Körsträckor och drivmedel

Överst på sidan lämnas uppgifter om årsmodell, bilmärke och bilmodell, vilka behövs för att beräkna förmånsvärdet för tjänstebilen.

Miljöbilar

För miljöbilar beräknas förmånsvärdet efter särskilda regler vilket ger ett lägre förmånsvärde än normalt. I listan över bilmodeller visas vilka bilar som är miljöbilar enligt Skatteverkets modellförteckning.

Kompletterande uppgifter för beräkning av förmånsvärdet för en miljöbil kan dessutom lämnas på sidan Förmånsvärde i det utfällbara avsnittet Nedsättning/justering av bilförmånsvärdet.

Om Skatteverket fastställt vilken bil som är en jämförbar bilmodell kommer programmet automatiskt att ange de uppgifter som behöver lämnas på sidan Förmånsvärde. Du bör dock själv kontrollera så att alla uppgifterna är kompletta.

Kod på tjänstebilen

Längst till vänster visar programmet den kod som Skatteverket satt för bilen ifråga. Koden anges på kontrolluppgiften som anställda med tjänstebil får från arbetsgivaren.

Tjänstebil del av år

Om bilen endast innehafts en del av året kan du ange antalet månader i ett utfällbart fält. Del av månad räknas då som hel månad.

Fordonsskatt

För bilar som är skattepliktiga för första gången 2021-07-01 eller senare så ändras beräkningen för prisdelen och beloppsdelen.

Det ränterelaterade beloppet ska beräknas till bilmodellens nybilspris multiplicerat med summan av 70 procent av statslåneräntan och 0,01. Med statslåneräntan avses här räntenivån vid utgången av november året närmast före det kalenderår under vilket beskattningsåret går ut, dock lägst 0,5 procent. Räntesatsen som ska användas för år 2021 är 1,35 procent.

Det prisrelaterade beloppet ska beräknas till 13 procent av bilmodellens nybilspris.

Körsträckor

Uppgifter om privat körsträcka med tjänstebilen och drivmedel för tjänstebilen behöver du lämna för att programmet ska kunna beräkna förmånsvärdet om arbetsgivaren betalar drivmedel för privata resor med tjänstebilen. Övriga uppgifter används enbart i jämförelsen mellan tjänstebil och privatbil.

Körsträcka i tjänsten

Skriv först in uppgift om eventuell körsträcka i tjänsten.

Uppgiften används enbart då du i kalkylen ska jämföra årskostnaden för privatbil respektive tjänstebil.

Privat körsträcka

Ange beräknad privat körsträcka. Uppgiften används bland annat då kalkylen beräknar ev. förmån av fritt drivmedel för privatresor med tjänstebilen.

Om du ska använda kalkylen för överföring av förmånsvärde till Skatteplanering anger du bara körsträckan för den bil som bilkalkylen avser.

Total körsträcka

Här beräknar programmet den totala körsträckan.

Milersättning privatbil (kr per mil)

Uppgiften om milersättning för privatbil används enbart då du i kalkylen ska jämföra årskostnaden för privatbil respektive tjänstebil.

De flesta arbetsgivare betalar uppåt åtminstone 40 kr i milersättning när en anställd använder sin privatbil i tjänsten. På ersättning motsvarande den skattefria beloppet per mil (aktuella beloppsgränser framgår av programmets informationsbank) blir det ingen skatt. Den del som ligger däröver beskattas som skattepliktig tjänsteinkomst. Du som är egen företagare har dock ingen anledning att ta ut ett högre belopp per mil än det som är skattefritt. Det ger inga fördelar.

Ändra programmets förslag om annan milersättning används. Den som är anställd och är egen företagare tjänar inget på att ta ut en högre milersättning än den som är skattefri det aktuella året (uppgift om skattefri ersättning per mil för olika år finns i programmets Informationsbank). Då är det enklare att ta ut högre lön istället.

Arbetsresor med bilavdrag

Uppgiften om avdrag för arbetsresor används enbart då du i kalkylen ska jämföra årskostnaden för privatbil respektive tjänstebil.

