Kontrollbalansräkning

Kontrollbalansräkningen hittar du under Arbeta med - Kontrollbalansräkning eller i menyn till vänster.

Styrelsen i ett aktiebolag ska upprätta en kontrollbalansräkning så fort det finns skäl att anta att företagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Om en kontrollbalansräkning inte upprättas kan ett personligt ansvar för företagets förpliktelser uppstå för styrelseledamöterna.

För att läsa om hur en kontrollbalansräkning upprättas se 25 kap. 13-14 § ABL och FARs rekommendation, RedR 2 Kontrollbalansräkning.

Om kontrollbalansräkningen visar att företagets eget kapital uppgår till minst hälften av det registrerade aktiekapitalet behöver företaget inte göra något mer. Viktigt är dock att löpande följa upp och ha kontroll på företagets ekonomi.

Om kontrollbalansräkningen visar att företagets egna kapital är mindre än halva det registrerade aktiekapitalet, ska styrelsen snarast möjligt kalla till extra bolagsstämma. På denna extra bolagsstämman ska styrelsen ta ställning till om de ska försöka återställa hela aktiekapitalet eller om företaget ska likvideras - Första kontrollstämman.

Om bolagsstämman bestämmer att företaget ska fortsätta med verksamheten, har styrelsen åtta månader på sig från bolagsstämmodagen att återställa det egna kapitalet så att det blir minst lika stort som det registrerade aktiekapitalet. Observera att styrelsen inom dessa åtta månader måste återställa det förbrukade aktiekapitalet och då ska hela det registrerade aktiekapitalet vara återställt. Det räcker inte att det egna kapitalet når upp till hälften av aktiekapitalet. Inom dessa åtta månader ska styrelsen även upprätta en ny kontrollbalansräkning som skrivs under och revisorsgranskas (om företaget har revisor) och sedan läggas fram på en ny bolagsstämma - Andra kontrollstämman.

Om det egna kapitalet inte återställts inom denna åttamånadersfrist måste företaget likvideras, annars blir styrelseledamöterna personligen och solidariskt betalningsansvariga.

Läs om hur du upprättar en kontrollbalansräkning i avsnittet Upprätta en kontrollbalansräkning.

Relaterade avsnitt