Eget kapital specifikation (för handelsbolag)

Du skapar en underbilaga genom att klicka på gem-ikonen från Balansavstämning - Översikt eller Balansavstämning - Bilagor.

Eget kapital för handelsbolag - så funkar det

Handelsbolagets eget kapital utgörs av skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder. Om delägarna gör ett uttag, eller verksamheten går med förlust, minskar det egna kapitalet och därmed bolagets skuld till delägarna. Om delägarna gör en insättning, eller verksamheten går med vinst, ökar det egna kapitalet och därmed bolagets skuld till delägarna.

Konton för transaktioner inom eget kapital görs per delägare i kontogrupperna 2010, 2020, 2030 och 2040. Observera att du måste bokföra dessa transaktioner manuellt. Det är inget som tjänsten skapar automatiskt.

Bilagan Eget kapital specifikation för handelsbolag används för att specificera och stämma av det egna kapitalet för delägarna i bolaget.

Underlag på denna bilaga behövs för att deklarationsblanketten INK4DU - Delägaruppgifter ska kunna skapas.

  1. Ange Person-/organisationsnummer och Namn för delägare 1 i handelsbolaget på den första raden.
  2. Ange Person-/organisationsnummer och Namn för delägare 2 i handelsbolaget på rad 2. Fortsätt på detta sätt för samtliga delägare i bolaget.

När du har upp till 4 delägare kan du använda knappen Föreslå belopp för att fördela belopp till respektive fält. Värdena hämtas då från konton 2010-2049 och fyller automatiskt i värdena för respektive delägare om de finns. Underlagen på denna bilaga är en förutsättning för att deklarationsblanketten INK4DU - Delägaruppgifter ska bli ifylld.

Relaterade avsnitt