Grundinställningar, årsredovisning

Under Årsredovisning - Grunduppgifter väljer du vilken information som ska visas i din årsredovisning. Vilka val som finns tillgängliga beror på om du tillämpar K2 eller K3 som regelverk.

Visa belopp i

Här ställer du in vilken enhet beloppen ska visas i. Du kan välja enhet för årsredovisning, flerårsöversikten och resultatdispositionen. Standardenheten är kr. Om du väljer kkr eller Tkr, påverkas endast förhandsgranskningar och utskrifter. När du ändrar i dokumenten, visas beloppen i kr.

kr 10000 kr
kkr 10 kkr
Tkr 10 Tkr

Eftersom det sker en avrundning när du använder dessa enheter, kan det uppstå differenser i summorna jämfört med om du kontrollräknar manuellt. Dessa differenser kommer inte att orsaka några fel hos Bolagsverket.

Exempel:

  Värde Avrundat värde
Rad 1 1400 kr 1 Tkr
Rad 2 1400 kr 1 Tkr
Summa 2800 kr 3 Tkr

Rapporttyp (endast K3)

För företag som använder K3, kan du här ange om årsredovisningen ska vara utformad för mindre eller större företag. Mindre företag är standard. Beroende på vad du väljer här, anpassas årsredovisningen till att visa de fält och uppgifter som är relevanta. Exempelvis läggs Kassaflödesanalys till automatiskt om du väljer Större företag. Om Mindre företag är valt, kan du manuellt lägga till de delar som du vill komplettera med genom att välja Lägg till.

Större företag är företag som uppfyller två eller alla tre av följande kriterier under båda de senaste två räkenskapsåren:

  • fler än 50 anställda i genomsnitt under räkenskapsåret

  • mer än 40 miljoner kronor i balansräkning

  • mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning.

Försäkringsföretag, värdepappersbolag eller kreditinstitut räknas alltid som större företag, oavsett storlek. Det gäller även företag som har sina andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev noterade på en börs, en auktoriserad marknadsplats eller på någon annan reglerad marknad.

Alla företag som inte uppfyller kriterierna för att vara större företag räknas som mindre företag.

Logotyp på försättsblad

I detta avsnitt kan du dra och släppa en bildfil eller välja den från datorn genom att klicka på knappen. Bilden du har valt kommer att visas på årsredovisningens försättsblad.

Några riktlinjer:

  • Precis som i våra andra tjänster stöds filformaten .jpeg, .gif eller .png
  • Max filstorlek är 1 MB.

Relaterade avsnitt