Fastighetsförsäljning

Kalkylen för fastighetsförsäljning kan användas av den som har sålt sin fastighet och ska deklarera försäljningen. Kalkylen kan också användas inför en planerad försäljning för att räkna på skatteeffekten av olika försäljningspris mm.

Ange först fastighetsbeteckning och typ av fastighet som försäljningen gäller.

Ägd andel måste anges på rätt sätt

Kalkylen är konstruerad för att enkelt klara den allra vanligaste typen av försäljning, nämligen att en eller två ägare äger hela fastigheten och säljer hela fastigheten till en ny ägare. Om två makar äger lika stor del av fastigheten som säljs anger du 50 i vardera inmatningsfältet. För den säljare som ensam äger fastigheten anges alltid 100 procent som som Ägarandel i procent av den sålda fastigheten. Det gäller även då enbart en av två makar äger hela fastigheten som ska säljas.

Hela belopp då hela fastigheten har sålts

Även om det finns flera delägare så skriver du in de totala beloppen för anskaffnings- och förbättringskostnader, som sedan delas upp av programmet på respektive ägare.

Programmet beräknar därefter vinst/förlust för hela fastigheten och kvoterar framkommet resultat i proportion till vad som angetts som Ägarandel i procent av den sålda fastigheten. På så vis fastställs den vinst/förlust som faller på den egna andelen.

Vissa kvoterade belopp då del av fastigheten har sålts

Även om enbart en andel säljs av en fastighet som helt ägs av en eller två ägare anges Ägarandel i procent av den sålda fastigheten på vanligt sätt. Du skriver även in hela försäljningsintäkten.

Däremot måste övriga belopp kvoteras i förhållande till storleken på den sålda andelen. Har halva fastigheten sålts ska du skriva in halva anskaffningsutgiften, hälften av förbättringsutgifterna etc. På så sätt beräknas vinst/förlust efter avdrag för den del av omkostnaderna som faller på den sålda delen av fastigheten.

Detta ska inte förväxlas med en delavyttring. Med delavyttring menas att man säljer en fysiskt avskiljbar del av en fastighet, t ex en bit av tomten. En försäljning av t ex hälften av en villa, innebär enbart att en s k ideell andel har sålts.

Avvikande situationer kräver annorlunda inmatning av Ägd andel m m

I mer ovanliga fall får man välja andra metoder för sina inskrivna uppgifter i kalkylen för att vinstberäkningen ska bli rätt och överföring till blankett K5 ske på korrekt sätt.

Hur du gör i olika avvikande situationer beskrivs nedan.

En make säljer halva fastigheten till andra maken

Om två makar äger halva fastigheten vardera och den ena maken säljer sin andel till den andra maken, måste detta redovisas i en kalkyl där den säljande maken anger att Ägarandel i procent av den sålda fastigheten är 100 %.

Den säljande maken tar sedan upp hela sin del av anskaffningsutgift och förbättringskostnader i kalkylen. På så sätt beräknas vinst/förlust efter avdrag för den del av omkostnaderna som faller på den sålda delen av fastigheten.

Övriga fall då kvoterade belopp krävs

Även i andra fall då det finns flera delägare till fastigheten måste en särskild anpassning ske av inskrivna uppgifter. Det gäller när alla uppgifter om fastigheten som är underlag för beräkningen av vinst/förlust inte är lika för alla delägare.

Det inträffar exempelvis om enbart en delägare har betalat alla förbättringsutgifter och därmed ska göra hela detta avdrag själv. I det läget får man skriva 100 % som Ägarandel i procent av den sålda fastigheten och istället manuellt kvotera samtliga belopp så att de skrivs in i förhållande till den ägda andelen. Om t ex makar äger varsin del av en sådan fastighet måste de skapa varsin kalkyl för en sådan fastighetsförsäljning.

Överföring till andra programdelar

Du har möjlighet att överföra resultatet av kalkylen dels till Skatteplanering, dels till programdelen Deklaration.

Här på kalkylens förstasida markerar du om du vill överföra resultatet till sidan för Kapitalvinst/förlust i något av alternativen i Skatteplanering.

Markeringar av överföring till deklaration gör du i den gemensamma centralen för överföringar till deklarationen som du når via menyvalet Kommando - Överför till deklaration.

Relaterade avsnitt

Delavyttring av bostadsfastighet

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.