering av utnyttjade inköpsrätter. Om inköpsrätten används för köp av den erbjudna aktien betraktas det i rekommendationen beskrivna förmånsvärdet som en utdelning. Detta förmånsvärde anses även utgöra en del av anskaffningsutgiften för de aktier som erhålls. När en inköpsrätt utnyttjas ska således förmånsvärdet på inköpsrätten registreras som en utdelning från det bolag som gett ut inköpsrätten.

Ett belopp för utdelning ska deklareras såväl när inköpsrätten används för inköp av den erbjudna aktien, som när inköpsrätten säljs vidare. Om inköpsrätten inte används uppstår ingen utdelning som behöver läggas in i aktiehanteraren.

Nedan följer ett exempel på hur du kan registrera dina inköpsrätter i aktiehanteraren.

Nedanstående exempel är endast ett generellt exempel och förslag på hur du kan registrera inköpsrätter i aktiehanteraren. Beroende på vilket bolag det är som ger ut inköpsrätterna kan hanteringen behöva ske på annat sätt.

Registrera ingående värde i Bolag A

I detta exempel har du 200 st aktier i Bolag A, vilka har anskaffats för 100 kr/st. I och med detta innehav får du 200 st inköpsrätter som du kan använda för att teckna aktier i Bolag B. Du kan teckna en ny aktie i Bolag B för var sjunde inköpsrätt. I och med att du har 200 inköpsrätter och kan teckna en aktie för var sjunde inköpsrätt, kan du i teorin teckna 28,57 aktier i Bolag B. För att få jämt antal aktier i Bolag B blir du erbjuden att köpa till 10 st inköpsrätter för 15 kr/st. För att registrera inköpsrätterna i aktiehanteraren gör du enligt följande.

Så här ser det ut innan inköpsrätterna erhålls.

  1. Inköpsrätterna lägger du in som ett nytt värdepapper genom att klicka på Ny i aktiehanteraren.
  2. När du får upp dialogrutan Nytt värdepapper markerar du Övriga.
  3. Skriv in namnet på inköpsrätten. Det är viktigt att aktien och inköpsrätten inte har exakt samma benämning. På inköpsrätt kan du skriva namnet på aktien och lägga till ordet inköpsrätt. I och med att det inte finns någon typ för inköpsrätter i aktiehanteraren får du vid Typ välja Teckningsrätt.

  1. Skriv in datum och ange händelse Tilldelning. I kolumnen Antal skriver du in det antal inköpsrätter du fått, d v s 200 st och i kolumen Per st anger du 0 kr. Detta ska du göra eftersom du inte betalat något för dem.
  2. De 10 st inköpsrätter som du köpt lägger du in som händelse Köp, anger 10 st i kolumnen Antal, samt anger dess anskaffningsvärde, 15 kr, i kolumnen Per st.
  3. När inköpsrätterna används för att köpa aktier i Bolag B måste du registrera det i händelser. Ange datum, händelse Utnyttjad samt det antal som du har utnyttjat, i detta fall 210 st.

Registrera ingående värde i Bolag B

Nästa steg är att registrera köpet av aktier i Bolag B.

  1. I aktieportföljen klickar du på du Ny.
  2. Leta upp aktien i listan, markera den och klicka på OK. Om aktien inte finns med i listan väljer du istället Övriga och du får sedan själv skriva in benämning och ange rätt typ för aktien.

  1. Skriv in datum för köpet och ange hur många du köpt, d v s 30 st (210/7).

Eftersom du har utnyttjat inköpsrätter för att köpa aktierna övergår inköpsrätternas värde till anskaffningsutgiften för aktierna i Bolag B. För att räkna ut dessa aktiers anskaffningsutgift gör du enligt följande:

De inköpsrätter som du köpt har en anskaffningsutgift på 150 kr (10 st * 15 kr). Vad gäller de inköpsrätter som du fått måste du multiplicera antalet (200) med deras värde/st (för att få reda på värdet kan du kontakta antingen det bolag som gett ut dem eller Skatteverket).

I exemplet anses de 200 inköpsrätterna vara värda 20 kr/st. Anskaffningsutgiften för de 30 aktierna i Bolag B ska således sättas till:

200 * 20 kr + 10 * 15 kr = 4 150 kr.

  1. Beloppet 4150 skriver du in i kolumnen Belopp, programmet räknar nu automatiskt fram anskaffningsutgiften/st.

Registrera utdelning i Bolag A

Eftersom de 200 inköpsrätter du fått ska beskattas som utdelning i Bolag A, måste du registrera detta i dialogrutan för Utdelning, vilken finns nedtill på sidan Händelser.

I kolumnen Utdeln./värdepapper ska du skriva in det värde/st som inköpsrätterna anses ha.

I exemplet har detta värde antagits vara 20 kr/st. Om du är osäker på vilket värde du ska ange kan du kontakta det bolag som gett ut inköpsrätterna eller Skatteverket. Om det är en utländsk aktie ska du ange skatten i kolumnen för Utl.skatt i stället för Prel.skatt.