Pågående arbeten - Sammanställning

Du skapar en underbilaga genom att klicka på gem-ikonen från Balansavstämning - Översikt eller Balansavstämning - Bilagor.

Pågående arbeten definieras som arbeten som en näringsidkare tagit på sig för en annan persons räkning och som är påbörjade, men inte avslutade vid räkenskapsårets slut.

Syftet med den här bilagan är att sammanställa alla pågående arbeten. Bilagan finns i två varianter, Automatgenererad och Manuell.

Automatgenererad

När bilagan Pågående arbeten specifikation läggs till för en kontogrupp, skapas Pågående arbeten sammanställning automatiskt.

Du anger avstämningskonton för nedlagda kostnader totalt, eventuella förluster och fakturerade förskott. Uppgifter såsom projektbeskrivning, försäljningspris, kalkylpris, summan av de direkta och indirekta kostnaderna, samt fakturerade förskott hämtas från respektive projektspecifikation. Dessa uppgifter går inte lägga till manuellt på den automatgenererade varianten, eftersom alla uppgifter hämtas från Pågående arbeten specifikation. Däremot kan du manuellt ange ett nytt belopp för de totala kostnaderna, detta gör du om projektet riskerar att bli ett förlustprojekt. Programmet räknar då fram det belopp som ska reserveras som förlust.

Om bilagan är automatgenerad går den inte att ta bort manuellt. Däremot raderas den per automatik om de kopplade Pågående arbete-specifikation-bilagorna tas bort.

Manuell

Här skapar du sammanställningen och lägger in alla belopp själv. Den manuella bilagan kan användas när det redan finns specifikationer för de pågående projekten i form av till exempel pdf:er, men där du vill sammanställa dem för avstämning.

Det går bara att skapa en manuell bilaga per kontogrupp. Vill du lägga till en specifikationsbilaga får det inte finnas någon manuell bilaga kopplad till kontogruppen.

Relaterade avsnitt