Varulager specifikation

Du skapar en underbilaga genom att klicka på gem-ikonen från Balansavstämning - Översikt eller Balansavstämning - Bilagor.

Denna bilaga används för att göra en sammanställning och värdering av varulagret. Du anger konto för avstämning, beskrivning av varan, dess anskaffnings- och återanskaffningsvärde (verkligt värde). Du kan lägga till flera konton samt flera rader till ett och samma konto.

 1. Ange vilket konto för varulagret som ska användas under Konto.
 2. Ange Beskrivning, Anskaffningsvärde och Återanskaffningsvärde för varje lagerpost.
 3. Lägg till ett belopp för Inkurans vid behov.
 4. Välj Lägg till rad (+) för att skapa en ny rad.

Värdet för fältet Värde till LVP samt alternativregeln (97% av anskaffningsvärdet) räknas fram.

 1. Vid behov, lägg till ytterligare konto via knappen Lägg till konto.

I nedre delen av arbetsbilden visas en summering för alla poster och vilken regel som bör tillämpas.

Den valda regeln avgör vilket avstämningsbelopp som ska visas på huvudbilagan.

 • Huvudregeln värderar varulagret enligt det lägsta värdets princip (LVP), det vill säga till det lägsta av anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet (verkliga värdet).
  Om detta alternativ är valt, förs summan från Värde till LVP över till det angivna kontot.

 • Alternativregeln, eller den så kallade 97-procentsregeln, ger rätt till ett inkuransavdrag på maximalt tre % av lagrets totala anskaffningsvärde.
  Om detta alternativ är valt, förs 97% av värdet från kolumnen Anskaffningsvärde över till det angivna kontot.

Programmet väljer automatiskt den regel som ger det lägsta värdet på varulagret. Om huvudregeln är vald, går det inte att ändra till alternativregeln. Däremot kan du ändra till huvudregeln i de fall alternativregeln är förvald.

Relaterade avsnitt