Förstasida - Slutredovisning av uppskov

Den här kalkylen kan bara användas när ansökningar om slutligt uppskov efter försäljning av småhus eller bostadsrätt ska göras året efter det år ett preliminärt avdrag för uppskovsbelopp skett.

Om slutligt uppskov ska sökas samma år som försäljningen deklareras, används de vanliga kalkylerna för bostadsförsäljning.

I programmet för deklarationen år 2020 kan således en överföring till blankett K2 i deklarationsdelen av programmet bara ske från en kalkyl för Slutredovisning av uppskov för år 2020.

Du kan i programmet även skapa en kalkyl för Slutredovisning av uppskov för år 2020, men överföring till blankett K2 kan inte ske från den kalkylen förrän den importerats till nästa årgång av programmet.

Kalkyl för slutredovisning av uppskov år 2020 kan ha skapats automatiskt

Om du i förra årets program sparade en kalkyl för försäljning av småhus eller bostadsrätt med ett preliminärt uppskov för 2019, har det vid importen till årets program i regel automatiskt skapats en kalkyl år 2020 för slutredovisning av det preliminära uppskovet från förra året.

Om förra årets försäljningskalkyl med det preliminära uppskovet gjordes i en gemensam kalkyl för två personer, kommer det att ha skapats en kalkyl för slutredovisning av uppskov för vardera personen i årets program.

Vi har valt denna lösning eftersom det inte är känt om de två personerna har för avsikt att flytta till en och samma ersättningsbostad.

Från fjolårets kalkyl för försäljningen har vid importen hämtats tillgängliga uppgifter om försäljningen av den gamla bostaden (ursprungsbostaden) och den vinst för vilken preliminärt uppskov ansökts. Dessa uppgifter behövs när man fyller i ansökan om slutligt uppskov.

I kalkylen som skapats kan du efter importen behöva komplettera vissa uppgifter om ursprungsbostaden samt skriva in uppgifter om den bostad som köpts (ersättningsbostaden).

Därefter kan du begära överföringen till blankett K2 i deklarationsdelen av programmet.

Försäljning under 2020 med preliminärt uppskov

När en fastighet sålts och ansökan om preliminärt uppskov markeras i en försäljningskalkyl för 2020 kan det vara lämpligt att redan i årets program för samma bostad skapa en kalkyl för Slutredovisning av uppskov för 2021.

Till den kalkylen för slutligt uppskov under 2021 kan du från sidan om ursprungsbostaden hämta uppgifter om själva försäljningen från försäljningskalkylen från 2020. Därefter skriver du i kalkylen även in uppgifter om ersättningsbostaden som anskaffats etc.

Efter import från föregående år flyttas kalkylen Slutredovisning av uppskov för 2021 automatiskt över till det nya programmet, varifrån du då kan överföra samtliga uppgifter till det nya årets version av blankett K2.

Om du inte kommit ihåg att skapa någon kalkyl för slutredovisning av uppskov för 2021 i årets program där preliminärt uppskov markerats i försäljningskalkyler från 2021, kommer kalkyler för slutredovisning automatiskt att skapas efter import från föregående år i nästa års program.

Försäljning 2021 med preliminärt uppskov

När en fastighet sålts och ansökan om preliminärt uppskov ska göras under 2021 kan du mata in uppgifter om det preliminära uppskovet i en försäljningskalkyl för 2021.

I nästa årgång av programmet kommer försäljningskalkylen för 2021 flyttas med till den nya årgången om du använder funktionen för import från föregående år.

Därefter kan du på motsvarande sätt som beskrivits ovan skapa kalkylen Slutredovisning av uppskov för år 2022 på grundval av uppgifterna i kalkylen om preliminärt uppskov från 2021.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.