Nedsättning och justering av bilförmån

Nedsättning av förmånsvärdet på grund av lång körsträcka i tjänsten beslutas av arbetsgivaren. Det är arbetsgivaren som beslutar om nedsättning även för förmånsvärdet på miljöbilar.

Förmånsvärdet på en tjänstebil kan även ändras genom justering. Beslut om justering av förmånsvärdet kan bara fattas av Skatteverket. Vanligast är justering nedåt, men även justering uppåt kan förekomma.

Reglerna för nedsättning

Nedsättning för miljöbil

Miljöbilar har oftast ett högre nybilspris än en jämförbar bil utan miljöteknik. Förmånsvärdet kan då sättas ner till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen utan miljöteknik.

Har bilen registrerats 2022-07-01 eller senare gäller nya regler för hur nedsättningen hanteras. De nya reglerna innebär att nybilspriset för miljöanpassade bilar, vid beräkningen av förmånsvärdet, sätts ned med ett fast schabloniserat belopp som utgår från bilens miljöteknik. Nedsättningens storlek ska vara 350 000 kronor för elbilar och vätgasbilar, 140 000 kronor för laddhybrider och 100 000 kronor för gasbilar. Nedsättningsbeloppets storlek får dock inte överstiga 50 procent av bilens nybilspris.

Observera att du själv måste ange rätt miljöbilstyp för att få rätt beräkning.

Nedsättning för lång körsträcka i tjänsten

Nedsättning av förmånsvärde på grund av lång körsträcka i tjänsten beslutas av arbetsgivaren.

Då krävs att körsträckan i tjänsten under ett och samma kalenderår är minst 3 000 mil. I så fall får förmånsvärdet sänkas till 75 procent av förmånsvärdet enligt normal beräkning. För miljöbilar räknas nedsättning p.g.a. lång körsträcka efter nedsättning för miljöbil.

Enligt Skatteverket kan även den som fått ett justerat förmånsvärde i stort sett alltid få ett sådant värde nedsatt till 75 % om man kör 3 000 mil i tjänsten. Det gäller dock inte när ett förmånsvärde är justerat till 0,4 prisbasbelopp för taxibilar vilket inte kan sättas ned till 75 % p g a 3 000 tjänstemil enligt Skatteverkets tolkning av gällande regler.

Den som har fått ett lägre förmånsvärde på grund av omfattande tjänstekörning bör föra noggrann körjournal med uppgift om mätarställning, tidpunkter, reslängd, resmål och ärendet för tjänstekörningen, så att körsträckan på 3 000 mil vid behov kan styrkas.

Betalning till arbetsgivare (nettolöneavdrag)

Nedsättning av bilförmånen får också göras om en anställd till arbetsgivaren betalar av nettolönen - alltså med beskattade pengar - som ersättning för en bilförmån.

Belopp som anges i programmet räknas bort från förmånsvärdet, men negativt förmånsvärde får inte uppstå.

Reglerna för justering

Justering av förmånsvärde

En ansökan till Skatteverket om justering nedåt av förmånsvärdet under löpande inkomstår får bara lämnas in av arbetsgivare.

Beviljas justering nedåt av bilförmån får arbetsgivaren även sänka underlaget för arbetsgivaravgifter på förmånen i motsvarande grad.

En anställd kan ansöka om justering av ett förmånsvärde i sin deklaration för inkomståret. Samma gäller vid redovisning av förmånsbil i näringsverksamhet.

Vanligast bland orsakerna till justering nedåt av bilförmånen är följande:

Lätta lastbilar

När tjänstebilen är en lätt lastbil som utrustats eller inretts så att det privata nyttjandet avsevärt begränsas kan en justering nedåt till ett lägre förmånsvärde bli aktuell. Justering sker då genom att ett lägre nybilspris än det faktiska tillämpas vid förmånsberäkningen. Nedsättningens storlek framgår av programmet.

Taxibilar

Om tjänstebilen används huvudsakligen i tjänsten och möjlighet till privat användning därför varit mycket begränsad, kan justering av förmånsvärdet ske till lägst 0,4 prisbasbelopp.

Det kan t ex gälla en taxibil som nyttjas på ett sådant sätt att betydande hinder föreligger att använda bilen privat. Körs en taxibil över 6 000 mil per år bör förmånsvärdet normalt alltid justeras till 0,4 prisbasbelopp, även om det inte finns anställda i företaget.

Kombibilar

Om den anställde med hänsyn till sina arbetsuppgifter måste ha en bil av kombimodell eller en specialinredd personbil och denna har utrustning som begränsar den privata användningen, kan förmånsvärdet justeras nedåt. Om utrustningen inte är fast monterad i bilen bör en förutsättning för justering vara att utrustningen är tung och/eller kräver stort utrymme och att det är förenat med stora svårigheter att lasta ur denna.

