Sökvillkor i olika typer av fält

På flera ställen i programmet kan du använda villkor för att söka eller göra olika urval. Här beskrivs vilka olika villkor du kan använda i programmets olika typer av fält - textfält, numeriska fält, datumfält och logiska fält.

När du skriver ett sökvillkor spelar det ingen roll om du använder mellanslag eller inte mellan ditt värde och själva villkoret. Det vill säga om du söker på 100..101,102 eller 100 .. 101 , 102 så kommer du att få samma resultat. Däremot kan du inte använda mellanslag i början av ditt sökvillkor.

Använder du mellanslag i samband med villkoren ? och * så söker du efter något som innehåller mellanslag. Till exempel visar sökningen * AB alla poster som slutar med [mellanslag]AB.

Tänk också på att använda punkt som decimalavskiljare istället för decimaltecken om du till exempel ska söka efter belopp som innehåller decimaler. Ska du söka efter 100,50 kr skriver du alltså 100.50 som sökvillkor.

I avsnittet Söka poster kan du läsa mer om hur du söker via urvalsraderna i programmets listlägen eller via knappen Sök.

Textfält

Sökvillkor

Förklaring Användning Exempel
 

Söka med enbart värde

 

XXX

Bilbolaget

Resultat: Visar poster som har värdet Bilbolaget.

?

Ersätter ett tecken

X?YY?*

 

??*

1?00

Resultat: Allt som börjar på 1 och slutar med 00 och är 4 tecken långt.

?*

Resultat: Visar alla poster med minst ett tecken.

??*

Resultat: Visar alla poster med minst 2 tecken.

*

Ersätta valfritt antal tecken

X* YY

 


X*

 

*XX

B* AB

Resultat: Visar alla poster som börjar på B och slutar på [mellanslag]AB.

B*

Resultat: Visar alla poster som börjar på B.

*AB

Resultat: Visar alla poster som slutar på AB.

OCH

Kombinerar olika urval, båda villkoren måste vara uppfyllda

X* OCH *AB

B* OCH *AB

Resultat: Visar alla poster som börjar på B och slutar på AB.

ELLER

Kombinerar olika urval, endast ett villkor behöver vara uppfyllt

XXX ELLER YYY

Samma funktion som XXX,YYY

Bilbolaget ELLER Hyresbolaget

Resultat: Visar poster som har värdet Bilbolaget eller Hyresbolaget.

,

Kombinerar olika urval, endast ett villkor behöver vara uppfyllt

XXX,YYY

Samma funktion som XXX ELLER YYY

Bilbolaget ELLER Hyresbolaget

Resultat: Visar poster som har värdet Bilbolaget eller Hyresbolaget.

<

Mindre än

<X

<F

Resultat: Visar alla poster som börjar på en bokstav som kommer före F.

>

Större än

>X

>F

Resultat: Visar alla poster som börjar på bokstaven F eller poster som kommer efter bokstaven F.

=

Söker efter exakt värde

=XXX

 

=

=112

Resultat: Visar poster med värdet 112.

=

Resultat: Visar poster som saknar värde.

!=

Söker efter poster som inte innehåller det aktuella värdet

!=

 

!=XXX

!=

Resultat: Visar endast poster som har ett värde.

!=Bil

Resultat: Visar poster som inte har värdet bil.

<>

Exkluderar poster med det aktuella värdet

<>XXX

<>Bilbolaget

Resultat: Visar poster som inte har värdet Bilbolaget.

<=

Söker efter värde som är mindre än eller lika med

<=XXX

<=112

Resultat: Visar poster som har värde 112 eller lägre.

>=

Söker efter värde som är större än eller lika med

>=XXX

>=112

Resultat: Visar poster som har värde 112 eller högre.

..

Gör urval på ett intervall

XXX..YYY

100..120

Resultat: Visar poster som har värde inom intervallet 100 till 120, även 100 och 120 visas.

INTE

Gör urval på det som inte ska visas

INTE XXX

Samma funktion som ! XXX

INTE Bilbolaget

Resultat: Visar poster som inte har värdet Bilbolaget.

!

Gör urval på det som inte ska visas

! XXX

Samma funktion som INTE XXX

! Bilbolaget

Resultat: Visar poster som inte har värdet Bilbolaget.

Numeriskt fält

Om du ska använda dig av decimaltal i ett villkor ska du använda punkt istället för kommatecken för att skilja mellan heltal och decimaler. Kommatecknet används istället som villkor för att kombinera olika urval, se nedan.

Sökvillkor

Förklaring Användning Exempel
 

Söka med enbart värde

XXX

320

Resultat: Visar poster som har värdet 320.

ELLER

Kombinerar olika urval, endast ett villkor behöver vara uppfyllt

XXX eller YYY

Samma funktion som XXX, YYY

320 eller 450

Resultat: Visar de poster som har ett värde som är 320 eller 450.

,

Kombinerar olika urval, endast ett villkor behöver vara uppfyllt

XXX, YYY

Samma funktion som XXX ELLER YYY

320,450

Resultat: Visar de poster som har ett värde som är 320 eller 450.

