Attestansvariga

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör.

Om företaget arbetar med attest måste antingen löneadministratören eller den attestansvarige attestera de anställdas tidrapporter innan de kan överföras till löneprogrammet. En attestansvarig har bara rätt att attestera registreringar för anställda som han eller hon är ansvarig för, till skillnad från en löneadministratör som har rätt att attestera och ändra i alla anställdas registreringar.

Under Attest - Attestansvariga visas en lista över attestansvariga i företaget. I kolumnen Attestansvarig för visas dels hur många, samt via ikonen Visa anställda, vilka anställda som respektive person har attestansvar för. Om en anställd har flera attestansvariga räcker det med att en av dem attesterar den anställdes tidrapporter.

Om valet Attest inte visas i menyn är funktionen inte aktiverad. Funktionen kan bara aktiveras av löneadministratör under Inställningar - Företagsinställningar genom att klicka på knappen Visa Attest i menyn.

Relaterade avsnitt