Datum för spärr mot upplåsning

Du ställer in villkor för spärr mot upplåsning under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar, fliken Konto/moms. Spärren kan exempelvis sättas till ett senare datum om deklarationen lämnas elektroniskt eller om uppskov med inlämning har lämnats av Skatteverket.

Gällande regler från Bokföringsnämnden innebär att programmet vid en given tidpunkt måste lägga till en spärr, så att det inte längre går att låsa upp bokföringen i programmet för perioder som är låsta.

Tidpunkten för programmets aktivering av spärren beror på omfattningen av verksamheten i ditt företag. De allra minsta företagen har en enda spärr som inträffar en viss tid efter årets slut. De flesta företag måste låsa bokföringen kvartalsvis.

För bokföring av kontanta affärshändelser i programmets kassabok, d v s inbetalningar och utbetalningar kopplade till Kassa gäller särskilda regler. Läs mer i avsnittet Kontanta kassaboksposter spärras efter en dag.

Alla kan dröja upp till 50 dagar efter kvartalets utgång med bokföringen av affärshändelser

Alla företag vars nettoomsättning normalt är högst tre miljoner per år får enligt Bokföringsnämndens regler senarelägga bokföringen av en affärshändelse till senast 50 dagar efter utgången av det kvartal då affärshändelsen inträffade.

Med affärshändelser menas i programmet Visma Enskild Firma alla inbetalningar och utbetalningar som ska registreras i programmets kassabok.

Exempel

För affärshändelser som inträffat under första kvartalet är 20 maj sista dagen för bokföring av dessa händelser i programmets kassabok. När bokföringen för första kvartalet är låst kommer spärren för upplåsning av den periodens bokföring att aktiveras av programmet den 21 maj.

När företaget har rätt att senarelägga bokföringen av affärshändelser till 50 dagar efter kvartalets utgång blir följande dagar den sista dagen för bokföringen av ett kvartal, då det fortfarande är möjligt att låsa upp en låst period:

  • 20 maj för första kvartalet
  • 19 augusti för andra kvartalet
  • 19 november för tredje kvartalet
  • 19 februari för fjärde kvartalet

Små verksamheter kan skjuta upp bokföringen av affärshändelser till nästa år

Om du har en liten omfattning på din näringsverksamhet kan du ha rätt att skjuta upp bokföringen av affärshändelserna ända upp till 60 dagar efter utgången av det kalenderår då affärshändelsen inträffade. Men då krävs dels:

  • att företaget normalt omsätter högst en miljon per år och dels
  • att antalet affärshändelser per år är högst 250 fördelade på högst 50 verifikationer.

I praktiken krävs det också att du deklarerar momsen årsvis, för att dessa frister på ett effektivt sätt ska kunna utnyttjas fullt ut. Men formellt finns inget sådant krav i Bokföringsnämndens regler.

Ännu längre tidsfrist om inte EU-handel bedrivits

Om företaget inte bedrivit EU-handel, dvs inte köpt eller sålt något till annat EU-land, får bokföringen av affärshändelserna i företaget skjutas upp ända fram till samma dag som inkomstdeklarationen för det gångna året ska lämnas.

Exempel

De som haft EU-handel och får följa denna regel får normalt vänta med bokföringen av föregående års affärshändelser i programmets kassabok till senast 1 mars året efter räkenskapsårets utgång. Vid skottår gäller 29 februari som sista dag.

Den som inte haft EU-handel kan skjuta upp bokföringen till början av maj.

Övriga bokföringsuppgifter kan alltid registreras fram till sista dagen för inkomstdeklarationen

Bokföringsuppgifter som i programmet registreras i andra programdelar än i kassaboken räknas inte till affärshändelser.

Dessa övriga bokföringshändelser registreras i regel efter årets slut i samband med att årets bokföring avslutas deklarationen upprättas. Sådana registreringar behöver inte vara bokförda förrän senast vid sista dagen för inlämning till Skatteverket av inkomstdeklaration för det gångna året. Först därefter aktiveras spärren i programmet mot upplåsning av en låst deklaration.

När datorns klocka visar att datum för aktivering av spärren mot upplåsning av deklarationen har inträffat, kan deklarationen i programmet inte längre korrigeras. Då kan inte heller några uppgifter i bokföringen ändras eller rättas med rättelseposter.

Exempel

För all företag som använder Visma Enskild Firma och lämnar deklarationen på papper kommer en låst deklaration spärras för upplåsning vid midnatt den 2 maj året efter inkomståret. Eftersom 2 maj ofta infaller vid helger kan du inte sällan få ytterligare några dagars respit.

Relaterade avsnitt

Kontanta kassaboksposter spärras efter en dag