Tidkoder, detaljinformation

Programdelen finns under Register - Tidkoder.

Så här kan fönstret se ut:

Här följer en beskrivning av samtliga fält och knappar som kan förekomma i fönstret:

Ny

Klicka på den här knappen för att skapa en ny tidkod.

Tidkod

Här skriver du tidkoden. De tidkoder du lägger upp kan ha nummer 100 eller högre. Serien 000-099 är reserverad för tidkoder som följer med programmet. Om du vill skapa en egen tidkod som sorteras in bland de tidkoder som följer med programmet, lägg upp en tidkod som avslutas med en bokstav, t ex 041E.

Benämning

Skriv in ett namn på tidkoden.

Typ

Här väljer du om timmarna ska summeras som positiva (Arbetad tid) eller negativa (Frånvaro).

Omr.faktor kalkylkostnad

I det här fältet kan du ange en omräkningsfaktor som multipliceras med den kalkylkostnad som är angiven per medarbetare. Detta kan användas för att beräkna kalkylkostnaden för t ex övertid som lagts på ett projekt.

Omr.faktor pris till kund

I det här fältet kan du ange en omräkningsfaktor för att räkna om timpris angivet per kund eller projekt alternativt då prissättning gjorts via prislista. Detta är särskilt användbart i ett projekt som har samma pris för alla aktiviteter. Genom att koppla standardaktiviteten Restid till tidkoden Restid kan ett annat pris gälla för den aktiviteten. Exempel: Om restid ska debiteras med halva timkostnaden anger man omräkningsfaktorn 0,5 för tidkoden Restid. Läs mer i avsnittet Tidkoden Restid.

Omr.faktor kompsaldo

För de tidkoder som ska användas för registrering av av komptid lägger du in en omräkningsfaktor i den här kolumnen. För de tidkoder som ska användas för att lägga till tid till kompbanken lägger du in ett positivt tal som omräkningsfaktor, t ex 1,5. För sådana tidkoder som ska användas för att ta ut komptid, d v s minska kompbanken, lägger du in ett negativt tal som omräkningsfaktor, t ex -1.

Påverkar flex per dag

I den här kolumnen markerar du de tidkoder som ska påverka beräkningen av flextid. Exempel: Tidkoder som används för övertid ska inte påverka flextiden.

Aktiv

Om tidkoden ska vara valbar vid tidsregistreringen ska den här rutan vara markerad.

Urval

Välj om du vill visa alla, enbart aktiva eller enbart ej aktiva tidkoder i listan.

Spara

Klicka här för att spara de ändringar du har gjort.

Se även

Tidkoder, översikt
Allmänna tangenter
Kortläge, listläge och dialogruta
Sortera innehållet i en lista
Specifika tangenter för Visma Tid
Söka en post
Visa alla, aktiva eller ej aktiva
Ändra storleken på en kolumn
Ändra uppgifterna för en post