Visma Skatteprogram

Löner, ersättningar m m

På denna sida kan du ange olika slag av bruttolön, förmåner (förmån av tjänstebil anges på en egen sida) betald preliminärskatt med mera. Programmet summerar inmatade belopp.

Lön och ersättning m m

Inkomst av anställning

I detta avsnitt anger du de flesta av de inkomster som ska ingå i underlaget för jobbskatteavdrag (skattereduktionen för arbetsinkomster).

Till sådana arbetsinkomster hör lön och skattepliktiga förmåner som är pensionsgrundande i Sverige. Även sjuklön från arbetsgivare tas med.

Här anges även inkomst av stipendium som ska tas upp som tjänsteinkomst i deklarationen, t ex Marie Curie-stipendier. Utbildningsbidrag för doktorander hör också till inkomster som anges här. Samma gäller sådana bidrag för Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden vilka ska beskattas som inkomst av tjänst.

Sjukpenning m m

Här anges inkomster från Försäkringskassan såsom sjukpenning, föräldrapenning, arbetsskadelivränta, vårdbidrag och andra liknande ersättningar från Försäkringskassan. Sådan ersättningar brukar anges vid koderna 100, 101, 102, 104, 107, 111 och 112 på kontrolluppgiften om du fått sådan.

Gemensamt för dessa typer av inkomster är att de inte ingår i underlaget för jobbskatteavdrag.

Ersättning från A-kassa

Här anges inkomster från A-kassa. Denna inkomst ingår inte i underlaget för jobbskatteavdrag.

Sjukersättning, aktivitetsersättning vid kod 120 på kontrolluppgift

Om det vid kod 120 på kontrolluppgift finns inkomst av sjukersättning och aktivitetsersättning (f.d. förtidspension) måste denna redovisas i ett särskilt fält. Det krävs bl a för att programmets beräkning av jobbskatteavdrag liksom pensionsavgift och pensionsrätt ska blir korrekt.

Övriga pensionsgrundande inkomster

Här anges inkomster som är pensionsgrundande och som inte angetts tidigare och som inte ska ingå i underlaget för jobbskatteavdrag.

Övrigt

I ett utfällbart avsnitt finns möjlighet att ange en del övriga mindre vanliga inkomster, varav en del ingår i underlaget för jobbskatteavdrag.

Kostnadsersättningar

Här anges kostnadsersättningar, exempelvis telefonersättningar. Den här typen av inkomster går i regel att dra av på sidan Avdrag.

Den här typen av ersättningar är inte pensionsgrundande, men ingår trots det i underlaget för jobbskatteavdrag.

Ej pensionsgrundande ersättning

Här anger du andra ersättningar som inte är pensionsgrundande och inte ska vara underlag för jobbskatteavdrag.

Vissa ersättningar till idrottsutövare

Ersättningar på upp till ett halvt prisbasbelopp från idrottsföreningar till idrottsutövare är inte pensionsgrundande, men ska ingå i underlaget för jobbskatteavdrag. Sådana inkomster måste därför anges särskilt. Uppgift om prisbasbeloppets storlek olika år finns i programmets Informationsbank.

Fåmansbolag

Här anges inkomster av utdelning eller kapitalvinster från fåmansbolag som ska beskattas in inkomstslaget tjänst. Belopp överförs hit från kalkylen Fåmansbolag. Den här typen av ersättningar är inte pensionsgrundande, och ingår inte i underlaget för jobbskatteavdrag.

Relaterade avsnitt

Royaltyinkomster m m
Hobbyinkomster

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...