Kvarskatt och överskott på skattekontot

Programmet summerar de preliminärskatter som matats in på olika ställen i skatteplaneringen.

I fältet för Övrig preliminär skatt m m har du möjlighet att skriva in preliminärskatter som inte angetts tidigare liksom ev överskott på skattekontot som du vill ska påverka beräkningen av kvarskatt/överskott.

Klicka på knappen Välj för att göra inställningar för vad som ska visas. Läs mer i avsnittet Välj alternativ och inkomstår.

Överskott eller kvarskatt

Programmet visar om det blir överskott eller kvarskatt då beräknad slutlig skatt har minskats med preliminärskatter.

För den som får kvarskatt ger programmet besked om vilka extrabelopp som behöver betalas och när denna betalning senast måste ske för att kostnadsränta ska undvikas. Har du redan ett överskott på ditt skattekonto hos Skatteverket behöver förstås inte någon fyllnadsbetalning göras med det belopp som redan finns på skattekontot.

Programmets visar även hur stor kostnadsränta och intäktsränta som uppstår fram till förfallodagen för betalning av kvarskatt eller dagen för återbetalning av överskott.

Meddelande till kund

I Visma Skatt Proffs finns möjlighet att skriva in ett meddelande till kund som visas i samband med utskrift. Här kan du t ex kort informera om kvarskatteberäkningen och viktiga datum.

Reglerna för skattekontot

Hos Skatteverket har varje skattskyldig svensk ett skattekonto. På skattekontot registreras påförd skatt och de skatteinbetalningar du gör eller som andra gjort för din räkning.

En gång om året sker en slutlig skatteberäkning för det gångna inkomståret. Normalt sker detta i samband med granskningen av den årliga deklarationen. Du får sedan ett skattebesked som innehåller uppgifter om hur den slutliga skatten beräknats. Samtidigt får du ett kontoutdrag som visar ställningen på ditt skattekonto. Finns det överskott kan du alltid begära att få sådana belopp utbetalda från Skatteverket. En sådan anhållan verkställs om det inte finns framtida skatteskulder som Skatteverket vill ha säkerhet för.

Är du löntagare och inte gör några egna betalningar till skattekontot får du i regel enbart ett kontoutdrag per år. Om skattekontot då visar överskott får du skattepengar tillbaka och en skattefri intäktsränta kan ha beräknats på överskottet. Om kontot visar underskott måste du betala kvarskatt och ofta dessutom en kostnadsränta.

När ordinarie datum för betalning som anges i texten nedan infaller på helgdagar flyttas datum fram. När sista dag för betalning enstaka år har ändrats framgår det av programmet på sidan Kvarskatt/Överskott.

15 december sista dag för beslut

Skatteverkets besked om den slutliga skatten för senaste beskattningsåret för en privatperson kan i princip skickas ut så snart granskningen av deklarationen är klar, men inte före april månad och aldrig senare än 15 december det år då deklarationen lämnades in till Skatteverket.

I praktiken kan du räkna med att de flesta har fått sitt besked om den slutliga skatten senast under augusti månad, då även beräknade överskott kommer att betalas ut. Om det blir underskott kommer förfallodag för senaste betalning av kvarskatt och kostnadsränta infalla cirka tre månader efter att beslutet om deklarationen tagits av Skatteverket.

Ränteberäknas dag för dag

Ränta beräknas från dag till dag på ställningen på ditt skattekonto. Varje månad läggs uppkommen ränta till kapitalet, vilket ger en ränta-på-ränta-effekt.

Har du överskott på ditt skattekonto får du en skattefri intäktsränta om basräntan överstiger 1,25 procent. Är det underskott på skattekontot beräknas en kostnadsränta, som inte är avdragsgill.

Detta betyder att det inte är någon katastrof att missa en planerad egen inbetalning med någon dag. Exempelvis beräknas kostnadsränta på kvarskatt upp till 30 000 kr enbart för de dagar efter 3 maj som kvarskatten inte täckts med en egen inbetalning. Betalas t ex kvarskatten den 7 maj blir det enbart kostnadsränta för tre dagar.

Två räntenivåer för kostnadsränta

Kostnadsränta kommer att tas ut enligt på två olika nivåer, som i sin tur är beroende av basräntan. Basräntan ska motsvara räntesatsen på sexmånaders statsskuldväxlar, men får vara lägst 1,25 procent. Basräntan kan ändras från månad till månad, men ändras först då räntesatsen på 6-månaders statsskuldväxlar har ökat eller minskat med minst en procentenhet sedan basräntan senast ändrades. Uppgift om basräntans storlek finns i Informationsbanken.

Det finns två olika nivåer på kostnadsräntan:

Normal kostnadsränta = basräntan.

Hög kostnadsränta = basräntan + 15 procentenheter.

Bara en intäktsräntesats

Intäktsräntan är normalt 45 % av basräntan. När basräntan är på sin lägsta tillåtna nivå (1,25 %) blir intäktsräntan numera noll.

Programmets beräkningshjälp

Programmets beräkningshjälp kan enbart göra beräkningar för händelser som ligger högst ca 90 dagar efter den dag då beslut om slutlig skatt skickats ut.

Om det enligt programmets skatteuträkning blir kvarskatt visas exakt hur stora egna skattebetalningar som måste göras för att undvika kostnadsräntor.