Ange körsträcka per dag samt antal dagar med bilavdrag för arbetsresor till och från arbetet, om kraven uppfylls för att få avdrag för bilresa till jobbet.

Avdrag ges oavsett om resorna sker med privatbil eller tjänstebil, men avdragsbeloppen är olika. Uppgift om avdragets storlek per mil för olika år och biltyper finns i programmets Informationsbank.

Drivmedel

Drivmedel för privatkörning med tjänstebil ingår inte i förmånsvärdet. I regel är det mest förmånligt för den som är vanlig anställd med tjänstebil, om arbetsgivaren även betalar drivmedel för privatkörning.

Om arbetsgivaren betalar drivmedel för privata resor med tjänstebilen måste en särskild skattepliktig förmån beräknas. Förmånen beräknas då till 120 procent av de verkliga kostnaderna som arbetsgivaren betalar för drivmedel vid privatresorna med tjänstebilen. Förmånsvärdet beskattas på samma sätt som om det vore en extra lön.

Man har också möjlighet att själv betala för allt drivmedel till resorna med tjänstebilen, även tjänsteresorna. Det är i regel inte lönsamt utom då man kör en bil med låg drivmedelskostnad per mil.

Den som själv betalar drivmedel för tjänsteresorna, har rätt till ett avdrag. Uppgift om avdragets storlek per mil för olika år och biltyper finns i programmets Informationsbank. Avdraget gör du i så fall vid Tjänsteresor bland avdragen för inkomst av tjänst.

Underlag för drivmedelsförmån

Om arbetsgivaren betalar för drivmedel vid privatresor med tjänstebilen väljer du drivmedel och anger hur många privatmil med fritt drivmedel som körts. Du skriver också in priset och hur stor förbrukning bilen har. Programmet beräknar då förmånens storlek.

Körjournal eller liknande nödvändig

Reglerna för förmånsvärden för tjänstebilar är idag sådana att alla som har tjänstebil måste föra körjournal eller motsvarande anteckningar över sina tjänsteresor, för att undvika större förmånsvärde än nödvändigt. Arbetsgivaren kan visserligen betala drivmedel för tjänsteresor, utan att det uppstår några skattekonsekvenser för den som kör tjänstebilen. Men i så fall måste man kunna visa hur stor del av den totala körsträckan som varit tjänsteresor.

Om man inte kan visa tjänsteresornas längd, kommer en skattepliktig förmån att beräknas på allt drivmedel som arbetsgivaren betalat för tjänstebilen.

Om man för en körjournal över sina tjänsteresor och noga dokumenterar den årliga körsträckan för tjänstebilen, behöver man inte föra journal över sina privat resor. Privatresornas längd blir ju summan av Årlig körsträcka minus Tjänsteresor.

Förbrukning per mil eller kostnad per mil

Om bilen helt eller delvis drivs med el eller annat miljödrivmedel anges kostnaden per mil för drivmedlet. I annat fall anges uppgift om förbrukning av drivmedel per mil.

Uppgiften för tjänstebilen behövs bland annat för att beräkna förmån av fritt drivmedel. Du kan ange olika värden för tjänstebil respektive privatbil, vilket kan behövas om du använder olika bilmodeller i jämförelsen mellan tjänstebil och privatbil.

Vem betalar drivmedlet?

Markera om det är arbetsgivaren eller den anställde som betalar kostnaden för drivmedel för privatresor respektive tjänsteresor med tjänstebilen. Uppgiften för tjänstebilen behövs för att programmet ska kunna beräkna förmån av fritt drivmedel.

Milersättning tjänstebil (kr per mil)

Uppgiften om milersättning för tjänstebil används enbart då du i kalkylen ska jämföra årskostnaden för privatbil respektive tjänstebil.

Du skriver då in vilken ersättning arbetsgivaren betalar per mil om förmånshavaren själv betalar drivmedlet vid tjänsteresor med tjänstebilen. Ersättning per mil som överstiger den skattefria räknas som skattepliktig inkomst av tjänst.

Förmånsvärde drivmedel

Här visar kalkylen vilket förmånsvärde som beräknas när arbetsgivaren betalat drivmedlet för den anställdes privatresor med tjänstebilen.