Programmets beräkning av avdragsutrymme

Den som saknar pensionsrätt i anställning och ska göra allmänt avdrag för pensionssparande kan behöva lämna kompletterande uppgifter i programmet.

Uppgifterna behövs då när programmet ska beräkna årets avdragsutrymme för pensionssparande, d.v.s. det högsta tillåtna pensionsavdraget som för aktuellt inkomstår i normalfallet får ske mot avdragsgill inkomst.

Inkomstunderlag för pensionsavdrag mot tjänsteinkomst

Programmet föreslår årets inkomstunderlag beräknat på de tjänsteinkomster som skrivits in för året och för uppgifter om avdrag mot inkomst av tjänst. Du kan justera beloppet själv.

Motsvarande underlag från föregående år får du själv ange, om inte korrekt belopp föreslagits av programmet. År 2 i skatteplaneringen ger programmet förslag på fjolårets inkomstunderlag via en Hämta-knapp.

Inkomst av anställning utan pensionsrätt

När du markerat att pensionsrätt i anställning saknas helt kommer programmet att föreslå vilken inkomst av anställning som det utökade pensionsavdraget får beräknas på. Du måste då först ha matat in årets skattepliktiga inkomster i avsnittet Lön, ersättning i skatteplaneringen i programmet.

Du kan ändra beloppet som föreslagits av programmet och då avmarkeras rutan Föreslå. För att få ett nytt förslag måste rutan Föreslå markeras på nytt.

Motsvarande underlag från föregående år får du själv ange, om inte korrekt belopp föreslagits av programmet. År 2 i skatteplaneringen ger programmet förslag på fjolårets inkomstunderlag via en Hämta-knapp.

Betald, ej utnyttjad premie inom avdragsutrymme tidigare år

Här anges summa betalda premier från ett tidigare beskattningsår som då rymts inom avdragsutrymmet, men som då inte kunnat utnyttjas för avdrag det året, exempelvis på grund av för låg avdragsgill inkomst.

År 2 i skatteplaneringen ger programmet förslag på sparat sådant avdrag från tidigare år via en Hämta-knapp.

Du får enbart ta med betalningar som gjorts under de senaste sex åren före beskattningsåret.

Programmet tar med beloppen som avdrag detta inkomstår om den avdragsgilla inkomsten som avdraget ska göras emot är stor nog.

Max. avdragsutrymme för pensionssparande i år

Här visas årets beräknade avdragsutrymme. Det belopp som visas är de maximala betalningar för pensionssparande som kan göras under inkomståret och som då ger sänkt skatt under förutsättning att årets avdragsgilla inkomst är tillräckligt stor.

Högsta avdrag som kan minska årets beskattningsbara inkomst

Programmet visar här den högsta delen av maximalt avdragsutrymme som i år kan utnyttjas som avdrag mot de inkomster som matats in på annat håll i skatteplaneringen.

Summa premier m.m. som betalats i år

Här summeras olika inbetalningar till årets pensionssparande som du tidigare angett.

Betald premie inom årets avdragsutrymme, som inte kan utnyttjas i år

Här visas överskjutande belopp av årets betalda pensionssparande inom avdragsutrymmet, som inte kan utnyttjas för allmänt avdrag i deklarationen i år.

Beloppet får sparas och utnyttjas som allmänt avdrag ett senare år, dock senast sjätte beskattningsåret efter betalningsåret.

Betald premie som inte ryms i årets avdragsutrymme

Här visas betalda sparbelopp i år, som inte ryms inom årets avdragsutrymme. De kan utnyttjas vid avdragsberäkningen i nästa års deklaration. För att allmänt avdrag för dessa betalningar då ska kunna ske, måste de rymmas inom avdragsutrymmet nästa år, sedan avdragsutrymmet först konsumerats av det nya årets betalningar för pensionssparande.

Obs!

En outnyttjad betalning av det här slaget ska nästa år betraktas som en ny betalning. I skatteplaneringen året därpå måste du alltså själv skriva in beloppet bland det nya inkomstårets betalningar för pensionssparande i dialogrutan för Allmänna avdrag.

Relaterade avsnitt

Allmänna avdrag - skatteplanering
Regler vid avdrag för pensionssparande

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.