Pågående arbete specifikation

Du skapar en underbilaga genom att klicka på gem-ikonen från Balansavstämning - Översikt eller Balansavstämning - Bilagor.

Pågående arbeten definieras som arbeten som en näringsidkare tagit på sig för en annan persons räkning och som är påbörjade, men inte avslutade vid räkenskapsårets slut.

Bilagan Pågående arbeten specifikation ger dig möjlighet att specificera kostnaderna för ett pågående arbete. Här görs en uppdelning av direkta och indirekta kostnader samt fakturerade förskott. Om du har flera pågående projekt kan du lägga upp flera specifikationer under samma kontogrupp. Dessa kommer att sammanställas i bilagan Pågående arbeten - Sammanställning som skapas automatisk när du lägger upp den första specifikationen.

Beräkning av pågående arbete

  1. Ange projektbeskrivning, försäljningspris och kalkylpris (den beräknade kostnaden) för det pågående arbetet.
  2. Ange om material har använts i fältet Förbrukat material. Ange kvantitet och à-pris för det som använts. Behöver du lägga till fler rader, välj Lägg till rad (+).
  3. Ange utfört arbete, tillsammans med antal timmar och à-pris. Välj Lägg till rad (+) för att skapa en ny rad.

Summan i Förbrukat material och Utfört arbete föreslås som beräkningsbas för att räkna ut de indirekta kostnaderna för material och arbete.

Det timantal som angivits under Utfört arbete föreslås som beräkningsbas för att räkna ut den indirekta kostnaden per timme.

  1. Ange eventuella pålägg i procent för material och arbetskostnader. Eventuella pålägg på omkostnader anges i kronor.
  2. Specificera eventuella förskott i Fakturerade förskott och ange belopp enligt offert, datum och fakturabelopp.

Projektbeskrivning, försäljningspris, kalkylpris, summan av de direkta och indirekta kostnaderna samt fakturerade förskott förs automatiskt över till bilagan Pågående arbeten - Sammanställning. Där sammanställs alla upplagda projekt.

Relaterade avsnitt