Visma Analys

Kör en eller flera rapporter

Gör på följande sätt för att köra en enstaka rapport eller alla rapporter i en mapp:

  1. Markera den rapport eller den mapp med rapporter i rapportträdet som du vill köra.
  2. Högerklicka på rapporten eller mappen och välj Kör, klicka på knappen Kör, välj Kör rapport/rapporter i menyn Kommando eller tryck på F5-tangenten.
  3. Välj slutperiod för rapporten.

Genom att markera Visa kolumnernas tidsomfång ser du periodernas omfång i klartext. Väljer du istället Visa kolumnrubriker visas de rubriker som kommer att skrivas ut för respektive kolumn.

Förhandsgranskning av kolumnernas tidsomfång och rubriker är inte möjlig vid körning av flera rapporter samtidigt.

  1. Välj om rapporten ska köras för hela företaget, för ofördelat belopp eller för valda resultatenheter eller projekt. Du kan endast välja mellan de resultatenheter eller projekt som fanns med i SIE-filen vid inläsningen.

Detta gäller för de kolumner i rapporten som skapats för hela företaget. Har du vid definitionen av rapporten angett att en kolumn gäller för en viss resultatenhet kommer denna att visas oavsett vilken annan resultatenhet eller vilket annat projekt du väljer när rapporten körs.

  1. Klicka på OK för att köra rapporten.

Tänk på att det är informationen från den inlästa SIE-filen som visas när du kör rapporten, inte dagsläget från redovisningen. Om du vill ha aktuella data måste du exportera en SIE-fil från redovisningsprogrammet, och därefter importera den till Visma Analys.

Om du vill se rapporten över hela bildskärmen kan du välja Maximera förhandsgranskning i menyn Kommando eller trycka på Ctrl-G. För att stänga förhandsgranskningen klickar du på knappen Stäng i fönstret där sökresultatet visas.

Resultatet presenteras som en sida i taget. I knappraden i resultatfönstret som blir aktiv när du kört en rapport, kan du bland annat se hur många sidor som rapporten består av. Klicka på pilarna i fönstret där sökresultatet visas för att bläddra mellan sidorna.

Klicka på listpilen för zoom-fältet för att förstora eller förminska presentationen av rapporten på bildskärmen.

Knappen Visa inställningar

Om du klickar på knappen Visa inställningar kan du göra ytterligare val för hur diagrammen ska skrivas ut på rapporten. Dialogrutan ser då ut så här:

Du kan ange skala för diagrammens vänster respektive höger skala. Du börjar med att välja Manuell i listrutan Auto/Man för det diagram vars skala du vill ange. Ange min- respektive max-värde för respektive axel. Är skalans inställning Automatisk justeras skalan automatiskt och du kan inte ange några värden.

Genom att klicka på knappen Rapportinställningar kan du göra ytterligare val av vad som ska skrivas ut i rapporten, se avsnittet Rapportinställningar.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...