Hur stor justering som ska ske får bedömas från fall till fall. Högre förmånsvärde än högst 75 procent av fullt förmånsvärde bör dock inte komma ifråga.

Så gör du i programmet

Programmet kan beräkna justerat förmånsvärde enligt de regler som anges i Skatteverkets meddelande och allmänna råd.

Beräkna nedsatt/justerat förmånsvärde

Programmet beräknar nedsatt förmånsvärde på miljöbil och justerat förmånsvärde för lätt lastbil eller taxi.

För bilar registrerade före 2022-07-01 kommer programmet i regel automatiskt att ange nybilspriset för en jämförbar bilmodell som inte har utrustats med den särskilda miljötekniken. Sådana förslag ger programmet när det finns uppgift om jämförbar bilmodell i Skatteverkets förteckning över miljöklassade tjänstebilar. Det nedsatta förmånsvärdet för miljöbilen ska nämligen beräknas efter nybilspriset på en jämförbar bil utan miljöteknik. Markera Miljöbil eldrift/gas om bilen är en sådan miljöbil som ska ha ett extra stort nedsatt förmånsvärde.

Programmet brukar normalt även ange rätt biltyp automatiskt i den särskilda listan över olika biltyper vilka också styr hur förmånsvärdet ska beräknas. Om inte programmet anger rätt biltyp får manuell korrigering ske.

För bilar registrerade 2022-07-01 eller senare gäller nya regler. För dessa miljöbilar måste du själva välja in rätt miljöbilstyp. Se Regler för nedsättning.

Som underlag för beräkning av förmånsvärdet använder programmet det separat angivna nybilspriset på den jämförbara bilen + det värde av extrautrustning på miljöbilen som skrivits in på förstasidan i Bilkalkyl.

Programmet beräknar även ett nedsatt/justerat belopp per helår beroende på markerad biltyp. Om inte taxi markerats kvoteras beloppet därefter i de fall då man anger färre månader med bilinnehav än 12.

Beräkna nedsättning för 3 000 mil i tjänsten

Markera om nedsättning ska ske av förmånsvärdet på grund av tjänsteresorna med bilen är minst 3 000 mil under året.

Nedsättning av förmånsvärde på grund av lång körsträcka i tjänsten beslutas av arbetsgivaren när det gäller anställda med tjänstebil. Egenföretagare får beräkna ett nedsatt förmånsvärde på sin egen N-blankett i deklarationen. I båda fallen krävs att körsträckan i tjänsten under ett och samma kalenderår är minst 3 000 mil. I så fall får en sänkning göras till 75 procent av förmånsvärdet.

Även den som fått ett justerat förmånsvärde för lätt lastbil får det justerade förmånsvärdet nedsatt till 75 % om tjänstemilen under året uppgår till minst 3 000 mil. Enligt Skatteverkets tolkning är det enbart taxibilar vars förmånsvärde justerats till 0,4 prisbasbelopp som inte kan få nedsättning till 75 % pga 3 000 tjänstemil.

Körsträckan i tjänsten måste uppgå till 3 000 mil under ett och samma kalenderår för att nedsättning ska få ske. Den här gränsen får enligt Skatteverket inte jämkas, t.ex. på grund av att bilförmånen inte innehafts hela inkomståret.

Betalning till arbetsgivare

Betalning genom nettolöneavdrag

Det förekommer att en anställd som har en bilförmån till arbetsgivaren betalar av nettolönen - alltså med beskattade pengar - som ersättning för bilförmånen.

Dessa belopp räknas av programmet bort från förmånsvärdet, men negativt förmånsvärde får inte uppstå.

Betalning till arbetsgivare genom nedsatt bruttolön

I Utökad bilkalkyl finns möjlighet att välja att göra bilkalkylen för en anställd eller en företagare. Om du valt bilkalkyl för anställd kan du även skriva in uppgift om betalning via nedsatt bruttolön.

När en anställd avstår en del av sin bruttolön (obeskattad lön) mot att få en bilförmån påverkas inte själva beräkningen av förmånsvärdet. Däremot har bruttolöneavdraget inverkan både på arbetsgivarens och på den anställdes kostnader i jämförelsen mellan tjänstebil och privatbil.

Eventuellt bruttolöneavdrag anges i ett utfällbart avsnitt på sidan Förmånsvärde.

Programmet visar på sidan Resultat hur beräkningarna påverkats av bruttolöneavdraget.

Skriv in ett eget bilförmånsvärde

Det finns även möjlighet att låta kalkylen räkna på ett helt eget beräknat bilförmånsvärde.

Ett sådant inskrivet värde påverkas inte av några markeringar i kalkylen som annars styr storleken på förmånsvärdet. Vare sig justering eller nedsättning görs av programmet av ett det egna bilförmånsvärde som skrivs in.

Däremot beräknas fortfarande förmån av drivmedel i den mån sådan förmån ska beräknas.