Rapporteringsprofiler

Rapporteringsprofiler används för att kunna styra vilka fält respektive medarbetare ska se vid tidsregistrering. Grundprofilen är standardprofilen som alltid finns angiven som standard vid start, men du kan självklart skapa egna efter dina behov. Varje profil kopplas därefter till respektive användare under Inställningar - Generellt - Licenser & Användare.

Du som är projektledare, attestansvarig eller säljare med ansvar för tidregistreringar inom ett särskilt ansvarsområde kan alltid se uppgifterna för Aktivitet, Tidsartikel och Tidkod. Du kan också justera de tidregistreringar som gjorts inom ditt ansvarsområde. Det innebär att din behörighet gäller över de inställningar som angetts i rapporteringsprofilen.

  1. Välj Inställningar - Tid & Kvitton - Rapporteringsprofiler.
  2. Klicka på Lägg till ny profil.
  3. Namnge profilen.
  4. Välj vilken profil som ska ligga till grund för den nya profilen.
  5. Anpassa rapporteringsmöjligheter och inställningar för tidrapportering som ska gälla för profilen.
Alla användare som tilldelas profilen kan registrera tid enligt det angivna regelverket. Alla användare måste vara knuten till en profil.
  1. Gå till respektive användares inställningar för att ställa in vem som ska registrera med rapporteringsprofilen.

Relaterade avsnitt