Aktiebyte

Från inkomstår 2002 är uppskovssystemet vid aktiebyte inte längre aktuellt för de flesta aktier som ägs av fysiska personer. Det har för marknadsnoterade aktier ersatts med reglerna om framskjuten beskattning (dock inte för onoterade aktier eller aktier i fåmansbolag, s.k. kvalificerade aktier).

Reglerna innebär att någon beräkning av vinst/förlust vid själva aktiebytet inte görs. Deklaration blir i normala fall inte aktuell förrän de tillbytta aktierna senare säljs. Anskaffningsutgiften för de gamla aktierna överflyttas vid aktiebytet automatiskt till de tillbytta aktierna.

Aktiebyte av onoterade aktier eller aktier i fåmansbolag hanteras inte i Aktiehanteraren.

Gamla uppskov

De gamla reglerna om uppskov hanteras även fortsättningsvis av Aktiehanteraren i ett avseende. Programmet sparar uppgifter om deklarerade uppskovsbelopp från taxeringen 2002 eller tidigare. Därigenom ser programmet till att de gamla uppskovsbeloppen på rätt sätt återförs till beskattning i kommande års deklarationer, efterhand som de tidigare tillbytta "uppskovsaktierna" säljs.

Om en aktie där det redan finns registrerat ett uppskovsbelopp blir föremål för ett nytt aktiebyte, fördelar programmet det gamla uppskovsbeloppet på de nya tillbytta aktierna.

Framskjuten beskattning vid aktiebyte

Framskjuten beskattning av kapitalvinster vid aktiebyten är möjlig när marknadsnoterade aktier köps till marknadsmässig ersättning i form av aktier eller andelar i det köpande bolaget. En viss del av ersättningen - högst tio procent av de mottagna aktiernas nominella värde - får vara kontanter.

En orealiserad vinst som uppstår på grund av framskjuten beskattning kan inte utnyttjas på frivillig väg, vilket var möjligt i det gamla uppskovssystemet. Nu krävs att man säljer de tillbytta aktierna för att få fram vinsten. Fortfarande gäller att beskattning ska ske på vanligt sätt för de tillbytta aktierna vid utflyttning från Sverige.

Om villkoren för framskjuten beskattning inte är uppfyllda måste ett aktiebyte deklareras som en vanlig försäljning.

Hantering av aktiebyte i programmet

På sidan Händelser för den bortbytta aktien klickar du på knappen Aktiebyte längst ner till vänster. Uppgifter om den ursprungliga aktien har fyllts i av programmet med ledning av uppgifter som tidigare angetts. Det är viktigt att du anger rätt datum för bytet. Programmet föreslår normalt dagens datum.

Ersättning i pengar

I vissa sällsynta fall kan en viss kontant ersättning betalas ut vid ett aktiebyte. Ett sådant belopp ska beskattas det år det utbetalats. Ange därför sådant belopp.

För den mottagna aktien måste i övrigt högst två uppgifter anges:

Namn på mottagen aktie

Programmet föreslår namnet på den nya mottagna aktien om uppgifter om aktiebytet hunnit läggas in i den version av programmet du har. Om inget namnförslag ges av programmet får du själv skriva in namnet på de mottagna aktierna.

Antal mottagna aktier

Programmet föreslår ibland även antalet mottagna aktier. Om du inte får något förslag av programmet skriver du själv in antalet mottagna aktier.

Uppgifter om uppskov i dialogen Aktiebyte

Nertill i dialogen Aktiebyte visas uppgifter om det funnits gamla uppskovsbelopp för den bortbytta aktien, vilka nu överförts på den nya aktierna.

Försäljning av mottagen aktie

När du efter ett aktiebyte säljer de mottagna aktierna, matar du in denna händelse på vanligt sätt.

Om uppskov med beskattningen erhållits vid tidigare aktiebyten och detta angetts i programmet håller programmet reda på gamla uppskovs belopp och återför dessa till beskattning i takt med att du matar in uppgifter om försäljning av mottagna aktier.

Det kan inträffa att du före en försäljning av uppskovsaktier gör nya inköp av det aktieslag som du fått uppskov med i samband med aktiebytet. Då säger skattereglerna att du vid den senare försäljningen i första hand anses sälja de aktier som du fick vid aktiebytet och där du har uppskovsbelopp. Detta gäller alltså då du gjort nya inköp av aktieslaget före försäljningen, men efter aktiebytet som givit skatteuppskov. Programmet tar hänsyn till denna regel.

Efterföljande byte

I programmet hanteras även ett efterföljande byte av aktier som ett tidigare år varit föremål för ett aktiebyte som registrerats i Aktiehanteraren.

Ange datum och händelse för efterföljande byte

Du måste börja med att ange datum för det efterföljande aktiebytet i den vanliga kolumnen för datum.

Välj därefter händelsen Byte avyttrade.

Därefter visas en ny dialog där uppgifter om de nya tillbytta aktierna ska lämnas. Kontrollera att datum för bytet stämmer.

Uppgifter lämnas nu på samma sätt som beskrivits ovan.

Begränsningar i hantering av aktiebyte med uppskov i programmet

Programmet hanterar inte följande vid aktiebyte med uppskov:

  • Två aktiebyten för ett och samma aktieslag under samma inkomstår.
  • Aktiebyte med samma aktie i flera olika depåer. Programmet betraktar dessa aktier som olika slag och någon depåsammanslagning, vid genomsnittsberäkning av anskaffningsvärden, sker inte.
  • Byte av samma aktie vid flera olika tidpunkter med olika försäljningspriser.
  • Uppskovsaktier i gåva, arv m.m.

Manuell justering och kontroll måste i ovanstående fall göras i deklarationen (K4) och i skatteplaneringen.

Relaterade avsnitt

Försäljning av mottagna aktier