Regler vid avdrag för pensionssparande

Programmet kan automatiskt hantera de komplicerade avdragsregler (59 kap IL) som i normalfallen gäller för allmänna avdrag för pensionssparande för den person som under inkomståret saknar pensionsrätt i anställning.

Enligt dessa regler så begränsas det allmänna avdraget för pensionssparande bland annat av inkomstårets avdragsutrymme. Avdragsutrymmets storlek påverkas normalt av flera regler, bland annat på storleken av det som kallas inkomstunderlag. Man får då räkna på det aktuella årets inkomstunderlag eller på inkomstunderlaget från närmast föregående inkomstår.

Storleken på det allmänna avdraget för pensionssparande begränsas inte bara av avdragsutrymmet, utan kan dessutom inte överstiga kvarvarande avdragsgill inkomst sedan övriga allmänna avdrag räknats av. Ett allmänt avdrag för pensionssparande får nämligen aldrig leda till underskott.

Programmet tar hänsyn till samtliga de regler som gäller i normalfallen.

Inkomstunderlag

När man saknar pensionsrätt i anställning får man i inkomstunderlaget enbart räkna in inkomster av anställning. Det betyder att inkomst av pension och utbetalning från pensionsförsäkring inte räknas med i inkomstunderlaget och inte heller inkomst av periodiskt understöd eller hobby eller t ex utdelningsinkomster som ska redovisas som inkomst av tjänst.

Inkomstunderlaget ska alltid minskas med de avdrag som i deklarationen görs för inkomstens förvärvande, exempelvis avdrag för resor till och från arbetet.

Man har rätt att räkna inkomstunderlaget antingen på inkomstårets inkomster och avdrag eller på motsvarande belopp från året före inkomståret. När du arbetar med år 2 i skatteplaneringen ger programmet förslag på fjolårets inkomstunderlag via en Hämta-knapp.

Avdragsutrymmet maximerat

När pensionsrätt saknas i anställning får man som avdragsutrymme räkna 35 procent av inkomstunderlaget, dock högst tio prisbasbelopp. Större kan ett allmänt avdrag för pensionssparande inte bli.

Uppgift om högsta avdragsutrymme av det här slaget olika år beräknas av programmet och anges även i programmets Informationsbank.

Sparad premie inom avdragsutrymme

Det kan inträffa att en premie som betalats under inkomståret ryms inom avdragsutrymmet, men inte kan utnyttjas som allmänt avdrag på grund av att inkomsten som avdraget ska göras emot är för låg. Programmet ger besked om ovanstående inträffar.

Avdrag för en sådan premiebetalning får då sparas, men måste utnyttjas som allmänt avdrag senaste sjätte beskattningsåret efter betalningsåret. När avdraget utnyttjas ett senare år inkräktar det inte på det aktuella inkomstårets avdragsutrymme. Det krävs enbart att det finns tillräckligt stor avdragsgill inkomst att göra själva avdraget emot.

År 2 i skatteplaneringen ger programmet förslag på outnyttjat avdrag inom sparat avdragsutrymme från tidigare år via en Hämta-knapp.

Inkomstspärrar begränsar själva avdraget

Inkomstårets allmänna avdrag för pensionssparande får heller inte överstiga summa inkomst av tjänst och aktiv/passiv näringsverksamhet minskat med årets andra allmänna avdrag som inte är avdrag för pensionssparande. Övriga allmänna avdrag, exempelvis för periodiskt understöd, "går före" pensionssparande i avdragssammanhang.

Inget underskott får uppstå på grund av allmänna avdrag. Programmet tar hänsyn till dessa inkomstspärrar.

Även premiebetalningar begränsar avdraget

Det är bara premier etc som betalats senast under inkomståret som ger rätt till allmänt avdrag i deklarationen för det aktuella inkomståret. Normalt har kontrolluppgift skickats ut från försäkringsbolag m.fl. på inbetalt pensionssparande som får vara underlag för avdrag.

Sparade premiebetalningar

Om en del av årets betalda pensionssparande inte ryms inom årets avdragsutrymme kan en sådan betalning användas vid beräkningen av allmänt avdrag året därpå.

Detta påföljande år konsumeras avdragsutrymmet i första hand av det nya årets betalningar för pensionssparande. Om den gamla outnyttjade betalningen inte heller ryms inom avdragsutrymmet året efter betalningsåret, går avdragsrätten för beloppet förlorad.

Om en betald premie inte ryms inom inkomstårets avdragsutrymme visas detta av programmet.

Manuell inmatning av avdrag istället för beräkningshjälp

Finns särskilda skäl kan avdrag för pensionssparande beviljas efter andra beräkningsgrunder än vad som beskrivs ovan. Det kan vara aktuellt i samband med att företag upphör eller säljs, om pensionsläget varit eftersatt etc.

För dessa specialfall ger programmet ingen beräkningshjälp, utan du bör kontakta en pensionsexpert. Dock kan du alltid mata in ett obegränsat avdragsbelopp i fältet vid raden Avdrag för pensionssparande i årets deklaration. Det värdet används då av programmet som avdrag för pensionssparande, men programmet kommer inte att beräkna något underskott oavsett hur stort avdrag som matas in manuellt. Inkomstspärrarna som beskrivits ovan gäller alltså alltid.

Relaterade avsnitt

Allmänna avdrag - skatteplanering
Programmets beräkning av avdragsutrymme

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.