Kapitalvinst/kapitalförlust i Skatteplaneringen

Denna sida kan i de allra flesta fall helt och hållet fyllas i genom överföring av uppgifter från programmets Aktiehanterare samt från kalkylerna Bostadsförsäljning och Fåmansbolag. Man bör absolut använda dessa delar av programmet, eftersom det då även är möjligt att överföra alla nödvändiga uppgifter till K-blanketter i deklarationsdelen av programmet.

Vid överföring till deklarationsdelen kan inga uppgifter som enbart lämnats på denna sida föras över till K-blanketter i programdelen Deklaration.

Aktier, övrigt

Om du skriver in egna belopp för skattemässiga vinster och förluster vid försäljning av aktier etc kvittar programmet beloppen i sin helhet.

Om det efter kvittningen återstår en förlust, får bara 70 procent av förlusten tas upp som en minuspost i inkomstslaget kapital. Du ska inte göra någon eventuell reducering av förluster innan du skriver in dessa uppgifter, det sköter programmet.

Övriga värdepapper, övrigt

I den här kategorien får vinster enbart kvittas till 70 procent mot förluster, vilket programmet tar hänsyn till, även om du skriver in egna belopp.

Bostadsförsäljning

Vi rekommenderar att du använder kalkylerna för bostadsförsäljning i programmet för att på enklaste sätt beräkna skattepliktig vinst/förlust av en affär. Resultatet från kalkylerna kan överföras till denna sida och till de nödvändiga deklarationsblanketterna.

Om du för en fastighet som registrerats i Skatteplanering angett en frivillig återföring av hela eller delar av ett tidigare uppskovsbelopp, anges det skattepliktiga beloppet av programmet i detta avsnitt. Värdet överförs även till nödvändig deklarationsblankett.

Övrig kapitalvinst/förlust

Här skriver du in beloppet av övriga skattepliktiga kapitalvinster eller kapitalförluster, t ex vinst på lösöreförsäljning.

Detta belopp kommer inte överföras till deklarationen, utan tas bara med i skatteuträkningen i skatteplaneringen. I deklarationsdelen av programmet får beloppet anges manuellt via hjälpblanketten för Övriga personliga tillgångar eller direkt på INK1-blanketten.

Total kapitalvinst/förlust

Programmet beräknar total skattepliktig kapitalvinst eller förlust.

Kapitalskatt

Här visas även hur stor skatten blir. Den är 30 % av kapitalinkomsten.

Kapitalförlust, skattereduktion

Om du har kapitalförlust kan du få skattereduktion mot inkomstskatten och fastighetsskatten. Skattreduktionen är 30 % av det totala kapitalunderskottet upp till 100 000 kr. Om underskottet som ligger till grund för skattereduktionen överstiger 100 000 kr tas endast 70 % av det som ligger över 100 000 kr upp i det underlag för skattereduktion. Underlaget multipliceras med kapitalskatten, 30 %. För den delen av underskott som överstiger 100 000 kr är avdragseffekten därmed endast 21 % för skuldräntor och kan vara ännu lägre för aktieförluster och förluster på bostäder.

Skattereduktion kan inte sparas till ett senare år, utan måste utnyttjas som avdrag mot annan skatt under det aktuella inkomståret. Programmets råd varnar automatiskt om du inte kan utnyttja uppkommen skattereduktion och ger tips om hur problemet kan lösas.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.