Programmet tar då bara hänsyn till preliminärskatt som angetts på olika positioner i programmet samt på raden direkt före beloppet Överskott/Kvarskatt i skatteuträkningen.

Programmet visar också den ungefärliga kostnadsräntan på kvarskatt eller intäktsräntan på överskott. Beräkningen stämmer för löntagare och andra som varje år enbart får ett slutligt skattebesked och som inte har några gamla skatteskulder.

Beräkning på två egna inbetalningar

Vid skatteplanering och deklaration för fysiska personer kan du i programmet ange två belopp för egna inbetalningar till skattekontot.

Programmet beräknar ungefärlig kostnadsränta och intäktsränta med hänsyn till de egna inbetalningarna.

För den som gör månatliga inbetalningar till skattekontot eller har andra mer komplicerade förhållanden, kommer övriga överskott och underskott som uppstår på kontot i regel att påverka beräkningen. Då kan programmet inte visa nödvändiga egna inbetalningar eller ränteeffekter på underskott/överskott av den slutligt beräknade skatten.

Kontoutdragen från skattekontot visar preliminär beräkning

Den som gör en egen inbetalning till skattekontot för att täcka framtida beräknad kvarskatt får i regel ett kontoutdrag för skattekontot månaden efter inbetalningen. På kontoutdraget visas ett överskott och där finns även en beräknad intäktsränta.

Denna intäktsränta som Skatteverket redovisar på kontoutdraget är dock enbart preliminär så länge slutskatten inte beräknats. Vid beräkning av den slutliga skatten kan intäktsräntan falla bort. Det sker om tidigare inbetalningar skett för att täcka en kvarskatt.

Ange förutsättningar för beräkningar

Tre förutsättningar är särskilt viktiga för programmets beräkningar. Det gäller:

  • basräntans storlek
  • förfallodatum för kvarskattebetalning och
  • Skatteverkets återbetalningsdatum för överskott.

Programmet ger förslag på dessa värden som du kan ändra efter egen bedömning. Programmets uppskattning av den framtida basräntans storlek varje månad, kan korrigeras i en särskild dialogruta i Programinställningar. Verkliga värden för basräntan per månad som är fastställda då programmet levereras, kan inte ändras.

Egna skattebetalningar (fyllnadsbetalningar) för att undvika kostnadsränta

Om kvarskatt (underskott) uppstått måste egen skattebetalning i regel göras för att undvika kostnadsränta. Den egna betalningen för privatpersoner måste finnas på Skatteverkets konto senast 12 februari under det år då deklarationen ska lämnas in för underskott till den del det överstiger 30 000 kr och senast 3 maj för underskott upp till högst 30 000 kr. Programmet anger vilka egna betalningar som bör göras senast 12 februari respektive 3 maj för att undvika kostnadsränta.

För att den egna betalningen ska undanröja kvarskatt och kostnadsränta, krävs att det inte uppstår andra underskott på skattekontot som förfaller till betalning tidigare än kvarskatten. Skatteverket kvittar i första hand dessa nya underskott mot den egna betalningen. Du har ingen möjlighet att öronmärka inbetalningar till ditt skattekonto till någon speciell typ av skatt eller avgift. Den här typen av händelser på skattekontot kan programmet inte ta hänsyn till.

Ange egna skattebetalningar

Du kan i programmet skriva in belopp för två egna skattebetalningar till skattekontot. Programmet beräknar därefter intäktsränta/kostnadsränta och visar om det blir överskott/kvarskatt.

Kostnadsränta

För kostnadsränta på kvarskatt gäller i övrigt följande för privatpersoner:

I februari under året efter beskattningsåret summeras den preliminärskatt som betalats under inkomståret. Då inräknas även egna skatteinbetalningar som nått Skatteverkets konto senast 12 februari det år deklarationen ska lämnas in.

Om den slutliga skatten för inkomståret överstiger den betalade preliminärskatten med mer än 30 000 kr, beräknas normal kostnadsränta på den överskjutande delen av underskottet till förfallodagen eller den tidigare dag då kvarskatten betalas.

I maj det år deklarationen lämnas in sker en ny summering av inbetalda preliminärskatter inklusive extra inbetalningar som skett fram till och med 3 maj. Finns underskott på skattekontot vid detta tillfälle med belopp upp till 30 000 kr ska kostnadsränta enligt den låga nivån då betalas på det underskottet till förfallodagen eller tidigare dag då betalning sker.

Intäktsränta på överskott av slutlig skatt

Om den slutliga skatteberäkningen visar överskott får man automatiskt pengar tillbaka när skattebeskedet kommer, förutsatt att det då inte finns andra skatteskulder. Om inga egna inbetalningar skett får man också en intäktsränta beräknad från dagen efter den 12 februari det är deklarationen ska lämnas in och fram till dagen för återbetalning. Intäktsräntan är skattefri.

Programmet beräknar intäktsränta enligt de regler som gäller. Om några egna inbetalningar angetts som ökat överskottet på skattekontot, beräknar programmet intäktsränta efter saldot på skattekontot efter varje inbetalningstillfälle.

Från den 1 januari 2017 är intäktsräntan noll när basräntan ligger på sin lägsta tillåtna nivå (1,25 procent).

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.