Sammanställning årets skatteskuld/fordran

Du skapar en underbilaga genom att klicka på gem-ikonen från Balansavstämning - Översikt eller Balansavstämning - Bilagor.

Syftet med bilagan är att stämma av huvudkontot för skatteskuld/fordran. Det vanligast använda kontot för detta är 2510.

Bilagan skapas automatiskt när du gör ett val för avsättning eller återföring i resultatplaneringen i skatteberäkningen. Den beräknade inkomstskatten samt de beräknade värdena för fastighetsskatt, särskild löneskatt, avkastningsskatt och f-skatt kommer att fyllas i automatiskt om du har använt programmets bilagor för avstämning av dessa konton.

Om du istället har stämt av dessa konton med hjälp av externa bilagor eller fyllt i avstämningsbelopp på huvudbilagan, så får du fylla i aktuella konton och belopp manuellt på Sammanställning årets skatteskuld/fordran.

När bilagan är kopplad till en underbilaga eller ett konto skapas per automatik en bokslutsverifikation som bokar om beloppet till det valda huvudkontot för skatteskuld. Valet att skapa bokslutsverifikationen är aktivt som standard men går att stänga av genom att avaktivera valet Skapa bokslutsverifikation automatiskt på bilagan Sammanställning årets skatteskuld/fordran.

Följande underbilagor är kopplade till Sammanställning årets skatteskuld/fordran:

I de fall skatteskulder bokats direkt mot huvudkontot 2510 i någon av underbilagorna, så kommer länken och beloppen från dessa bilagor att tas bort från huvudbilagan när bilagan Sammanställning årets skatteskuld/fordran skapas. Detta sker endast när kontot på underbilagan och huvudkontot är samma.

Relaterade avsnitt