Aktier och andelar specifikation

Du skapar en underbilaga genom att klicka på gem-ikonen från Balansavstämning - Översikt eller Balansavstämning - Bilagor.

Bilagan Aktier och andelar specifikation används för att specificera investeringar i finansiella tillgångar. Här håller du reda på antal, anskaffningskostnad och marknadsvärde.

  1. Ange Beskrivning, Antal, Anskaffningsvärde och Marknadsvärde för respektive post.
  2. Välj önskad värderingsmetod.

Huvudprincipen är att kortsiktiga finansiella tillgångar värderas till det lägsta värdet av antingen anskaffningsvärde eller marknadsvärde. Om marknadsvärdet är lägre än anskaffningsvärdet, kan en nedskrivning göras.

Portföljvärdering (tillämpas i K2, kan tillämpas i K3), värderar portföljen som helhet medan Post för post värderar varje post och väljer det lägsta värdet av anskaffningsvärde eller marknadsvärde för varje post.

Baserat på ditt val, summeras det totala bokförda värdet på den sista raden. Summan av kolumnen Förväntat bokfört värde visas på huvudbilagan för det valda kontot.

Relaterade avsnitt