Visma Skatteprogram

Skalbolag

Obs! Detta avsnitt finns endast i Visma Skatt Proffs

I kalkylen Skalbolag får du hjälp att beräkna om ett aktiebolag är ett skalbolag, när en fysisk person gör en vinst på försäljning av aktier i bolaget. Beräkningarna i kalkylen förutsätter att de allmänna villkoren för att skalbolagsreglerna ska tillämpas är uppfyllda.

I kalkylen jämförs summan av likvida tillgångar i bolaget med köpeskillingen enligt gällande regler. Om bolaget är ett skalbolag anges detta i slutet av kalkylen. Då krävs att summan av kontanta medel, värdepapper och liknande tillgångar överstiger halva ersättningen (jämförelsebeloppet) för bolaget.

Vid försäljning av ett skalbolag ska vinsten för ägaren normalt beskattas som inkomst av passiv näringsverksamhet, om inte en s.k. skalbolagsdeklaration lämnas och säkerhet ställs för obetald bolagsskatt.

Tillgångar

Ange de tillgångar som finns i bolaget vid försäljningstillfället. Finns dotterbolag ska summering även göras av tillgångarna i dotterbolagen.

Köpeskilling per aktie

Programmet beräknar köpeskilling per aktie genom att dela total köpeskilling med antal aktier som säljs.

Om resultatet av beräkningen ger decimaler avrundas dessa av programmet nedåt till närmaste heltal, för att programmet aldrig ska kunna ge ett felaktigt besked.

Jämförelsebeloppet

Programmet beräknar jämförelsebeloppet som är 50 procent av köpeskilling per aktie multiplicerat med totalt antal aktier i bolaget.

Om decimaler uppstår vid beräkningen kommer programmet försiktigtvis att avkorta beloppet till närmaste lägre heltal.

Resultat

Om summan av likvida tillgångar överstiger jämförelsebeloppet anger programmet att bolaget är ett skalbolag.

Om summa likvida tillgångar inte överstiger jämförelsebeloppet är bolaget inget skalbolag, vilket programmet då ger besked om.

Mer om reglerna kring skalbolag kan du läsa om i Skatteverkets information till Blankett Skalbolagsdeklaration.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...