Räntefördelning på beräkningsbilaga (f d N6)

Underlaget för räntefördelning utgörs av de tillgångar och skulder som fanns i den enskilda näringsverksamhet vid ingången av inkomståret. De belopp som är aktuella är alltså desamma som man hade vid utgången av föregående inkomstår.

Om du importerat värden från föregående års deklaration och i den gamla deklarationen lämnat uppgift om tillgångar och skulder vid det deklarationsårets utgång (för beräkning av kapitalunderlag för expansionsfond), har programmet fyllt i de uppgifter som i år gäller räntefördelning.

Skogskonto

På blankett N6 tar du upp hälften av total behållning som vid årets utgång finns på skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto, uppfinnarkonto eller liknande.

Aktier m.m.

Aktier och andelar betraktas normalt som en privat tillgång och tas inte med. Däremot kan andelar i ekonomiska föreningar ingå i näringsverksamheten och värdet av dessa tas med.

Fastighet

Värde på fastighet beräknas på sidan 2 av blanketten och värdet som då framkommer överförs automatiskt hit. Den som har flera fastigheter använder blankett N6B och fyller i en blankett för varje fastighet. De sammanlagda värden som beräknas överförs då hit.

Om du skriver in ett eget belopp för värde av fastighet bryts överföringen från sidan 2 och påbörjas inte igen, förrän du matar in ett nytt värde på sidan 2. Samma gäller överföring från N6B.

Övriga tillgångar

Här för du in summan av övriga tillgångar i firman, kassa- och bankmedel, lager och kundfordringar inkl moms. Även momsfordran på staten får ingå.

Inventarier tar du med till de skattemässiga restvärdena. Endast de tillgångar som ska beskattas i näringsverksamheten om de säljs får räknas med.

Skulder

Preliminärskatter liksom debiterade skatter och avgifter är vare sig tillgång eller skuld. Som skuld räknas däremot leverantörsskulder inkl moms.

Periodiseringsfonder

Beloppet beräknas som summan av periodiseringsfonder som fanns vid årets ingång. Använder du beräkningshjälpen för Periodiseringsfonder kommer beloppet att anges automatiskt.

Outnyttjat underskott

Om underskott fanns i fjolårets deklaration ökar detta underskott kapitalunderlaget.

Kapitaltillskott

Privata insättningar i verksamheten som skett under året före inkomståret ska i vissa fall tas upp som en skuld här. Som en skuld behöver du enbart ta upp tillskott som gjorts till verksamheten under året före inkomståret om tillskottet gjorts i annat syfte än att varaktigt öka kapitalet i verksamheten. En förutsättning för att en skuld i så fall ska tas upp, är att tillskottet finns kvar i verksamheten vid räkenskapsårets utgång. Reglerna innebär att den som under året före inkomståret först gjort egna insättningar och sedan egna uttag, enbart behöver räkna nettot av sina insättningar minskat med sina uttag. Det är detta belopp som eventuellt ska tas upp som ett skuldbelopp. Den som under året t ex först gjort egna insättningar och sedan egna uttag som är minst lika stora, ska aldrig redovisa tillskott.

Om man däremot börjar med att göra privata uttag ur verksamheten och senare under året gör motsvarande egna insättningar, är det sannolikt att insättningarna räknas som ett sådant tillskott som ska redovisas här. Upprepas detta förfarande år efter år kan man knappast räkna med att insättningarna betraktas som varaktiga och kommer därför inte att räknas in i kapitalunderlagen.

Notera att kapital som skjuts till vid starten av en verksamhet aldrig ska räknas som en skuld.

Övergångspost

Den som vid deklarationen för inkomståret 1994 fick fram ett negativt kapitalunderlag på N6-blankettens första sida, har en ständig övergångspost. Ju större detta belopp är, desto fördelaktigare.

Man kan ha tvingats att räkna om övergångsposten i deklarationen som lämnades vid deklarationen 1998 om fastigheter ingick bland tillgångarna då övergångsposten beräknades vid deklarationen 1994. I så fall anges det nya, omräknade värdet för övergångsposten.

Särskild post

Den som under 1996 eller senare förvärvat en näringsfastighet genom arv, gåva eller liknande kan i vissa fall ha rätt att beräkna en särskild post som ökar kapitalunderlaget för expansionsfond. Mer upplysningar finns i Skatteverkets broschyr om deklaration av näringsverksamhet, som finns på Skatteverkets hemsida på internet.

Kapitalunderlag för räntefördelning

Programmet summerar de angivna beloppen i vänsterkolumnen och beräknar kapitalunderlaget. Beloppet jämkas av programmet om räkenskapsåret inte är lika med kalenderår.

Om kapitalunderlaget är positivt och överstiger 50 000 beräknas positivt fördelningsbelopp vid kod 843.

Ange uppgift om mottaget eller bortgivet positivt fördelningsbelopp

I underdialogen till kod 863 kan du ange uppgifter om mottagna eller bortgivna positiva fördelningsbelopp. Det handlar om sådana belopp som ges bort eller tas emot i samband med arv, gåva eller bodelning.

Sparat fördelningsbelopp

Vid kod 934 på N6 anges ev sparat fördelningsbelopp från föregående år. Så länge Föreslå-knappen i underdialogen till kod 863  är markerad kommer programmet att ange samma belopp i det översta fältet i dialogen.

Vill du av någon anledning ange ett annat belopp i underdialogen får det skrivas in manuellt.

Relaterade avsnitt

Sparat fördelningsbelopp

Bortgivet fördelningsbelopp

Du anger i underdialogen storleken på det bortgivna fördelningsbeloppet. Programmet beräknar därefter kvarvarande del av sparat positivt räntefördelningsbelopp.

Mottaget fördelningsbelopp

Ett fördelningsbelopp som mottagits under inkomståret får numera användas under samma år.

Enligt tidigare tolkning har du inte fått ta med ett fördelningsbelopp som mottagits under inkomståret förrän efter året efter det mottagits.

Summa fördelningsbelopp

Programmet beräknar fördelningsbelopp vid kod 861/862.

Programmet registrerar vid kod 877 hur stor positiv räntefördelning som utnyttjas vid kod R30 på kopplad NE-blankett och beräknar vid kod 867 sparad positiv räntefördelning vid årets utgång.

Är kapitalunderlaget negativt och större än 50 000 beräknas ett negativt fördelningsbelopp vid kod 860. Det beloppet förs även automatiskt vidare till kod R31 på kopplad NE-blankett.

Manuell justering

I enstaka fall då även handelsbolag bedrivs av näringsidkaren kan egna belopp behöva anges vid koderna 843 eller 860. Det kan ske om den lilla rutan Beräkna 843/860 avmarkeras.

Relaterade avsnitt

Makar i enskild firma och kapitalunderlag

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.