Anläggningstillgångar - Specifikation

Du skapar en underbilaga genom att klicka på gem-ikonen från Balansavstämning - Översikt eller Balansavstämning - Bilagor.

Bilagan Anläggningstillgångar - Specifikation används för att räkna fram avskrivningar och redovisat värde för dina anläggningstillgångar och kan användas för att stämma av konton för Anskaffningsvärde, Ackumulerade avskrivningar och Beskattningsårets avskrivningar. När du markerar en anläggningstillgång som utrangerad eller såld skapas ytterligare kontorader för avstämning av vinst eller förlust.

Du kan lägga upp flera bilagor under samma kontogrupp. Dessa kommer sedan sammanställas i bilagan Anläggningstillgångar - översikt som skapas automatiskt. Läs mer om detta i avsnittet Anläggningsregister - Översikt.

Denna bilaga kan även genereras automatiskt när du importerar data från Visma eEkonomi. Tjänsten skapar då en specifikationsbilaga per anskaffningskonto samt en gemensam översiktsbilaga. Endast tillgångar som är inställda som aktiva i Visma eEkonomi förs över.

Tänk på att om du har skapat den manuella bilagan Anläggningstillgångar - specifikation sedan tidigare, så kommer denna fortfarande finnas kvar. Du behöver ta bort den för att undvika dubletter av bilagorna.

Om det i Visma eEkonomi finns startvärden i dialogrutan Specificera tidigare avskrivningar så är dessa angivna per räkenskapsår. De visas på följande sätt på bilagan:

  • Ackumulerade avskrivningar för tidigare räkenskapsår visas i kolumnen IB ack avskrivningar.
  • Ackumulerade avskrivningar för innevarande år visas i kolumnen Ack avskrivningar i år. De visas alltså aldrig i kolumnen Periodens avskrivning.

Beräkning av avskrivningar och redovisat värde

  1. Ange vilka konton som ska användas för anskaffningsvärde, ackumulerade avskrivningar och beskattningsårets avskrivningar under Konto.
  2. Ange Anskaffningsdatum, Beskrivning, Anskaffningsvärde och Livslängd i månader för varje anläggningstillgång.
  3. Justera avskrivbart belopp vid behov.
  4. Välj Lägg till rad (+) för att skapa en ny rad.

När du lämnar fälten, sker beräkningen av avskrivningen från och med anskaffningsdatumet automatiskt och de beräknade värdena visas på varje rad.

I nedre delen av arbetsbilden visas en summering för alla anläggningstillgångar. Kolumnen Summa visas även på den automatgenererade bilagan Anläggningstillgångar - Översikt.

Försäljning och utrangering

När en anläggningstillgång säljs eller utrangeras registrerar du det genom att klicka på den blå ikonen till höger om den aktuella raden. Om du anger försäljningspriset räknar programmet fram den eventuella vinsten eller förlusten. Två nya kontorader läggs till och bilagan kan kopplas till ett resultatkonto - vinst vid avyttring eller förlust vid avyttring. När en anläggningstillgång säljs eller utrangeras kommer dess rad gråas ut och texten Såld eller Utrangerad visas i fältet Beskrivning.

Kopiering och omräkning till nästa period

Om du har valt att bilagan ska kopieras till nästa period så kommer beräkningarna för kolumnerna IB ack avsk, Ack avskr i år, Ack avskr tom besk år och Redovisat värde att räknas om för att inkludera även den nya perioden.

Relaterade avsnitt