Pension

I första avsnittet skriver du in inkomst av allmän pension liksom inkomst av tjänstepension såsom STP, ITP etc. Alla pensionsinkomster från försäkringar som arbetsgivaren betalat premien för är tjänstepensioner.

Inkomst från privat pensionsförsäkring ska skrivas in i ett särskilt avsnitt, eftersom de ska redovisas separat i deklarationen. Här anges även inkomst av livränta, dock inte arbetsskadelivränta som anges som lön.

Aktivitetsersättning/sjukersättning vid kod 120 på kontrolluppgift

Inkomst av sjukersättning eller aktivitetsersättning som anges vid kod 120 på kontrolluppgift från utbetalaren ska INTE skrivas in på sidan för pensionsinkomst utan på sidan Lön.

Där ska beloppet anges i ett nytt särskilt fält. I annat fall blir beräknad pensionsrätt hos Försäkringskassan sannolikt felaktig.

Den särskilda hanteringen av sjukersättning/aktivitetsersättning som anges vid kod 120 på kontrolluppgift beror på administrativa rutiner som bestämts för hur Skatteverket ska lämna årliga uppgifter till Försäkringskassan som ska vara underlag för dess beräkning av pensionsrätter.

Även den som i skatteprogrammet skriver in all inkomst av sjukersättning/aktivitetsersättning i avsnittet för Pension (kod 1.3 på huvudblanketten) får i normala fall en helt korrekt skatteberäkning. Däremot kan Försäkringskassans kommande beräkning av årets pensionsrätt bli felaktigt låg i det aktuella fallet, om inkomsten av sjukersättning etc hamnar vid fel kod på den inlämnade deklarationsblanketten. Sjukersättning/aktivitetsersättning som anges vid kod 120 på kontrolluppgift är nämligen en pensionsgrundande inkomst, men ska inte ingå i underlaget för debitering av allmän pensionsavgift eftersom staten betalar avgiften på denna typ av inkomst.

Tillägg ibland vid aktiv näringsinkomst eller hobbyinkomst

I ett avsnitt på sidan Egenavgifter, karensdagar m m måste uppgifter lämnas av personer som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång om de har haft inkomst av hobbyverksamhet eller aktiv näringsverksamhet.

De ska då markera om de uppfyller något av följande villkor:

  1. har haft hel sjukersättning eller aktivitetsersättning någon del av året
  2. har haft hel ålderspension hela året

Endast ålderspensionsavgift ska betalas på hobby/näringsinkomsten när något av de två villkoren är uppfyllda.