Kassaflödesanalys

En kassaflödesanalys innehåller uppgifter om räkenskapsårets förändringar av företagets likvida medel. Räkenskapsårets kassaflöden ska hänföras till kategorierna löpande verksamhet, investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet.

Enligt 2 kap 1 § andra stycket ÅRL ska det ingå en kassaflödesanalys i årsredovisningar för större företag och bostadsrättsföreningar. Ett mindre företag får frivilligt upprätta en kassaflödesanalys.

Större företag är företag som uppfyller två eller alla tre av följande kriterier under båda de senaste två räkenskapsåren:

  • fler än 50 anställda i genomsnitt under räkenskapsåret

  • mer än 40 miljoner kronor i balansräkning

  • mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning.

Försäkringsföretag, värdepappersbolag eller kreditinstitut räknas alltid som större företag, oavsett storlek. Det gäller även företag som har sina andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev noterade på en börs, en auktoriserad marknadsplats eller på någon annan reglerad marknad.

Alla företag som inte uppfyller kriterierna för att vara större företag räknas som mindre företag.

Om en rad helt saknar värden, kommer den inte att inkluderas i utskriften. Det innebär att det är möjligt att dölja rader genom att ta bort deras värden. Tänk på att vissa värden kan vara obligatoriska.

Relaterade avsnitt