Bokslutskontroll

För att kontrollera om det finns något som bör rättas i ditt bokslut kan du göra en bokslutskontroll. Du får då varningar på det som är fel i bokslutet. Bokslutskontrollen hjälper dig även med att rätta upp felen.

Bokslutskontrollen är till för att varna och göra dig uppmärksam på att något bör kontrolleras och eventuellt rättas. I bokslutskontrollen finns två olika typer; fel och varningar. Felen måste åtgärdas och varningar kan klarmarkeras. Det är upp till dig som användare att ta ställning till de varningar som programmet ger.

Under Arkiv - Programinställningar kan du ställa in när du vill att bokslutskontrollen ska aktiveras automatiskt.

I bokslutskontrollen kontrolleras:

 • Om det finns konton med saldo som inte är kopplade till något baskonto.
 • Om alla konton med saldo finns med på en huvudbilaga.
 • Att kontonummer är angivet på bilagorna då detta är obligatoriskt.
 • Att relevanta datum ligger inom räkenskapsåret, t ex bilagan Årets inköp.
 • Att saldo på kontot överensstämmer med belopp specificerat på bilagan.
 • Att balansräkningens tillgångssida och skuldsida balanserar.
 • Om det finns obokat resultat.
 • Att rad för avrundningsdifferens är angiven i balans- respektive resultaträkningen.
 • Att alla noter är kopplade till en rad i balans- alternativt resultaträkningen. Observera att noter till den funktionsindelade resultaträkningen måste kopplas manuellt.
 • Att belopp i not överensstämmer med summan på raden i balans- eller resultaträkningen.
 • Att alla texter i årsredovisning samt balans- och resultaträkningsmallen är översatta till engelska. Det här gäller bara om man har årsredovisning på engelska. Läs mer i avsnittet Inställning för årsredovisning på engelska.

Observera att externa dokument och pappersbilagor inte ingår i bokslutskontrollen, utan måste kontrolleras manuellt.

Om du har valt att arbeta med K2 - mindre företag och digital inlämning görs även följande kontroller:

 • Att datum för årsstämma är ifylld under Start - Grunduppgifter årsredovisning.
 • Att styrelsens säte är angivet under Start - Grunduppgifter årsredovisning.
 • Att personnummer, e-post och roll är angiven för den som ska skriva under fastställelseintyget. Detta görs under Start - Grunduppgifter årsredovisning.
 • Att minst en person står som undertecknare av dokumentet Underskrifter.
 • Att ort och datum finns angivet på dokumentet Underskrifter.
 • Att e-post för inloggning till Mina sida är angivet under Arkiv - Programinställningar.
 • Att korrekt organisationsnummer är angivet för företaget.
 • Att det finns datum för när räkenskapsåret börjar och slutar under Start - Grunduppgifter årsredovisning.
 • Att räkenskapsåret under Start - Grunduppgifter årsredovisning inte är längre än 18 månader.
 • Att datum för underskrift av årsredovisningen inte är tidigare än eller samma som räkenskapsårets sista dag. Uppgiften finns under Årsredovisning - Underskrifter.
 • Att datum för årsstämman inte är senare än dagens datum. Uppgiften finns under Start - Grunduppgifter årsredovisning.
 • Att datum för årsstämman är tidigare än styrelsens underskrift. Uppgiften finns under Start - Grunduppgifter årsredovisning och Årsredovisning - Underskrifter.
 • Att det inte finns några luckor i räkenskapsåren under Start - Grunduppgifter årsredovisning.
 • Att företagsnamnet inte saknas i årsredovisningen. Uppgiften finns under Start - Grunduppgifter.
 • Att räkenskapsperioder inte överlappar (2018-01-01 - 2019-01-31 och 2019-01-01 - 2019-12-31). Uppgiften finns under Start - Grunduppgifter.

 • Att det inte är glapp i räkenskapsperioder (2018-01-01 - 2018-12-30 och 2019-01-01 - 2019-12-31). Uppgiften finns under Start - Grunduppgifter.

 • Att slutdatum inte är tidigare än startdatum, till exempel: 2019-06-30 - 2018-12-31). Uppgiften finns under Start - Grunduppgifter.

Relaterade avsnitt

Gör en bokslutskontroll
Utskrift av bokslutskontroll