Skapa fakturaunderlag

Via menyvalet Fakturering i huvudmenyn kan du registrera/skapa fakturaunderlag på de tider och utlägg som har registrerats på respektive kund och även återkommande fasta priser. Nedan beskrivs arbetsgången för att skapa fakturaunderlag.

Förberedelser inför fakturering

Innan du skapar dina första fakturaunderlag bör du i Underhåll - Uppdrag koppla varje uppdrag och dess tidaktiviteter till ett artikelnummer som finns i ditt ekonomiprogram. På så sätt säkerställer du att momsen hanteras korrekt på fakturan och att den bokförs på rätt konton. Har du under Underhåll - Byråinställningar valt att specificera dina fakturor per uppdrag använd artikelnumret du angett på uppdraget. Om du däremot har valt att specificera fakturaunderlaget per uppdrag och aktivitet används istället artikelnumren som du angett på tidaktiviteterna. I utläggsregistret har du möjlighet att koppla varje utlägg till ett artikelnummer.

När du för över fakturaunderlag till Visma eEkonomi kan du ange det datum som ska visas på fakturorna. För att kunna göra det går du till Underhåll - Byråinställningar - Fakturering i Visma Advisor och markerar alternativet Ange alltid datum vid överföring av fakturaunderlag. Gå sedan till Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter i Visma eEkonomi. Här måste du markera valet Använd alltid originaldatumet på fakturautkast för att kunna aktivera funktionen.

Skapa fakturaunderlag

  1. Välj Fakturering i huvudmenyn.

Nu öppnas fliken Att fakturera.

  1. Fyll i Ange t.o.m datum och gör dina val.

En lista med förslag på fakturaunderlag att skapa visas.

Det datum som du anger i ditt urval styr vilka registreringar som kommer med. Alla tid- och utläggsregistreringar som gjorts fram till det angivna datumet kommer med när du skapar fakturaunderlagen. Om du använder fastpris hämtas de fakturatillfällen som omfattas av datumet.

Du kan skapa fakturaunderlag för flera kunder samtidigt eller för en kund åt gången.

Relaterade avsnitt

Justera fakturaunderlag
Godkänna fakturaunderlag
Exportera fakturaunderlag till ditt ekonomiprogram i Visma Advisor
Ångra fakturaunderlag
Utskrift av fakturaspecifikation
Fakturaunderlag vid olika prissättningar