Fastighetsavgift för småhus och ägarlägenheter

Du skapar en underbilaga genom att klicka på gem-ikonen från Balansavstämning - Översikt eller Balansavstämning - Bilagor.

Den här bilagan används för att beräkna årets fastighetsskatt för småhus och ägarlägenheter.

Ange värdeår, ofri grund, byggnadsvärde, tomtmarksvärde och ägd andel. Bilagan räknar fram fastighetsskatten baserat på den aktuella skattesatsen.

Värdena för beräkning av fastighetsskatt uppdateras ofta varje år. För information och exempel, se information på skatteverkets sida för Fastighetsavgift och fastighetsskatt.

Observera att om en taxeringsenhet innehåller flera bostadsbyggnader, så behöver varje s k bostadsbyggnad anges på en egen rad på bilagan för att korrekt underlag ska beräknas.

Om du har en ingående balans på det konto som är kopplat till bilagan så bör du lägga till en rad på huvudbilagan där du specificerar den ingående balansen för sig då detta belopp inte inkluderas i avstämningsbeloppet från skattebilagan.

Detta för att förhindra en differens vid årsavslutsperioden då vi gör ombokningen till skattekonto 2510.

Relaterade avsnitt