Särskild löneskatt

Du skapar en underbilaga genom att klicka på gem-ikonen från Balansavstämning - Översikt eller Balansavstämning - Bilagor.

Bilagan Särskild löneskatt används för att beräkna skatt på kostnaderna för de anställdas pensionsförmåner. Du kan använda den för att boka upp årets särskilda löneskatt eller bara för att stämma av att rätt belopp är bokat.

Om du har en ingående balans på det konto som är kopplat till bilagan så bör du lägga till en rad på huvudbilagan där du specificerar den ingående balansen för sig då detta belopp inte inkluderas i avstämningsbeloppet från skattebilagan.

Detta för att förhindra en differens vid årsavslutsperioden då vi gör ombokningen till skattekonto 2510.

Om du använder bilagan Beräkning årlig avräkning FORA kommer följande belopp att föras över automatiskt:

Beräkning årlig avräkning FORA Särskild löneskatt
Avtalspension SAF-LO upp till 7,5 inkomstbasbelopp Summa löneandelar mm upp till 7,5 IBB
Avtalspension SAF-LO över 7,5 inkomstbasbelopp Summa löneandelar mm över 7,5 IBB
Premiebefrielseförsäkring, arbetare Premiebefrielseförsäkring

Svenskt Näringsliv och LO har träffat en överenskommelse om att successivt sänka åldern för intjänande till Avtalspension SAF-LO från dagens 25 år till 22 år. Sänkningen av intjänandeåldern görs stegvis enligt nedan:

  • 2021: 24 till 65 år

  • 2022: 23 till 65 år

  • 2023: 22 till 65 år

Programmet sköter dessa uträkningar automatiskt och procentsatserna uppdateras löpande (oftast årligen). Värdena kan inte ändras manuellt.

Brutna räkenskapsår

Har du ett brutet räkenskapsår så kommer bilagan ha rader för båda åren enligt bilden nedan. I det fallet fyller du i lönesumman för beskattningsåret.

Exempelvis vid brutet räkenskapsår som sträcker sig från 20X1-05-01--20X2-04-30 anges lönesumman för 20X1-05-01--20X1-12-31 i fältet för 20X1 och den beräknade lönen för 20X2-01-01--20X2-04-30 anges i fältet för 20X2. För 20X1 är det enklast att använda underlaget från Fora.

Om du använder bilagan Beräkning årlig avräkning FORA kommer beloppen att föras över automatiskt.

I den första delen fyller du i lönesumman för arbetare respektive tjänstemän för räkenskapsåret för de avtalsförsäkringar som ditt företag har tecknat för sina anställda. Om företaget betalar avgifter för andra kollektivavtalade trygghetslösningar fyller du även i detta.

Under Lönesumman för samtliga arbetare och Andra pensionsåtaganden finns tomma rader där du själv kan fylla i uppgifter enligt fakturan.

Koppling till deklarationsblankett INK2 (endast aktiebolag)

På bilagan visas en summering av underlaget för Särkild löneskatt. Detta belopp förs med automatik över till rätt fält i INK2-blanketten i programdelen Deklarationsblanketter.

Koppling till bilagan Sammanställning årets skatteskuld/fordran (endast aktiebolag)

När bilagan Sammanställning årets skatteskuld/fordran skapas i årsavslutsperioden, förs det beräknade värdet från bilagan dit automatiskt. Valet att skapa bokslutsverifikationen är aktivt som standard men går att stänga av genom att avaktivera valet Skapa bokslutsverifikation automatiskt på bilagan Sammanställning årets skatteskuld/fordran.

Läs mer i avsnittet Sammanställning årets skatteskuld/fordran.

Relaterade avsnitt