Leverantörsstatistik - inköp, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Statistik.

På den här listan kan du se hur stora inköp du har gjort hos olika leverantörer. Du kan välja att se siffrorna ackumulerat eller för en viss period (urvalet görs på fakturadatum). Utskriften visar både årets och föregående års inköp. Alla belopp på listan är i inhemsk valuta.

För att rapporten ska visa korrekta uppgifter, både för detta och föregående år, ska du ha gjort ett årsavslut varje år. Läs mer i avsnitten Checklista årsavslut och Gör årsavslut för statistikuppgifter

  • Beloppen är exklusive moms och inklusive frakt.
  • Uppgifterna hämtas från listläget i leverantörsregistret (vid ackumulerat värde).
  • Uppgifterna hämtas från leverantörsfakturorna (vid periodurval).

  • Fakturorna behöver inte vara attesterade eller journalförda.

Under Urval visas de flesta fält som finns med i det aktuella registret. I kolumnen Filter kan du ange villkor för att begränsa din utskrift. Om du anger ett villkor på ett fält utgår programmet från det när utskriften skapas. Exempel på hur du kan ange villkor hittar du i avsnitten Sökvillkor och Sökvillkor i olika typer av fält.

Visa exempel