Koncernbidragsspärr i aktiebolag

Beräkningsbilagan Koncernbidragspärr i aktiebolag kan kopplas till huvudblanketten INK2 och överför då värden till underdialogen vid punkt 4.14 c.

På bilagan kan du registrera sådana underskott i aktiebolag som omfattas av s k koncernbidragsspärr och som under en övergångsperiod inte får utnyttjas som avdrag mot inkomster av koncernbidrag.

Bilagan uppdateras automatiskt från årgång till årgång så länge koncernspärren är aktuell, då du använder importfunktionerna i programmet. Koncernbidragsspärrade belopp kommer då att ingå i det belopp som anges av programmet vid kod 4.14 a på blankett INK2S efter importen.

Bilagan hjälper användaren att undvika att av misstag göra otillåtna avdrag för underskott mot mottagna koncernbidrag och att på blankett INK2 ange storleken på spärrade underskott.

Kort om reglerna för koncernbidragsspärr

Koncernbidragsspärr behandlas i IL 40 kap, 18 §. De vanligaste fallen då spärren aktualiseras är när:

  • ett aktiebolag som redovisat ett underskott vid utgången av föregående beskattningsår (underskottsföretaget) köper ett annat aktiebolag eller när
  • ett aktiebolag som redovisat ett underskott vid utgången av föregående beskattningsår (underskottsföretaget) blir uppköpt av ett annat aktiebolag.

Även olika konstruktioner via mellanliggande dotterbolag kan förekomma liksom effekter av fusioner m m.

Koncernbidragsspärr innebär att underskott som fanns i underskottsföretaget vid utgången av föregående beskattningsår inte får kvittas mot överskott i form av koncernbidrag från andra aktiebolag under beskattningsåret för ägarbytet eller under de fem följande beskattningsåren.

En viss del av det gamla underskottet kan dock helt ha bortfallit vid ägarbytet pga den s.k. beloppsspärren.

Gamla underskott kan under spärrtiden på vanligt sätt användas för att kvitta bort vinster i underskottsföretaget (som inte beror på koncernbidrag).

Så arbetar du med bilagan

När du skapar den nya beräkningsbilagan kommer den att kopplas till INK2. Den kommer att överföra värden till INK2 via underdialogen till punkt 4.14 c. I den underdialogen kan du även ange belopp som av andra skäl tillfälligt ska spärras för användning.

Kopplingen till INK2 behövs även för att programmets deklarationskontroll ska kunna lämna varningar i vissa lägen.

Belopp vid kod 4.14 a på INK2S anges manuellt av användaren liksom belopp som ska anges vid 4.14 b.

I Skatteverkets broschyr "Skatteregler för aktie- och handelsbolag" (SKV 294) finns utförlig information om hur Skatteverket tänkt sig att man fyller i uppgifter vid punkterna 4.14 a-c på blankett INK2.

Sju beskattningsår hanteras

På bilagan kan du registrera ingående spärrade underskott och ev reduceringar av underskottet för de sju olika beskattningsår som kan vara berörda.

Bilagan håller sedan reda på kvarvarande spärrbelopp per beskattningsår samt totalt och vid vilket beskattningsår som återstående spärr helt faller bort.

Ange ursprungligt spärrbelopp

På översta raden anger du det utgående underskott som fanns i underskottsföretaget vid utgången av beskattningsåret före det beskattningsår då ägarbytet skedde och som är det s k spärrbeloppet.

Vid ägarbyte skriver du in spärrbeloppet på översta raden i kolumnen för beskattningsåret före det beskattningsår då ägarbytet skett.

Ange reduceringar

Även om underskott i form av spärrbelopp inte kan reduceras via koncernbidrag, är det möjligt att ett spärrbelopp reduceras därför att underskottet kvittas mot en vinst som uppkommit p.g.a. underskottsföretagets egen verksamhet.

Sådana reduceringar skriver du manuellt in i fälten för de olika beskattningsåren på blanketten.

Spärren upphör

Längst ned i respektive kolumn visar bilagan vilket beskattningsår som spärren helt kommer att ha upphört.

Totalt underskott som är spärrat vid aktuell deklaration

Längst ned på bilagan beräknar programmet hur stort totalt underskott som omfattas av koncernbidragsspärr vid den aktuella deklarationen.

Deklarationskontroll

Programmets deklarationskontroll varnar om du på blankett INK2 verkar redovisa koncernbidrag som till någon del utnyttjas för avdrag mot underskott som är spärrat enligt beräkningsbilagan.

Klicka på höger musknapp och välj Skriv ut för att skriva ut hela blanketten, utvalda blanketter eller alla blanketter. Om du vill skriva ut aktuell sida väljer du Skriv ut sida. Läs mer om utskrifter i avsnittet Skriv ut.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.