K10 för delägare i fåmansaktiebolag

Du hittar bilagan K10 - Kvalificerade andelar i fåmansföretag under Årsavslut - Skatteberäkning - Deklarationsbilagor - Delägare - K10. Här kan du skapa deklarationsblanketter för företagets aktieägare. Årets utdelning och försäljning beräknas och du får hjälp med att beräkna det lönebaserade utrymmet och vilket lönekrav som behöver uppfyllas av eget löneuttag. Utdelningsutrymmet som sparas till nästa år beräknas också.

När bilagan är ifylld, skapas blanketten K10 under Deklarationblanketter - Delägare - K10.

Bilagan K10 för delägare finns tillgänglig för aktiebolag och när du använder Visma Skatt & Bokslut Pro som ett företag, inte som redovisningsbyrå.
Om du använder Visma Skatt & Bokslut Pro via Visma Advisor kan du istället beräkna det lönebaserade utrymmet, lönekrav och utdelning i fåmansbolag genom att använda kundtypen Privatperson i modulen Skatteplanering för privatpersoner under Årsavslut - Skatteplanering.

Läs hur du gör detta i avsnittet Skatteplanering för privatpersoner. Lite tips om hur du använder den kan du få i foruminägget Beräkna lönekravet (2023) i fåmansbolag med Visma Spcs

Mer information kan fås via Skatteverkets broschyr SKV 292.

Instruktion för att skapa deklarationsblankett K10

  1. Ange uppgifter om företaget, delägaren och övriga uppgifter på fliken Grunduppgifter.
  2. Ange uppgifter om företagets totala antal andelar och delägarens händelser, såsom köp, sälj med mera på fliken Händelser.
  3. Skriv in uppgifter för lönesummeregeln om den är aktuell på fliken Löneunderlag. Kontrollera om lönekravet är uppfyllt.
  4. Ange sparat utdelningsutrymme och se hur utrymmet används under inkomståret på fliken Sparat gränsbelopp.
  5. Ange datum och belopp för årets utdelning på fliken Årets utdelning. Du får en sammanställning över hur mycket som kapitalbeskattas respektive tjänstebeskattas.
  6. Har delägaren gjort någon försäljning under året visas beräkning av dess vinst eller förlust på fliken Årets försäljning.

K10-blanketten är nu ifylld och du hittar den under Deklarationsblanketter -Delägare - K10.

  1. När den skapats, finns det en ny flik på sidan Inlämning som heter Inlämning till Skatteverket Delägare (K10). Här väljer du Delägare och Nedladdningssätt. Det går att välja antingen SRU eller PDF.

Begränsningar i kalkylen

Deklarationsbilagan klarar bara att hantera en försäljning under inkomståret. När händelsen Sälj eller Gåva/arv(-) har angetts är detta dessutom den sista händelsen under året som kan anges. Sker flera försäljningar under inkomståret måste dessa hanteras i separata deklarationsbilagor.

En annan begränsning i deklarationsbilagan är att du bara kan ange en utdelning per företag under inkomståret. Eventuella extra utdelningar eller efterutdelningar kan alltså inte göras separat.

Om andelar är anskaffade 1992 eller tidigare finns en alternativ regel där ett kapitalunderlag kan användas vid beräkning av omkostnadsbeloppet. Denna alternativa beräkning hanteras inte i programmet.

Related topics

Sökord: Extra utdelning, efterutdelning