Ställ in datakälla

Normalt bestämmer du datakälla i startguiden när du sätter upp företaget för första gången. Om ingen datakälla valdes när företaget sattes upp, klicka på knappen Ställ in datakälla i den övre delen av sidan.

Du kan alltid ändra datakälla från sidan Underhåll - Inställningar - Datakälla. Där kan du även se status för en pågående import.

Oavsett vilken datakälla som används, kan du alltid exportera bokföringsuppgifter till en SIE4-fil. Läs mer under avsnittet Exportera uppgifter.

Datakälla - Visma eEkonomi

 • Företaget som du använder i Visma eEkonomi används automatiskt i Visma Skatt & Bokslut Pro.

 • När du arbetar med Visma Skatt & Bokslut Pro som en redovisningsbyrå via Visma Advisor används kundens företag i Visma eEkonomi.

 • Alla bokföringsuppgifter från de senaste tre räkenskapsåren i Visma eEkonomi förs över.

 • Bokföringsunderlag, exempelvis inscannade bilder, kommer med automatiskt.

 • Vissa bilagor skapas automatiskt vid importen. Läs mer i avsnittet Hur Visma Skatt & Bokslut Pro fungerar tillsammans med andra produkter

Datakälla - SIE-fil

 • Du väljer importfil från din dator.

 • Du kan importera hur många räkenskapsår du vill.

 • Du kan importera samma räkenskapsår flera gånger via SIE-fil utan att det skapas dubbletter.

 • När du importerar ett räkenskapsår kommer föregående års värden automatiskt inkluderas och visas i resultatanalysen, resultat- och balansräkningen samt årsredovisningen.

 • Du kan importera konton med 4-6 siffror i kontonumret

 • Import av dimensioner inkluderar 1 projekt och 3 resultatenheter

 • Ej möjligt att ändra från SIE-fil till manuell inmatning, bara till Visma eEkonomi.

SIE, en förkortning av "Standard Import och Export", är ett svenskt standardiserat filformat utformat för att underlätta överföring av finansiell information. Det kan användas för att utbyta data mellan olika program, exempelvis mellan ett ekonomiprogram och ett deklarationsprogram eller mellan program från olika leverantörer. Det utvecklas och underhålls av SIE-gruppen.

Manuell inmatning

 • Huvudsyftet med denna datakälla är att kunna förbereda och skapa en årsredovisning eller ett årsavslut.

 • Du skapar räkenskapsåren från Startsidan.

 • Du fyller i utgående saldon (bokförda värden före bokslutstransaktioner) manuellt på alla konton.

 • Drill-down är inte tillgängligt

 • Om datakällan ändras till SIE-fil eller Visma eEkonomi går det inte att ändra tillbaks till manuell inmatning

 • Transaktionsanalys är inte tillgänglig

 • Export av bokslutsverifikationer som SI-fil är inte tillgängligt

Om växling mellan datakällor

Växla mellan SIE-fil och Visma eEkonomi eller vice versa

 • Alla tidigare perioder, förutom årsavslut, låses permanent. En ändring i juli låser januari - juni (om det är ett vanligt kalenderår).

Det går inte att gå tillbaka och låsa upp dessa perioder i efterhand.

 • Information som du har lagt till i eller från den period därifrån du byter datakälla, kommer att nollställas. Dvs, har du påbörjat perioder efter mars, sedan startar mars och ändrar datakällan, kommer all information som du lagt till i eller efter mars att nollställas.
 • Data i äldre perioder går inte att ändra i, endast läsa.
 • Startsidan visas Import-knappen för den nya datakällan.
 • En rad i aktivitetsloggen skapas där det visas när ändringen gjordes, för vilken period och vem som gjorde ändringen.
 • När du väljer Exportera bokslutsverifikationer från Bokslutsverifikationer, kommer dessa att exporteras till den nya datakällan - Visma eEkonomi eller SI-fil.

Växla från Manuell inmatning till SIE-fil / Visma eEkonomi

Manuell inmatning går endast att ange som datakälla när du kör startguiden. Det går inte att växla till Manuell inmatning i efterhand.

 • Om perioden är pågående, kommer växlingen av datakälla gälla från början av nästa år.

 • Om året endast är skapat men inte startat, kommer året att tas bort och knappen Import visas för SIE-fil eller Visma eEkonomiStartsidan.

 • År där manuell inmatning är aktivt kommer behålla manuell inmatning som datakälla. Kommande år får den nya datakällan.

Relaterade avsnitt

Sökord: import, importkälla, data import, källa, överföra, kundimport, lägga till data, lägg till data