Flerårsöversikt (K2)

Under Årsredovisning - Årsredovisning - Flerårsöversikt anger du den översikt över verksamhetens utveckling, ställning och resultat som årsredovisningslagen kräver.

Om registreringsdatumet är felaktigt angivet, kan det göra att programmet inte förstår vilket år i ordningen det är och därför exempelvis visa tomma år i flerårsöversikten. Om detta är fallet, kontrollera då att Registreringsdatum under Underhåll - Kunduppgifter stämmer överens med det datum då företaget bildades. Uppgiften om detta hittar du på Bolagsverket.

 1. Välj de nyckeltal som du vill inkludera i årsredovisningen. Dessa tre nyckeltal är obligatoriska för K2-bolag och kan inte väljas bort:
 • Nettoomsättning
 • Resultat efter finansiella poster
 • Soliditet

Utöver dessa, kan du även välja att inkludera:

 • Rörelseresultat
 • Rörelsemarginal
 • Avkastning på totalt kapital
 • Avkastning på sysselsatt kapital
 • Avkastning på eget kapital
 • Balansomslutning
 • Kassalikviditet
 • Soliditet
 • Medelantalet anställda

Bostadsrättföreningar ska dessutom redovisa dessa nyckeltal:

 • Årsavgift per m² upplåten med bostadsrätt
 • Årsavgifternas andel av totala rörelseintäkter %
 • Skuldsättning per m²
 • Skuldsättning per m² upplåten med bostadsrätt
 • Sparande per m²
 • Energikostnad per m²
 • Räntekänslighet %

Vid förlust ska föreningen även beskriva hur framtida ekonomiska åtaganden, exempelvis underhåll av fastigheten, ska kunna finansieras, i fältet Upplysning vid förlust.

Om nettoomsättningen varierar med mer än 30 procent mellan åren måste företaget kommentera detta. Kommentarer anges i textrutan i den nedre delen av arbetsbilden.

 1. Lägg till en valfri kommentar i fältet Kommentar till rättvisande översikt över utvecklingen.
 2. Från listan Nyckeltalsdefinitioner, välj om du vill inkludera definitioner eller inte.

Vissa texter är förslag och kan ändras genom att klicka på menysymbolen som visas när du håller pekaren över fältet och väljer Ändra text. När en text har ändrats, blir fältet gulmarkerat. För att återställa originaltexten håller du återigen pekaren över fältet, klickar på menysymbolen och väljer Återställ text.
Klicka på bilden nedan för att visa:

 1. Klarmarkera uppgifterna genom att klicka på bocken i kolumnen Klart i vyn till vänster.
 1. Återgå till årsredovisningen genom att välja Förhandsgranska nederst till höger.

Relaterade avsnitt