Skogskonto/Skogsskadekonto

Med hjälp av den här funktionen kan du beräkna underlag för maximala avsättningar till skogskonto och skogsskadekonto.

Du kan också hålla reda på avsättningar till skogskonto/skogsskadekonto för olika inkomstår.

De uppgifter som du registrerar om insättningar för olika beskattningsår kommer att kunna överföras till motsvarande beräkningsbilaga i nästa års version av Vismas skatteprogram. Kommande år behöver du enbart skriva in uppgifter om det aktuella årets insättningar och uttag.

Belopp överförs till NE

Belopp som anges som är avdragsgilla insättningar efter räkenskapsårets slut kan överföras till sidan 2 av NE-blanketten för redovisning av insättningar på skogskonto som finns på blankett NE. Det sker via Föreslå-knappen på blanketten.

Detsamma gäller insättningar och uttag som skett under inkomståret och som registreras på bilagan. De överförs också till NE-blanktten via Föreslå-knappen.

Skattekredit

Insättningar på skogskonto eller skogsskadekonto får dras av i deklarationen. Insättningen ger därigenom en skattekredit.

Insättningar på skogskonto får stå kvar på kontot i högst tio år. På skogsskadekonto får beloppen stå kvar i högst 20 år.

Vid uttag från skogskonto ska motsvarande belopp tas upp som en inkomst i deklarationen för uttagsåret.

Insättnings- och uttagsregler

Lägsta insättning som får göras på skogskonto är 5 000 kr.

Lägsta insättning som får göras på skogsskadekonto är 50 000 kr.

Insättning får bara göras på ett skogskonto eller skogsskadekonto per beskattningsår.

Insättning måste ske senast den dag då deklarationen för beskattningsåret senast ska vara inlämnad. Har uppskov givits med att lämna deklarationen gäller uppskovsdatum som sista insättningsdag.

För att en insättning ska få göras på skogsskadekonto måste skadan på skogen ha medfört att mer än en tredjedel av skogen på fastigheten bör avverkas tidigare än man hade tänkt sig. För det andra krävs att huvuddelen av skogsintäkterna (minst omkring 75 procent) under beskattningsåret kommer från stormfällning, brand eller liknande. Försäkringsintäkter på grund av skador får inräknas i underlaget.

Vid uttag från skogskonto/skogsskadekonto ska beloppet tas upp som inkomst i deklarationen det år uttaget skett. Uttag får ske tidigast fyra månader efter insättning och minsta uttagsbelopp är 1 000 kr.

Skogskonto - utökad avdragsrätt

På beräkningsbilagan för skogskonto finns även möjlighet att beräkna insättning på skogskonto enligt reglerna om utökad avdragsrätt vid skogsskador. Avdragsmöjlighet kan utnyttjas när skogsskadorna är omfattande, även om inte kraven för avdrag för insättning på skogskadekonto är uppfyllda.

Om stormfällning, brand, insektsangrepp eller någon liknande händelse medför att en betydande del av skogen bör avverkas i förtid, kan avdrag för en utökad insättning på skogskonto vara möjligt.

Reglerna är samma som för vanligt skogskonto med den skillnaden att 80 % av skogsintäkten pga av upplåten avverkningsrätt får dras av. För avyttring av skogsprodukter och uttag av skogsprodukter får 50 % dras av. I normala fall är avdragsgränserna på skogskonto 60 respektive 40 procent av intäkterna.

Välj kontotyp på bilagan

När du ska använda beräkningsbilagan börjar du med att välja om programmet ska beräkna årets insättningsgrundande belopp för skogskonto eller skogsskadekonto.

För skogskonto finns dessutom möjlighet att välja utökad avdragsrätt.

Insättning får bara göras på ett skogskonto eller skogsskadekonto per beskattningsår.

Beskattningsårets skogsintäkter

Möjligheten att göra insättning på skogskonto och skogsskadekonto begränsas av årets skogsintäkter.

Av intäkter för upplåtelse av avverkningsrätt - försäljning av skog på rot - får normalt högst 60 % sättas in på skogskonto och högst 80 procent på skogsskadekonto.

Av intäkter på avyttrade skogsprodukter och saluvärdet av skogsprodukter som tagits ut för förädling får insättning normalt göras med 40 procent av intäkterna på skogskonto och på skogsskadekonto med 50 % av intäkterna.

Vid utökad avdragsrätt på skogskonto gäller samma regler som vanligt med den skillnaden att 80 % av skogsintäkten pga av upplåten avverkningsrätt får dras av. För avyttring av skogsprodukter och uttag av skogsprodukter får 50 % dras av.

När du angett respektive intäktsbelopp beräknar programmet årets högsta möjliga insättning på den kontotyp som du valt.

Behållning på skogskonto

Här kan du registrera årets insättningar, ränta och uttag liksom tidigare års insättningar och uttag på skogskonto.

Tidigare års insättningar

Med hjälp av en underdialog kan du använda programmet för att hålla reda på samtliga insättningar och uttag från skogskonto. Du registrerar historiska uppgifter i dialogrutan som du får upp på skärmen genom att klicka på PIL-tangenten. Årets insättningar och uttag av årets insättning registreras på egna fält direkt på blanketten.

Börja med att skriva in kontonummer och beskattningsår.

Som Insättning är det enklast att registrera den ingående behållningen vid inkomstårets början. Har uttag skett under året anges totalsumman för uttagen i kolumnen Uttag detta beskattningsår.

Vill du registrera alla historiska insättningar och gamla uttag skriver du in summan av den ursprungliga insättningen + tidigare års ränta i kolumnen Insättningar och totalsumman av Gamla uttag i en egen kolumn.

Årets uttag redovisas alltid i en egen kolumn liksom årets erhållna ränta.

Programmet beräknar utgående behållningar för varje beskattningsår.

Från underdialogen överförs ett värde till raden Behållning av tidigare års insättningar inkl ränta på blanketten. Värdet är summan av beloppen i kolumnen Insättning minskat med summan av Uttag detta beskattningsår och ökat med Årets ränta. Samtidigt överförs även summan av årets uttag till en särskild rad på blanketten.

Du behöver bara göra registrering av gamla insättningar en gång. I fortsättningen överförs uppgifter om gamla konton liksom uppgift om årets insättningar till nästkommande års version av skatteprogrammet. Då behöver du bara mata uppgifter om det senaste årets insättningar, räntor och uppgifter om nya uttag av belopp från tidigare års insättningar.

Insättning under beskattningsåret

Skriv in belopp direkt på blanketten. Insättningen får inte vara högre än det belopp som programmet beräknat som högsta insättningsgrundande belopp.

Uttag av under beskattningsåret insatta belopp

Här skriver du enbart in uttag av belopp som satts in tidigare under beskattningsåret.

Uttag från tidigare års insättningar för du in i underdialogen för Behållning av tidigare års insättningar inkl ränta.

Insättningar för beskattningsåret efter årets utgång

Den här raden finns med för att påminna om att avdrag kan ges i årets deklaration även för insättningar som skett efter beskattningsårets slut.

Insättning får dras av om den skett senast den dag som är senaste inlämningsdag för deklarationen.

Total behållning

Här visas den totala behållning av insättningar på skogskonton.

Behållning på skogsskadekonto

Dialogrutan fungerar på samma sätt som ovan beskrivits för skogskonto.

Klicka på höger musknapp och välj Skriv ut för att skriva ut hela blanketten, utvalda blanketter eller alla blanketter. Om du vill skriva ut aktuell sida väljer du Skriv ut sida. Läs mer om utskrifter i avsnittet Skriv ut.