<

Mindre än

<XXX

<320

Resultat: Visar alla poster som har ett värde som är lägre än 320.

>

Större än

>XXX

>320

Resultat: Visar alla poster som har ett värde som är högre än 320.

=

Söker efter exakt värde

=XXX

=320

Resultat: Visar poster med värdet 320.

!=

Söker efter poster som inte innehåller det aktuella värdet

!=XXX

!=320

Resultat: Visar poster med annat värde än 320.

<>

Exkluderar poster med det aktuella värdet

<>XXX

<>320

Resultat: Visar poster med annat värde än 320.

<=

Söker efter värde som är mindre än eller lika med

<=XXX

<=320

Resultat: Visar alla poster som har värdet 320 eller lägre.

>=

Söker efter värde som är större än eller lika med

>=XXX

>320

Resultat: Visar alla poster som har värdet 320 eller högre.

..

Gör urval på ett intervall

XXX..YYY

320..450

Resultat: Visar poster som har värde inom intervallet 320 till 450, även 320 och 450 visas.

INTE

Gör urval på det som inte ska visas

INTE XXX

Samma funktion som ! XXX

INTE 320

Resultat: Visar alla poster utom de som har värdet 320.

!

Gör urval på det som inte ska visas

! XXX

Samma funktion som INTE XXX

! 320

Resultat: Visar alla poster utom de som har värdet 320.

0,=

Noll eller tomt

 

0,=

Ett fält kan antingen innehålla något eller vara tomt. Därför är det skillnad på om fältet har värdet 0 eller är tomt.

0,=

Resultat: Visar alla poster som har värdet 0 eller tomt värde i fältet.

Datumfält

I datumfält kan du använda datumformaten åååå-mm-dd, åå-mm-dd, mm-dd, dd. År kan vara 2 eller 4 tecken och streck emellan är frivilligt. I de fall du använder mm-dd så fyller programmet automatiskt ut med innevarande år, skriver du endast in ett datum så fyller programmet ut med innevarande månad och år.

Sökvillkor

Förklaring Användning Exempel
 

Söka med enbart värde

ÅÅÅÅ-MM-DD

 


ÅÅMMDD

2022-08-10

Resultat: Visar poster med datumet 220810.

220910

Resultat: Visar poster med datumet 220910.

ELLER

Kombinerar olika urval, endast ett villkor behöver vara uppfyllt

[DATUM] ELLER [DATUM]

Samma funktion som [DATUM],[DATUM]

221012 ELLER 221013

Resultat: Visar poster som har något av datumen 221012 eller 221013.

,

Kombinerar olika urval, endast ett villkor behöver vara uppfyllt

[DATUM],[DATUM]

Samma funktion som ELLER [DATUM]

221012,221013

Resultat: Visar poster som har något av datumen 221012 eller 221013.

<

Mindre än

<[DATUM]

<221012

Resultat: Visar alla poster med datum tidigare än 221012.

>

Större än

>[DATUM]

>221012

Resultat:Visar alla poster med datum senare än 221012.

=

Söker efter exakt värde

=[DATUM]

 

=

=221012

Resultat: Visar poster med datumet 221012.

=

Resultat: Visar poster som saknar datum.

!=

Söker efter poster som inte innehåller det aktuella värdet

!=!=[DATUM]

 

 

 

!=

Resultat: Visar endast poster som har ett datum angivet.

!=221012

Resultat: Visar endast poster som har ett annat datum än 221012.

<>

Exkluderar poster med det aktuella värdet

<>[DATUM]

<>221012

Resultat: Visar poster som har ett annat datum än 221012.

<=

Söker efter värde som är mindre än eller lika med

<=[DATUM]

<=221012

Resultat: Visar alla poster med datumet 221012 eller tidigare.

>=

Söker efter värde som är större än eller lika med

>=[DATUM]

>=221012

Resultat: Visar alla poster med datumet 221012 eller senare.

>=0601

Resultat: Alla poster som har datum som är från och med den första juni i innevarande kalenderår.

>=01

Resultat: Alla poster vars datum är den första kalenderdagen i innevarande månad eller senare.

..

Gör urval på ett intervall

[DATUM]..[DATUM]

221012..221030

Resultat: Visar alla poster med datum från och med 221012 till och med 221030.

INTE

Gör urval på det som inte ska visas

INTE [DATUM]

Samma funktion som ! [DATUM]

INTE 221012

Resultat: Visar alla poster utom de som har datumet 221012.

!

Gör urval på det som inte ska visas

! [DATUM]

Samma funktion som INTE [DATUM]

! 221012

Resultat: Visar alla poster utom de som har datumet 221012.

Logiskt fält

Sökvillkor

Förklaring Användning Exempel

Ja/Nej

J/N

1/0

Gör urval på aktiverade/avaktiverade markeringsrutor -

Ja/J/1 visar markeringsrutor som är markerade.

Nej/N/0 visar markringsrutor som inte är markerade.

0,=

Noll eller tomt

0,=

0,=

Resultat: Visar poster som saknar en markering i det aktuella fältet eller har tomt värde.

Relaterade avsnitt