Visma Skatteprogram

Skatteplanering, förstasidan

Skatteplanering, förstasidan

Med hjälp av skatteplaneringsdelen för privatpersoner kan deklarationen förberedas samtidigt som olika situationer kan jämföras för att visa hur skatten slår och hur man gör för att sänka skatten. En mängd råd och analyser ges automatiskt med hänsyn till inmatade uppgifter.

Du kan koppla ihop de flesta av programmets kalkyler med skatteplaneringen, så att uppgifter kontinuerligt hämtas från kalkylerna in till skatteplaneringens olika sidor.

Uppgifter som skrivits in i skatteplanering kan enkelt överföras till deklarationsblanketterna.

Välj år för skatteplanering

På förstasidan i programdelen för skatteplanering väljer du inkomstår och alternativ som du ska arbeta med. Om du skapat en skattefil för två personer måste du även välja vilken av personerna som du ska arbeta med. Valen kan du göra överst på förstasidan i Skatteplanering eller genom att markera ett alternativ uppe till höger i Skatteplanering.

Både i rubriken i navigeringsträdet och uppe till höger på skärmen visas hela tiden vilket alternativ som du arbetar med.

Programmet låter dig arbeta med skatteplaneringens alternativ 1 för det första inkomståret om du inte själv valt att arbeta med något annat alternativ.

Bestäm utseende på Översikt

När du arbetar med inmatning av uppgifter i Skatteplanering visas navigeringsträdet till vänster och de olika sidorna i skatteplaneringen till höger på skärmen.

Om du går till skatteplaneringens Översikt visas i en sammanfattande bild över valda alternativ med belopp från de olika sidor där du matat in uppgifter.

Översikten av inmatade värden i valda alternativ i skatteplaneringsdelen nås via knappen Översikt längst ned i fönstret eller genom att markera raden Översikt i navigeringsträdet. När du arbetar i skatteplaneringen kommer du även till Översikt med tangenten F5.

Du kan själv bestämma hur många alternativ som ska visas i Översikt och vilka inkomstår dessa ska omfatta. Programmets grundförslag är visning av en kolumn per inkomstår och person i översikten.

Egna inställningar av utseendet på översikten sker i avsnittet Välj alternativ och inkomstår som kommer upp på skärmen när du klickar på knappen Välj på sidan Översikt. Du når även avsnittet för att välja innehåll i Översikt från sidorna för Skatteuträkning respektive Kvarskatt/överskjutande skatt.

Kopiering av alternativ eller bara ledtexter

Du har möjlighet att kopiera uppgifter från ett alternativ till ett annat. Du använder då funktionen Kopiera mellan olika alternativ som du når via en länk på skatteplaneringens förstasida liksom från sidan Översikt.

Du når också funktionen via en ikon för kopiering som finns t.v. om Råd-knappen uppe till höger på sidan och kan dessutom även använda menyvalet Kommando - Kopiera alternativ.

I Skatteplanering kan du via menyvalet Kommando - Kopiera alternativ låta kopiera uppgifter mellan olika alternativ och olika år i skatteplaneringen.

Du kan även välja att enbart kopiera ledtexterna i ett alternativ till ett annat, utan att några belopp kopieras. Det är ofta användbart eftersom namn på utbetalare av lön, ränta etc ofta är desamma från år till år, medan beloppen vanligtvis ändras och inte ska kopieras.

Import från föregående år

Vid import från föregående år har du möjlighet att välja om du till skatteplaneringen i det nya programmet från skattefilen i förra årets program vill importera endast ledtexter eller överföra hela skatteplaneringen.

Inmatning av uppgifter

Från skatteplaneringens förstasida kan du enkelt lämna nödvändiga uppgifter genom att bläddra dig igenom skatteplaneringens olika sidor. När du är klar med en sida klickar du bara på knappen Nästa som finns nedtill på sidan. Vill du hoppa tillbaka förflyttas du till föregående sida med knappen Föregående.

Du kan även förflytta dig mellan sidorna genom att klicka på en gren i navigeringsträdet till vänster eller på en rad i skatteplaneringens Översikt.

Råd och analyser

Med hänsyn till de uppgifter som skrivs in, ger programmet råd och analyser som är skräddarsydda efter den aktuella situationen i varje alternativ. Dessa råd finns under Råd-menyn. Följande typer av råd och analyser finns:

  • Skatteråd - Skatteplaneringsråd ges utifrån inskrivna siffror. Råd-knappen upptill i fönstret till höger blinkar om något råd är aktuellt för det alternativ du arbetar med. Du kan läsa råden på skärmen eller skriva ut dem när som helst under arbetets gång. Vill du inte att Råd-knappen ska blinka kan funktionen stängas av via menyvalet Arkiv - Programinställningar.

När du är klar med dina inmatningar och vill spara dessa, får du ännu en möjlighet att titta på eller skriva ut de råd som fortfarande är aktuella.

De flesta skatteråd visar på effekter och föreslår åtgärder inom skattesystemet. En annan grupp råd ges med utgångspunkt från reglerna i pensionssystemet. I speciella fall kan råden vid samma inkomstförhållanden därför bli motstridiga - ett råd kan föreslå att inkomsten bör ökas för att få bästa möjliga pensionsutfall, medan ett annat råd föreslår att inkomsten ska sänkas för att undvika den högsta marginalskatten. I dessa situationer får du själv avgöra om skatten eller pensionen ska prioriteras.

  • Placeringsråd - Den som har kapitalinkomster över 500 kr får här råd om hur man bäst placerar sina sparpengar.
  • Analyser - Analyser av marginalskatt, avdragseffekter, jämkning, sjukpenning, pensionseffekter m m finns under denna rubrik.
  • Boråd - Här ges råd som har med boendekalkylen att göra - om hur kostnaderna för boendet kan sänkas.

Överföring till Skatteplanering från de flesta kalkyler

Alla kalkyler i programmet som kan lämna ifrån sig användbara värden för beräkning av årets inkomster och avdrag kan kopplas så att överföring av sådana värden sker till Skatteplanering.

När överföring markerats sker denna automatiskt till respektive sida i det alternativ av Skatteplanering som valts som mottagare av uppgifterna.

Själva markeringen som bestämmer överföringen görs i respektive kalkyl som skapas.

Koppling för överföring kan ske av uppgift om kapitalvinster och kapitalförluster från Aktiehanteraren liksom från kalkyler för Fastighets/bostadsförsäljning.

Överföring till skatteplanering kan också ske av skattepliktig utdelning samt av kapitalvinst/kapitalförlust på försäljning av aktier som beräknats i kalkylen för Fåmansbolag samt av en mängd olika belopp från kalkylen för Näringsverksamhet.

Hjälptexter

Varje position i hela skatteplaneringsdelen är försedd med en hjälptext. Enklast kallar du fram hjälptexten genom att trycka på F1-tangenten när du ställt markören i det fält som du vill veta mera om.

Genom att klicka på frågetecknet uppe till höger får du i skatteplaneringen fram ett hjälpavsnitt som berör hela sidan som du arbetar med. Samma funktion nås via kommandot Alt-F1.

Du kan även använda funktioner i menyn Hjälp.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...