Upprätta en kontrollbalansräkning

Gör så här för att upprätta en kontrollbalansräkning:

 1. Skapa ett delårs- eller årsbokslut och läs in värden.
 2. Stäm av saldona enligt ordinarie redovisningsprinciper.
 3. Välj Arbeta med - Kontrollbalansräkning.

Rubrikrader med saldon från den avstämda balansräkningen följer med till avsnittet Kontrollbalansräkning.

 1. Ange datumet för upprättandet av kontrollbalansräkningen i fältet Kontrollbalansräkning per. Detta datum styr inte inläsning av saldon.

Rubrikrader enligt valt regelverk (K2 eller K3) visas. Dessa är fasta och styrs från Balansräkningsmallen. De fem kolumner som visas är Rubrikrader, Balansräkning, Justering, Not och Kontrollbalansräkning.

Värden i kolumnen Balansräkning är avstämda saldon enligt ordinarie principer och visar utgående balans enligt balansräkningsmallen.

 1. Gå igenom posterna i balansräkningen för att fastställa om det finns några tillgångar som kan få ett högre värde/avsättning och/eller skulder som kan få ett lägre värde i kontrollbalansräkningen, baserat på justeringspunkterna i 25 kap. 14 § ABL.
 2. Fyll i text i tabellen Noter.

Not nummer 1 skapas automatiskt och avser information om de ordinarie redovisningsprinciperna. Texten som föreslås är utifrån valt regelverk, men kan redigeras. Det finns även ett antal tomma noter med rubrik och textfält.

Av en not till kontrollbalansräkningen ska det framgå vad de gjorda justeringarna har grundats på.

Kolumnen Kontrollbalansräkning visar värden efter eventuella justeringar.

 1. Se till att kontrollbalansräkningen undertecknas av styrelse och revisor (om företaget har revisor). Du anger styrelse under Underskrifter styrelse.

Namn på personer i styrelsen anges under Grunduppgifter årsredovisning och fylls i automatiskt. Har du lagt upp en ny styrelseledamot klickar du på knappen Hämta styrelse och revisor.

 1. Om företaget har revisor ska denne göra ett yttrande under Revisorspåteckning. Där föreslås tre olika texter. Radera de texter som inte ska användas.
 2. Se till att kontrollbalansräkningen granskas av revisor (om företaget har revisor). Du anger revisor under Underskrifter revisorer.

Om revisor är angiven som roll under Grunduppgifter årsredovisning föreslås namn och roll. Har du lagt upp en ny revisor klickar du på knappen Hämta styrelse och revisor.

 1. Klicka på knappen Kontrollera för att kontrollera kontrollbalansräkningen. Följande kontroller görs:
 • att datum är ifyllt för när kontrollbalansräkningen är upprättad
 • att ort är ifyllt
 • att datum för underskrift finns
 • att summa tillgångar och summa eget kapital och skulder överensstämmer
 1. Förhandsgranska kontrollbalansräkningen genom att klicka på knappen Förhandsgranska.

Vill du redigera din kontrollbalansräkning ytterligare kan du exportera den till textfil. Det gör du under Arkiv - Export - Kontrollbalansräkning till textfil.

Relaterade avsnitt