Näringsverksamhet, förstasidan

Kalkylens förstasida är gemensam för hela kalkylen. Där visas vilket inkomstår du valt när du skapade kalkylen. Om du vill ändra inkomstår eller person i aktuell kalkyl gör du det via Ändra-knappen. Markera också om kalkylen ska omfatta firma och/eller handelsbolag.

Överför till nästa år

När du arbetar med en kalkyl som avser det första av de två år programmet hanterar har du alltid möjlighet att överföra utgående värden från den aktuella kalkylen till en kalkyl för följande år. Då flyttar programmet utgående värden för periodiseringsfond, expansionsfond etc. så att de anges som ingående värden i kalkylen för det påföljande året.

Lägg märke till att du inte kan använda den vanliga funktionen Kopiera. Då överflyttas enbart kopior av inskrivna uppgifter från första till andra året.

Hämta från föregående år

Om du redan skapat en kalkyl för det senaste av de två åren som programmet hanterar kan du på sidan Hämta uppgifter även välja att hämta ingående värden från en kalkyl för föregående år.

Välj företagsform

Då firma respektive handelsbolag har valts visas sidorna för respektive företagsform i var sitt träd i navigeringsfönstret till vänster på skärmen.

För enskild firma bestämmer du även om kalkylen ska användas för verksamhet som avslutas enligt de nya reglerna om förenklat bokslut eller inte.

När man inte gör något förenklat bokslut ska årsbokslut göras enligt de gamla reglerna för årsbokslut i enskild firma, vilket vi i programmet även kallar allmänt årsbokslut.

Om du byter val av bokslutstyp sedan  du börjat arbeta med kalkylen, kan  vissa inskrivna uppgifter försvinna.

Exakt skatteberäkning

Programmet kan i kalkylen beräkna den exakta skatteeffekten av näringsverksamheten. Du rekommenderas att använda denna inställning, eftersom den ger största kvalité i skatteberäkningen.

På respektive alternativ i Skatteplanering kan du dock enbart basera en enda kalkyl för exakt beräkning av skatten. Den exakta skatteberäkningen sker då oberoende av om du överför uppgifter från kalkylen till Skatteplanering eller inte, men internt i programmet överförs och hämtas relevanta uppgifter från/till Skatteplanering vid den exakta skatteberäkningen.

För att få den exakta skatteeffekten i alla situationer måste du i Skatteplanering också ha skrivit in uppgifter om personens inkomster och avdrag i övrigt.

Schablonberäknad skatt

Du kan också välja en ren schablonberäkning av skatteeffekterna i kalkylen. Ingen hänsyn tas då till några som helst faktorer i övrigt i Skatteplanering; vare sig inkomster/avdrag, ålder, bostadsort, kyrklig tillhörighet eller liknande.

Schablonberäknad skatt kan vara enklast att använda om du vill göra en kalkyl för någon där du känner till marginalskatteläget på ett ungefär, men inte har tillgång till eller vill skriva in alla detaljer om personen i Skatteplanering.

Skatt + avgifter på uppkomna inkomster liksom värdet av avdrag vid schablonberäkning beräknas enligt följande:

Högsta marginalskatt: På schablonberäknat överskott (nettoinkomst) anses skatt + avgifter uppgå till 75 procent av överskottet. Resultatet avrundas till närmaste tusental.

Låg marginalskatt: På uppkommet överskott (nettoinkomst) upp till den lägre gränsen för statlig skatt anses skatt + avgifter uppgå till 55 procent av överskottet och med 75 procent på överskott däröver. Resultatet avrundas till närmaste tusental. (Den lägre gränsen för statlig skatt beräknas till ett avrundat belopp som är: Lägre skiktgränsen + lägsta grundavdrag, avrundat till närmaste 5 000-tal )

Kapitalskatt: Skatteuttaget på inkomst av kapital som framkommer i kalkylen beräknas till 30 procent. Skattereduktion som framkommer beräknas till 30 procent på belopp upp till 100 000 kr och med 21 procent på belopp överstigande 100 000 kr. Ingen hänsyn tas till om eventuell skatt finns som kan reduceras eller om det finns andra inkomster/avdrag i inkomstslaget kapital.

Överföring till skatteplaneringen

Du har möjlighet att överföra själva resultatet av kalkylen till programdelen Skatteplanering, d.v.s. alla uppgifter som har betydelse för skatteberäkning av näringsverksamhetens resultat överförs. Du har enbart möjlighet att överföra uppgifter från en enda näringskalkyl till varje enskilt alternativ i Skatteplanering.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.