Visma Skatteprogram

Skatteuträkning i detalj, skatteplanering

Nedan ges en detaljerad beskrivning av beräkningen av de olika posterna på sidan Skatteuträkning i programdelen Skatteplanering. Många detaljer i skattereglerna beskrivs även i programmets Informationsbank och i andra hjälptexter.

Inkomst av tjänst

Summa inkomster från sidan Lön, Tjänstebilar och Pension minskat med belopp på sidan Avdrag - inkomst av tjänst.

Inkomst av aktiv näringsverksamhet

Summa nettoinkomst av aktiv näringsverksamhet från sidan Näringsverksamhet.

Inkomst av passiv näringsverksamhet

Summa nettoinkomst av passiv näringsverksamhet från sidan Näringsverksamhet.

Allmänna avdrag

Från sidan Allmänna avdrag summeras belopp i fältet Avdrag för pensionssparande i år ökat med belopp för lämnat periodiskt understöd och för underskott av näringsverksamhet.

Taxerad förvärvsinkomst

Summan av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet minskad med allmänna avdrag. Taxerad förvärvsinkomst ligger till grund för beräkning av grundavdrag.

Grundavdrag

Grundavdrag dras av från den taxerade förvärvsinkomsten.

Sjöinkomstavdrag

Ett särskilt avdrag från taxerad förvärvsinkomst lämnas till den som haft sjöinkomster. Underlag för sjöinkomstavdrag anges på sidan Skatteinställningar.

Beskattningsbar förvärvsinkomst

Taxerad förvärvsinkomst minskad med grundavdrag och sjöinkomstavdrag. På beskattningsbar inkomst beräknas kommunal och statlig inkomstskatt.

Underlag allmän pensionsavgift

Summan av inkomster som ger pensionsrätt, d.v.s. i regel summan av inkomst av tjänst och aktiv näringsverksamhet, dock inte pensionsinkomster. Maximerat till 8,07 inkomstbasbelopp. I en av programmets skatteanalyser visas hur stor pensionsrätt som beräknats för inkomståret.

Underlag för egenavgifter

Summan av inkomster på vilka egenavgifter ska betalas, d.v.s. i regel summan av inkomst av näringsverksamhet och inkomst av hobbyverksamhet etc.

Inkomstränta, utdelning m.m.

Summa skattepliktiga inkomsträntor, utdelningar, positiv räntefördelning m.m. från sidan Inkomsträntor. Beloppet ökar den totala inkomsten av kapital.

Avdrag för utgiftsränta m.m.

Summa utgiftsräntor, tomträttsavgäld, förvaltningsutgifter, negativ räntefördelning m.m. från sidan Utgiftsräntor. Beloppet minskar den totala inkomsten av kapital.

Kapitalvinst/Kapitalförlust

Summa kapitalvinst eller avdragsgill kapitalförlust från sidan Kapitalvinst/förlust. Kapitalvinster ökar den totala inkomsten av kapital, kapitalförluster minskar inkomsten av kapital.

Inkomst av kapital

Total summa skattepliktig inkomst av kapital på vilken 30-procentig kapitalskatt ska betalas.

Underskott av kapital

Total summa underskott av kapital. På belopp upp till 100 000 kr som anges här beräknar programmet en skattereduktion med 30 procent av beloppet. På den del av underskott som överstiger 100 000 kr blir skattereduktionen 21 procent (70 % av 30 %).

Kommunalskattesats

Här visas den kommunalskattesats som används vid beräkning av kommunalskatten inkl avgifter till trossamfund. Ändring av skattesats m m sker under menyn Arbeta med - Grunduppgifter.

Kommunal inkomstskatt

Kommunalskattesats x beskattningsbar inkomst.

Statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster

Skatten är 20 procent av inkomsten som överstiger den lägre skiktgränsen och ytterligare 5 procent av inkomsten som överstiger den högre skiktgränsen. Uppgift om skiktgränser för olika inkomstår finns i programmets Informationsbank. Här visas summa statlig inkomstskatt som programmet beräknat.

Statlig inkomstskatt på kapitalinkomster

30 procent skatt på inkomst av kapital minskat med skattereduktion för underskott av kapital (se ovan).

Expansionsfondsskatt

Skatt betalas med 22 procent på ökning av expansionsfond. På årets återföring av expansionsfond tillgodoförs 22 procent.

Fastighetsskatt / fastighetsavgift

Fastighetsskatt/fastighetsavgift beräknas på grundval av inmatningar på sidan Fastigheter. Mer information finns i programmets Informationsbank.

Avkastningsskatt

För vissa utländska kapitalförsäkringar ska en avkastningsskatt betalas. Underlag för skatten anges i ett utfällbart avsnitt på sidan Inkomsträntor.

Särskild löneskatt på pensionskostnader

Beräknas genom att (underlag för löneskatt för premie på pensionsförsäkring + anställdas pensionskostnader) multipliceras med årets gällande procentsats för löneskatt (se Infobanken). Underlag för beräkning av denna post kommer från sidan Näringsverksamhet.

Allmän pensionsavgift

7,0 procent x underlag för allmän pensionsavgift. En skattereduktion lämnas på samma belopp som avgiften om det beräknats någon skatt som kan reduceras.

Egenavgifter och allmän löneavgift

Programmet beräknar de olika delavgifter som ingår i egenavgiften på nettoinkomst av aktiv näringsverksamhet. Eventuella nedsättningar av avgifter beaktas. Underlag för beräkning av egenavgifter och nedsättning kommer från sidan Näringsverksamhet.

Särskild löneskatt på förvärvsinkomster

Löneskatt betalas på årets nettoinkomst av passiv näringsverksamhet. Underlag för beräkning av denna post kommer från sidan Näringsverksamhet

Kyrkoavgift/avgift till trossamfund

Avgiftsprocent x beskattningsbar inkomst. Kyrkoavgift betalas av medlem i Svenska kyrkan och dess storlek varierar beroende på bostadsort. Avgift till trossamfund utgår med gällande medlemsavgift för respektive trossamfund. Ändring av uppgifter sker under menyn Arbeta med - Grunduppgifter där även uppgift om avgiftsprocent finns.

Begravningsavgift

Avgiftsprocent x beskattningsbar inkomst. Begravningsavgiften betalas av alla och varierar beroende på bostadsort. Ändring av uppgifter sker under menyn Arbeta med - Grunduppgifter, där även uppgift om avgiftsprocent finns.

Skattereduktion för fastighetsavgift för pensionärer

Underlag för denna skattereduktion visas på sidan Fastigheter.

Skattereduktion för sjöinkomst

Underlag för denna skattereduktion skrivs in i ett utfällbart avsnitt på sidan Skatteinställningar.

Skattereduktion för allmän pensionsavgift

Skattereduktionen är 100 procent av betald avgift.

Skattereduktion för arbetsinkomster

Storleken på skattereduktionen beror på hur stora dina arbetsinkomster är, din kommunalskattesats och din ålder. Läs mer i Informationsbanken

Skattereduktion för underskott av kapital

30 procent av underskott av kapital upp till 100 000 kr samt 21 procent av belopp överstigande 100 000 kr.

Skattereduktion för RUT/ROT-arbete

Skattereduktion för RUT/ROT-arbete kan högst uppgå till 50 000 kr per person. Skattereduktion för RUT-arbete kan bara ges till delägare av småhus/bostadsrätt.

Skattereduktion förnybar el

Skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme, men max 18 000 kr.

Slutlig skatt

Summan av alla belopp i avsnittet Skatteuträkning.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...