Avkastningsskatt (endast aktiebolag)

Du skapar en underbilaga genom att klicka på gem-ikonen från Balansavstämning - Översikt eller Balansavstämning - Bilagor.

Arbetsgivare som gör avsättningar till pensioner är enligt 5 § lagen om tryggande av pensionsutfästelse skyldiga att betala avkastningsskatt på beloppet.

Om du har en ingående balans på det konto som är kopplat till bilagan så bör du lägga till en rad på huvudbilagan där du specificerar den ingående balansen för sig då detta belopp inte inkluderas i avstämningsbeloppet från skattebilagan.

Detta för att förhindra en differens vid årsavslutsperioden då vi gör ombokningen till skattekonto 2510.

Koppling till deklarationsblankett INK2

Beskattningsunderlagen förs automatiskt över till rätt fält i INK2-blanketten i programdelen Deklarationsblanketter.

Koppling till bilagan Sammanställning årets skatteskuld/fordran

När bilagan Sammanställning årets skatteskuld/fordran skapas i årsavslutsperioden, hämtas summan för avkastningsskatt från bilagan Avkastningsskatt och raden Beräknad avkastningsskatt fylls i automatiskt.

Läs mer i avsnittet Sammanställning årets skatteskuld/fordran.

Relaterade avsnitt