Räkna på årets utdelning

På sidan för Årets utdelning visas överst det belopp som programmet beräknat som utdelning som beskattas med 20 procent i kapitalskatt hos mottagaren.

Under knappen Visa beräkning finns en detaljerad beskrivning över hur utdelningsutrymmet har räknats fram.

Du får enbart beräkna utdelningsutrymmet enligt den s k förenklingsregeln (schablonbelopp) i ett enda bolag per år, om du äger kvalificerade andelar i flera olika fåmansbolag.

Om du har fåmanskalkyler  för flera olika fåmansbolag som du äger aktier i, måste du på sidan Grunduppgifter i respektive kalkyl ange om förenklingsregeln (schablon) inte ska användas vid programmets beräkning av utdelningsutrymmet i bolagen.

Ange datum för utdelning om försäljning skett under inkomståret

Om det skett en utdelning under året bör datum för utdelningen anges. Uppgiften behövs framför allt i programmet när även försäljning skett under året.

Skriv in belopp för årets utdelning  

Skriv in beloppet för årets utdelning. (En vinst på minskning av bolagets aktiekapital ska också anges som utdelning enligt Skatteverket.)

När du skrivit in uppgift om storleken på årets utdelning visar programmet hur stor del av det inskrivna beloppet som kapitalbeskattas och om någon del kommer att beskattas som inkomst av tjänst.

Årets tjänstebeskattade utdelningar inom närståendekretsen

Det kan förekomma att årets utdelning är av så stor omfattning att en viss del ska beskattas som inkomst av tjänst. Belopp som ska tas upp för sådan beskattning i tjänst begränsas dock till högst 100 av inkomstårets inkomstbasbelopp inom en och samma krets av närstående ägare av bolaget (familj).

Om flera delägare inom samma närståendekrets ska tjänstebeskattas för en del av utdelningen, fördelas tjänstebeloppet mellan dessa närstående i förhållande till deras respektive andel av närståendekretsens totala aktieinnehav i bolaget.

Om en korrekt beräkning av tjänstebeskattad utdelning ska göras i kalkylen Fåmansbolag måste ange ett belopp i ett utfällbart avsnitt på sidan Utdelning i kalkylen. Där anger du den sammanlagda del av utdelningen till övriga medlemmar av närståendekretsen som beskattats som inkomst av tjänst hos dem.

Begränsning i kalkylen

En begränsning i kalkylen är att du bara kan ange en utdelning under inkomståret per företag. Orsaken är K10-blankettens begränsningar.

Vid försäljning av fastighet i fåmansbolag som varit aktieägarens bostad kan också manuella justeringar behöva ske av gränsbelopp på sidan Sparat utdelningsutrymme.

Skatten på utdelningen beräknas i kronor och procent.

Mest information ges när beräkningarna i kalkylen baseras på innehållet i Skatteplanering vilket kan markeras på förstasidan i kalkylen. Då kommer mottagarens skatt på en eventuell tjänstebeskattad del av utdelningen beräknas genom att utdelningen läggs på toppen av de skattepliktiga tjänsteinkomster, som du skrivit in i det aktuella alternativet i skatteplaneringsdelen av programmet.

Skatten räknas alltså på samma sätt som om du på sidan Lön, ersättningar m m i skatteplaneringen skrivit in beloppet i fältet för Vissa inkomster från fåmansbolag.

Kvar efter skatt på utdelning

Programmet visar vad som blir kvar efter skatt av en utdelning, där olika delar av utdelningen kan beskattas på skilda sätt.

Lön istället för utdelning

Ibland kan det vara intressant att jämföra nettot efter skatt på en utdelning med nettot efter skatt och avgifter på ett löneuttag, som skulle belasta bolaget med samma kostnad som utdelningen.

I första fältet på raden Lön istället för utdelning visas vilken bruttolön som i så fall kan tas ut.

Lönen bestäms till ett belopp som räknats fram i två steg: Först delar programmet inskrivet belopp för årets utdelning med (1 - förra årets bolagsskattesats) för att bolagsskatten åter ska ingå i vinsten. Därefter delas det resultatet med 1 + procenttalet för arbetsgivaravgifter i det aktuella fallet.

Skatten på lönen visas i nästa kolumn. Beloppet som visas är den exakta skatten som framkommer för ägaren. Så blir det genom att programmet beräknar hur mycket skatten ökar när lönebeloppet läggs till som en inkomst utöver den vanliga tjänsteinkomst och/eller näringsinkomst som du matat in i skatteplaneringen. Programmet visar vilken skatt i kronor och procent som uppstår på ett sådant löneuttag.

Längst till höger visas på raden vilket netto som blir kvar i procent av det ursprungliga obeskattade beloppet som bolaget använt för löneutbetalning och avgifter.

Lön istället för överutdelning

Du funderar över vilket som ger den lägsta skatten, ett extra löneuttag under inkomståret eller att skatta fram en vinst vilken nästa år kan användas till en överutdelning vilken då tjänstebeskattas hos mottagaren.

Den jämförelsen kan du enkelt göra om du skapar en ny kalkyl och i den inte bryr dig om att skriva in några andra uppgifter än ett utdelningsbelopp.

Som Årets utdelning skriver du enbart in beloppet på den extra överutdelning som planeras nästa år sedan man i år skattat fram en lämplig vinst. Sedan kan du jämföra de belopp som programmet visar i kolumnen Kvar % på raden för Tjänstebeskattad del av utdelning och på raden Lön istället för utdelning.

Glöm då inte att en löneutbetalning som hamnar inom en årsinkomst på upp till 8,0 prisbasbelopp ger sociala förmåner av olika slag. Då ingår lönen i underlaget för sjuk- och föräldrapenning från Försäkringskassan (10 prisbasbelopp är max inkomstunderlag vid beräkning av föräldrapenning vid barns födelse) och normalt ger hela lönen även full pensionsrätt. En överutdelning ger aldrig några sociala förmåner, trots att beskattningen sker i inkomstslaget tjänst.

I skatteplaneringens råd och analyser kan du se om övriga inkomster som du angett i skatteplaneringsdelen redan nått inkomsttaket för sociala förmåner eller inte. Om man inte nått taket och nettobehållningen av utdelning respektive lön är relativt likvärdig, bör lönealternativet alltid väljas.

Tag råd från Uttagsanalys

I funktionen Uttagsanalys längst ned på sidan ges detaljerade råd om uttag av lön och utdelning för aktiva delägare i fåmansbolaget.

Där visas bland annat det mest förmånliga sättet att ta utdelning, hur lönen ska bestämmas för att minimera skatten och vilka uttag av lön och förmåner som behöver ske för att maximala sociala rättigheter ska uppnås.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.